Uusi maisteriohjelma koulii tulevista sote-asiantuntijoista digitaitajia

Uudessa ohjelmassa paneudutaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarantoihin sekä alan digitalisaation mukanaan tuomiin innovaatioihin. Helsingin yliopistossa alkoi syksyllä 2019 ensimmäistä kertaa uusi lääke- ja valtiotieteellisten tiedekuntien yhteinen Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma. Opinnot tarjoavat tuleville maistereille taitoja ja valmiuksia, jotka ovat välttämättömiä yhä voimakkaammin digitalisoituvassa työelämässä.

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmassa paneudutaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarantoihin sekä alan digitalisaation mukanaan tuomiin innovaatioihin.

Tämä on tarpeen, sillä sosiaali- ja terveysala digitalisoituu vauhdilla. Digitalisaation sekä sen mahdollisuuksien ja rajoitteiden ymmärtäminen on tulevaisuuden sote-asiantuntijoille välttämätöntä.

Johtava asiantuntija Jarmo Kärki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on paneutunut alan tulevaisuuteen – rakenteilla olevaan valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistopalveluun.

Vastaisuudessa järjestelmä helpottaa asiakastietojen hallinnointia. Sosiaalityöntekijät voivat hakea sieltä asiakkaansa tietoja. Sosiaalihuollon asiakas taas voi vastaisuudessa itse tarkistaa verkosta vaikkapa hakemustensa tilan tai itsestään kirjattuja tietoja. Tulevaisuudessa tietokanta palvellee myös tutkimusta. Sieltä voi poimia esimerkiksi aineistoa tilastojen laatimiseen.

Sosiaalialalla digitalisaatio näkyy myös erilaisten sovellusten käyttöönottona. Kärki kertoo, miten esimerkiksi päihdekuntoutuja voi puhelinsovelluksen avulla seurata omaa edistymistään, saada vertaistukea ja neuvoja.

– Tulevaisuudessa tiedonhallintaosaamisen merkitys alalla vain kasvaa. Näkyvissä on kokonaan uudenlaisen ammattiryhmän nousu. Tarvitaan asiantuntijoita, jotka ymmärtävät sekä sosiaalityön arkea että tietojärjestelmiä. He voivat toimia tulkkina kahden alan välillä. Heidän tehtävänsä on kertoa, millaisia järjestelmiä tarvitaan ja toisaalta, mitä hyötyä niistä on asiakastyössä, Kärki kertoo.

Liina Hemminki puolestaan on ollut Helsingin yliopistollisesta sairaalasta (HUS) mukana viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin yhteisessä Virtuaalisairaala-hankkeessa. Siinä luotiin Terveyskylä.fi-palvelu, joka on uudenlainen verkkokokonaisuus erikoissairaanhoidon asiakkaille.

Verkkopalvelussa on kaikille avoimia sisältöjä sekä palveluita potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille. On terveellisen painonpudotuksen valmennusohjelma, ohjeita ja tietoa leikkauspotilaille, tieto- ja tukipaketti hedelmöityshoitoon tuleville…

– Se on aikaan ja paikkaan sitomaton väylä potilaan ja sairaalan välillä. Palvelussa on paljon kullekin ryhmälle räätälöityä tietoa ja palvelua, Hemminki kertoo.

Virtuaalisairaalan luominen edellytti yhteistyötä eri henkilöstöryhmien ja potilasjärjestöjen kesken. Perinteiset hierarkiat murtuivat, kun uudessa palvelussa yhdistettiin hoidon, viestinnän ja lääketieteen osaaminen sekä datataidot.

– Digitalisaation edetessä paitsi dataosaamisen myös viestintätaitojen ja ihmisen toimintatapojen ymmärtämisen merkitys kasvaa. Suuri osa potilaille suunnatusta viestinnästä on vastaisuudessa kirjallisessa tai videon muodossa. Toisaalta verkkopalveluja luodessa pitää ymmärtää, miten ihminen toimii digiympäristössä, hän huomauttaa.

Tekoäly on tulossa terveydenhuollon maailmaan. Hemminki arvelee, että se tulee vielä mullistamaan työn tekemisen tapoja.

Maisteriohjelmaan otetaan vuosittain 30 opiskelijaa, jotka valmistuvat kahdessa vuodessa valtiotieteiden maistereiksi. Hakuaika on 16.3.—30.3.2022.

Lisätietoa löydät ohjelman kotisivuilta.

Linkit muihin artikkeleihin:

Mo­nia­lai­suus mo­ti­voi so­si­aa­li- ja ter­veys­tut­ki­muk­sen ja -joh­ta­mi­sen mais­te­rioh­jel­man opis­ke­li­joi­ta ja opet­ta­jia

Uu­des­sa mais­te­rioh­jel­mas­sa opi­taan toi­mi­maan so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon in­tegroi­dus­sa pal­ve­lu­ym­pä­ris­tös­sä

Uusi mais­te­rioh­jel­ma valmistaa tulevia sote-osaajia moniammatilliseen työhön

Uusi mais­te­rioh­jel­ma tar­jo­aa laa­duk­kaan ym­pä­ris­tön sote-tut­ki­muk­sen te­ke­mi­seen

Opis­ke­le tu­le­vai­suu­den so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­den joh­ta­mi­sen huip­puo­saa­jak­si

Hae opiskelijaksi Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmaan

Monialaista opetusta tarjoava sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma yhdistää opetuksessaan sosiaalitieteet ja terveystieteet, kouluttaen opiskelijoita molempien alojen asiantuntijaksi.

Kevään yhteishakuaika on 16.3.—30.3.2022.

Lisätietoa koulutusohjelmasta sekä kevään 2022 hakujen valintaperusteet ja hakuohjeet löydät koulutusohjelman sivulta.