Tutkimus

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimus on kansainvälisesti arvostettua, aidosti monitieteistä ja lähtökohdiltaan moniäänistä.

Se käy vuoropuhelua useiden tieteenalojen kanssa ja ottaa osaa erilaisiin tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Sukupuolentutkimuksessa tehty tutkimus on kriittistä, normeja rikkovaa ja hierarkioita kyseenalaistavaa.

Tällä hetkellä Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen tieteenalan tutkijoita kiinnostavat esimerkiksi seuraavat teemat:

 • feministinen filosofia, teoria ja ajattelu
 • käsitehistoria
 • työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tutkimus
 • organisaatioiden ja johtamisen tutkimus
 • sukupuolistuneen väkivallan tutkimus
 • feministinen metodologia ja tutkimusetiikka
 • intersektionaalisuus
 • queertutkimus
 • transtutkimus
 • kriittinen feministinen eläintutkimus
 • sukupuolentutkimuksen yhteydet ilmasto- ja ympäristökysymyksiin, sekä
 • aktivismin ja akateemisen tutkimuksen yhteistyö.

Alla löydät esimerkkejä tutkimushankkeistamme.

WeAll

WeAll yhdistää uudella tavalla tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Hanke tuo dialogiin monitieteisen tutkijaryhmän ja työelämän kehittämisen parissa toimivat asiantuntijaorganisaatiot.

WeAll -hankkeen tutkimustiimi muodostuu monitieteisestä tutkijaryhmästä. Hankkeen konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.WeAllFinland.fiTUHAT WeAllFinland.fi

Co­re­Kin

Contrasting and Re-Imagining Margins of Kinship -projekti (CoreKin) uudelleenkuvittelee ja kontrastoi sukulaisuuden syrjiä.

CoreKin pyrkii tuottamaan huomattavan lisän sosiaalista yhteenkuuluvuutta, perhettä ja hoivaa koskeviin sukulaisuuden ja seksuaalisuuden teorioihin. Projekti tutkii, miten sukulaisuuden normit muokkaavat epäkonventionaalisia hoivasuhteita ja tarkastelee suhteiden käytäntöjä seksuaalisuuden, sukupuolen, lain ja politiikan historioiden kautta.

CoreKinin tutkijat tekevät kenttätyötä kolmessa erilaisessa sosiaalisessa todellisuudessa:

 • itsevaltaisella Venäjällä (lesboäitiys sekä kiintymysvanhemmuus)
 • jälkikommunistisessa Kuubassa (yksinhuoltajuus)
 • tasa-arvon jälkeisessä Suomessa (sateenkaariperheet, queer-perimys ja kommuuneissa muotoutuvat suhteet)

CoreKinia rahoittaa Suomen Akatemia (2016-2020).

CoreKin

TUHAT CoreKin

Haa­voit­tu­vuu­den hal­tuun­ot­to

Elina Penttinen (YTT) johtaa Haavoittuvuuden haltuunotto: uusia näkökulmia feministiseen väkivallan tutkimukseen –hanketta. Hankkeen tavoitteena on paljastaa ja kyseenalaistaa normalisoituja väkivallan muotoja, jotka ovat jääneet vähälle huomiolle aiemmassa tutkimuksessa ja väkivallanvastaisessa työssä. Projekti purkaa perinteisen erottelun fyysisen ja henkisen väkivallan välillä tutkimalla traumasta toipumisen kokemuksia psyykkis-fyysisinä ja sosiaalisina ilmiöinä. Tutkimisprojekti osoittaa, miten kokemus fyysisestä ja psyykkisestä väkivallasta kytkeytyy sosiaalisiin normeihin ja valtaan.Lue lisää: Haavoittuvuuden haltuunotto

Lue lisää: TUHAT Haavoittuvuuden haltuunotto

Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet

“Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet” on Koneen Säätiön rahoittama hanke, joka toteutetaan Helsingin yliopistossa 2018–2022. Hankkeessa tarkastellaan kotitalouksien, joukkoruokaloiden, mediakeskustelun ja politiikan näkökulmasta aluillaan olevaa kulttuurista murrosta, jossa ilmastokestävämmät, vegaaniset kasvisruokavaihtoehdot lisääntyvät nykyisessä suomalaisessa ja virolaisessa arkiruokavaliossa. Hankkeessa ruokakysymystä tarkastellaan monitieteisesti, yhdistellen feminististä tutkimusta, kriittistä eläintutkimusta, sosiologiaa ja yhteiskunnallista ympäristötutkimusta. Ruokaa ja eläinsuhteita tarkastellaan affektiivisina, intersektionaalista lähestymistapaa vaativina kysymyksinä.

Lue lisää Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeesta.

Lue lisää Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeesta (Helsingin yliopiston tutkimusportaali).

Klassikkogalleria

Klassikkogalleriassa esitellään feministisen ajattelun merkkihenkilöitä ja heidän keskeisiä teoksiaan neljän vuosisadan ajalta. Tätä kautta lähestytään feministisen ajattelun keskeisiä yhtäältä muuttuvia ja toisaalta hyvinkin samoina pysyneitä kysymyksenasetteluja.

Idean Klassikkogalleriasta esitti Anna Rotkirch, joka vuosina 2001 ja 2002 opetti valtakunnallista verkkokurssia "1900-luvun feministejä — Kollontai, Goldman ja Colette: elämät ja ideat". Nämä tekstit ovat olleet tämän gallerian lähtökohtana ja innoittajina.

Hanke on päättynyt.

Klassikkogalleria – Feministisiä ajattelijoita 1600–1950-luvuilta

Nais­ten täy­det po­liit­ti­set oi­keu­det 100 vuot­ta -juh­la­si­vus­to

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus täytti 100 vuotta vuonna 2006. Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta -verkkosivusto esittelee juhlavuoden tapahtumia ja taustoja. Se tarjoaa perustietoja naisten äänioikeuden 100-vuotishistoriasta, poliittisista oikeuksista sekä merkkivuoden tapahtumista.

Hanke on päättynyt.

Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta