Opiskelu

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmasta valmistuu kahden aineen opettajia.

Tämä tarkoittaa sitä, että valitset ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksesi matematiikan, fysiikan tai kemian. Toiseksi opetettavaksi aineeksi voit valita jonkin toisen näistä kolmesta aineesta tai jonkin kokonaan muun koulussa opetettavan aineen (esim. tietojenkäsittelytiede, biologia tai maantiede).

Maisterivaiheessa suoritat valitsemasi ensimmäisen opetettavan aineen syventävät opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Miksi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma?

Kiinnostaako sinua työskennellä lasten ja nuorten parissa sekä saada heidät innostumaan matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta? Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan ammatti on erinomainen valinta näistä tieteenaloista, opettamisesta ja ihmisläheisestä työskentelystä kiinnostuneille. Kumpulan kampus on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin matemaattis-luonnontieteellisen huippututkimuksen keskittymä. Kumpulan kampuksella on vahva kokemus aineenopettajan koulutuksessa ja se on Suomen suurin matemaattis-luonnontieteellisen aineenopettajan koulutuksen antaja.

Katso tästä opiskelijoidemme tekemä video: Uusia opettamisen tuulia

Ja tutustu miksi Nora, Jussi ja Nelly päättivät opiskella matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajaksi?

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

  • hallitset valitsemiesi tieteenalojen keskeiset aihealueet ja menetelmät ja osaat soveltaa niiden teoreettista tietoa
  • olet saanut käsityksen aineenopettajan työstä
  • osaat käyttää toiminnallisia ja kokeellisia menetelmiä opetuksessa
  • osaat hakea opetuksellista tietoa ja olet saanut kokemuksia sen soveltamisesta opetuksessa
  • opit ymmärtämään, miten tieteenalasi auttaa ratkaisemaan globaaleja ongelmia
  • osaat viestiä omasta alastasi kirjallisesti ja suullisesti sekä työskennellä itsenäisesti ja osana ryhmää

Aineenopettajakoulutuksen kandi- ja maisteriohjelmasta vastaa matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Aineenopettajan pätevyyden valitsemiisi opetettaviin aineisiin saat maisterin tutkinnon suoritettuasi matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Opintojesi aikana valitset itsellesi kaksi opetettavaa ainetta. Toinen niistä on matematiikka, fysiikka tai kemia ja toinen joku näistä tai jokin muu opetettava aine.

Kokemuksia opiskelusta

Muun muassa matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma opiskelija kertoo webinaaritallenteella alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

"Parasta opinnoissani on ollut juuri monipuolisuus: Jo kahtakin ainetta opiskelemalla opintoihin saa mukavaa vaihtelua. Aineiden välille syntyy myös yhteyksiä, kun samoja asioita käsitellään eri näkökulmista."

Emilia Roponen, opiskelija

Millaista on opiskella matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijatarinoiden kautta opiskelijoidemme kokemuksiin.

Kuuntele myös Juuson tarina siitä, miksi hän lähti opiskelemaan kemian opettajaksi
Opetuskieli

Koulutusohjelman pääasiallinen opetuskieli on suomi mutta yksittäisiä opintojaksoja tarjotaan myös ruotsiksi.

Koulutusohjelman opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Tämä tarkoittaa, että sinulla on opiskelijana oikeus tehdä opintosuoritukset valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, opetuskielestä riippumatta. Voit käyttää suomea tai ruotsia esitelmissä, ryhmätöissä, kirjallisissa tehtävissä sekä tenteissä. Voit myös saada tenttikysymykset ja muut opintoihin liittyvät tehtävät valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Merkittävä osa opetusaineistosta sekä osa opintojaksoista voidaan tarjota englanniksi.

Rakenne ja sisältö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, johon sisältyvät seuraavat opinnot:
 

  1. Valitsemasi opintosuunnan (matematiikka, fysiikka tai kemia) perusopinnot 25 op, aineopinnot 55 op sekä aineen opetuksen opinnot 15 op.
  2. Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot 60 op.
  3. Koulutusohjelman yhteiset opinnot 25 op: kieli- ja viestintäopintoja, työelämäopinnot, akateemiset taidot.

Lisää tietoja ja koulutusohjelman opetussuunnitelma.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa on kolme opintosuuntaa: matematiikan opettajan opintosuunta, fysiikan opettajan opintosuunta ja kemian opettajan opintosuunta.

Ensimmäisen opiskelusyksyn aikana voit tutustua kaikkiin opintosuuntiin ja valitset niistä yhden. Sinun ei siis tarvitse opintoja aloittaessasi tietää minkä tieteenalan valitset ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksesi. Opintosuunnan valinnassa ja opintoihin liittyvissä asioissa sinua auttavat opinto-ohjaajat ja opettajat.

Toisen opetettavan aineen valitseminen tapahtuu myös opintojen alkuvaiheessa. Tietyt opetettavat aineet kuten matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede ovat vapaasti valittavissa. Joihinkin opetettaviin aineisiin, kuten maantieteeseen, kotitalouteen ja psykologiaan, tulee hakea opinto-oikeutta erikseen. Toisen opetettavan aineen valinnassa sinua opastavat opinto-ohjaajat ja opettajat.

