Tutkimus

Aineenopettajankoulutus perustuu aktiiviseen tutkimukseen, jonka painopistealoja Kumpulan kampuksella ovat: käsitteellisen tiedon oppiminen ja tieteenalakohtainen ajattelu, opiskelijakeskeinen oppiminen ja sitä tukevat opetusmenetelmät, tutkimuksellinen opetus ja oppiminen, kestävä kehitys opetuksessa, tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja tiedekasvatus.

Alta löydät lisätietoa eri pääaineiden tutkimuksesta.

Matematiikan opetuksen tutkimus

Tutkimus matematiikan opintosuunnassa keskittyy yliopistomatematiikan opetuksen tutkimukseen ja kehittämiseen. Kiinnostus ulottuu muillekin koulutustasoille ja oppimista tarkastellaan sekä opettajan että oppijan näkökulmasta.

Matematiikan yliopisto-opetuksen parissa tehdään jatkuvaa kehitys- ja tutkimustyötä. Viime vuosina on otettu käyttöön Tehostetun kisällioppimisen menetelmä, jossa opiskelijat oppivat asiantuntijuutta osallistumalla jo varhain sen tyyppisiin aktiviteetteihin, jotka kuuluvat oikean matemaatikon työnkuvaan. Tilat Exactum-rakennuksen 3. kerroksessa on muutettu eloisaksi oppimisympäristöksi, jossa opiskelijat voivat tehdä tehtäviä ja saada niihin apua. Opetuksen kehitystyössä panostetaan erityisesti ohjaajakoulutukseen, jotta ohjaajat pystyvät aidosti tukemaan opiskelijoiden oppimista sen sijaan, että he toimisivat jonkinlaisina tietovarastoina. Tällä hetkellä erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat tavat lisätä opiskelijoiden roolia arvioinnissa itse- ja vertaisarviointimenetelmiä hyödyntäen. Lisäksi kehityksen painopisteessä ovat verkko-opetus sekä tietokoneavusteinen arviointi.

Voit tutustua matematiikan opetuksen tutkimusryhmään parhaiten ryhmän omilla sivuilla.

Lue lisää tutkimuksesta matematiikan opintosuunnan alla.

Fysiikan opetuksen tutkimus

Fysiikan opettajankoulutus ja opetuksen tutkimus liittyvät kiinteästi yhteen.  Tutkimuksemme painopisteet ovat fysiikan käsitteiden ja käsiterakenteiden oppiminen, opettajankoulutus, fysiikan korkeakouluopetus sekä koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt.

Opettajankoulutusyksikön tutkijat tekevät yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja korkeakoulujen tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa. Teemme myös tiivistä yhteistyötä laitoksen opetushenkilökunnan kanssa fysiikan perus- ja aineopintokurssien kehittämisessä.

Lue lisää tutkimuksesta fysiikan opintosuunnan alla.

Kemian opetuksen tutkimus

Kemian opetuksen tutkimuksesta vastaa Kemian opettajankoulutusyksikkö, joka on osa SECO-tutkimusryhmää.

SECO tutkii kemian opetusta ja oppimista kouluopetukseen, kemian opettajankoulutukseen ja kemian korkeakoulutukseen liittyen.  Tutkimustuloksia hyödynnetään opetuksessa eri asteilla, opettajankoulutuksessa sekä kemian opetusmenetelmien ja oppimateriaalien kehittämisessä. Tutkimusta julkaistaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kemian opetuksen tutkimus on Helsingin yliopiston kemian osastolla arvostettua, sillä se on ollut yksi osaston neljästä tutkimuspainopistealueesta jo vuodesta 2004 lähtien.

Lue lisää kemian opetuksen tutkimuksesta.

 

Tutkimus LUMA-tiedekasvatukseen liittyen

Tiedekasvatustoimintaa kehitetään tutkimukseen perustuen. Helsingin yliopistossa on käynnissä useita tiedekasvatukseen liittyviä monitieteisiä tutkimushankkeita. Useat niistä kytkeytyvät yliopiston strategian mukaisesti globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoskasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen. Ne kytkeytyvät myös Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeisiin aiheisiin, kuten bio- ja kiertotalouteen sekä digitalisaatioon. Tiedekasvatuskeskus koordinoi yliopistossa tätä tutkimustoimintaa.

Valtaosa tutkimuksesta toteutetaan kehittämistutkimuksen (design-based research, DBR) metodologiaa käyttäen. Sen tuloksena syntyy paitsi uutta teoriaa, myös käytäntöä palvelevia innovaatioita, mikä lisää tämän tutkimuksen vaikuttavuutta.

Lue lisää tutkimuksesta LUMA-tiedekasvatukseen liittyen.