Lue lisää opintosuunnista.

Kurssit ja opetus

Opettajan kandiohjelmassa suoritat matematiikan, fysiikan tai kemian opintojen lisäksi toisen opetettavan aineen opintoja. Toinen opetettava aine voi olla myös jokin muu kuin matematiikka, fysiikka tai kemia.

Kandivaiheessa opiskelet laajat perustiedot (perus- ja aineopinnot) joko matematiikassa, fysiikassa tai kemiassa sekä toisessa opetettavassa aineessa. Suoritat valitsemasi tieteenalan opetukseen perehdyttäviä kursseja ja saat opetuskokemusta ohjaajana esimerkiksi lasten ja nuorten tiedepäivissä ja -kerhoissa. Opiskelijana pääset osallistumaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä yhteistyöhön koulujen kanssa.

Opiskelu on monimuotoista, opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä: luentoja, harjoituksia, tehtävien tekemistä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, laboratoriotöitä, seminaareja, vierailuja sekä erilaisia projekteja.

Lue lisää kursseista

Opinnäytetyö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon lopuksi laadit kandidaatintutkielman. Sen tavoitteena on tutustua johonkin itseäsi kiinnostavaan tieteenalasi aiheeseen kirjallisuuden avulla. Aiheen valinnassa kuunnellaan opiskelijan toiveita ja kiinnostuksen kohteita. Tutkielmaa tehdessäsi harjaannut oman tieteenalasi tieteelliseen kirjoittamiseen. Vaikka tutkielma laaditaan itsenäisesti, sinulla on oma ohjaaja, joka auttaa ja opastaa sinua opinnäytetyön tekemisessä.

Omaopettaja

Jokaisella matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa vuoden 2019 jälkeen aloittaneella opiskelijalla on ohjelman tarjoama matematiikan ja tilastotieteen osaston henkilökuntaan kuuluva omaopettaja. Omaopettajan kanssa voi suunnitella opintoja, niiden tavoitteita ja keskustella opintojen edistymisestä.

Lue lisää omaopettajiin liittyen MAT-kandiohjelmassa.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Suomalainen koulutus kouluissa ja yliopistoissa herättää suurta kansainvälistä kiinnostusta. Kumpulan kampus on kansainvälinen oppimisympäristö.  Mahdollisuudet vaihto-opiskeluun mm. Erasmus-ohjelman kautta ovat erinomaiset. Koulutuksessa tehdään paljon kansainvälistä yhteistyötä. Kampuksen tutkijoita ja opettajia vierailee aktiivisesti eri maissa. Lisäksi Kumpulassa käy vuosittain lukuisia vieraita ympäri maailmaa.

Ver­kos­tot ja työelämä

Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskuksessa tutkitaan, kehitetään ja toteutetaan tieteenalojen rajat ylittävää lasten ja nuorten tiedekasvatusta ja sitä tukevaa opettajien koulutusta. Aineenopettajankoulutuksen aikana tutustut Tiedekasvatuskeskuksen toimintaan, useisiin kouluihin ja niiden opettajiin sekä muihin yhteistyötahoihin. Osallistut myös erilaisiin tapahtumiin, joita on tarjolla työssään kehittyvälle ja työtään kehittävälle aineenopettajalle. Myös erilaiset matematiikan ja luonnontieteen alan toimijat, yritykset ja järjestöt, tulevat opiskelun aikana tutuiksi. Tiedekasvatuskeskus edustaa Helsingin yliopistoa kansallisessa, tiede- ja teknologiayliopistojen yhteisessä LUMA-keskus Suomi -verkostossa.

Lisätietoja Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen toiminnasta löydät täältä. 

Tiedekunnasta valmistuneita opettajia on päätynyt oppikirjailijoiksi, oppimisympäristöjen kehittäjiksi, oppimispelien tuottajiksi, tiedekasvatuksen asiantuntijoiksi ja yrittäjiksi sekä moniin muihin asiantuntijatehtäviin eri aloille niin Suomeen kuin ulkomaille. Vaikka tämän koulutusohjelman ensisijainen opetuskieli on suomi, kannustamme sinua mahdollisuuksiesi mukaan osallistumaan myös ruotsinkieliseen ja muunkieliseen opetukseen opintojesi aikana. Monikielinen opiskelu kehittää kielitaitojasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työskennellä myös ruotsiksi ja vierailla kielillä valmistuttuasi. Näin voit edistää asemaasi työmarkkinoilla. Helsingin yliopiston koulutusohjelmat tarjoavat vuosittain yhteensä satoja opintojaksoja ruotsiksi - tarkista halutessasi koulutusohjelmasi opetussuunnitelmasta missä määrin voit sisällyttää näitä opintojaksoja omaan tutkintoosi.

Voit lukea uratarinoita myös matematiikan, fysiikan ja kemian maisteriohjelman verkkosivuilta.