Opintosuunnat

Lue lisää matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman opintosuunnista.
Matematiikan opintosuunta

Tiedätkö, miksi muurahaista täytyy joskus ampua tykillä? Entä oletko koskaan tullut pohtineeksi, onko 0,999... = 1? Tai miksi 1 + 1 = 2? Opiskele matematiikkaa niin tiedät!

Ma­te­ma­tiik­ka en­sim­mäi­se­nä ope­tet­ta­va­na ai­nee­na

Valitessasi matematiikan ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksesi, suoritat samat matematiikan perusopinnot (25 op) kuin matemaattisten tieteiden kandiohjelman opiskelijat. Perusopintojen jälkeen suoritat matematiikan aineopinnot (55 op), jotka koostuvat suurimmaksi osaksi samoista matematiikan kursseista kuin matemaattisten tieteiden kandiohjelman kurssit. Lisäksi suoritat kandivaiheen aikana matematiikan opetuksen kursseja (15 op) sekä koulutusohjelman yhteisiä opintoja (25 op). Matematiikan tieteenalan opintojen rinnalla suoritetut matematiikan opetuksen kurssit sekä koulutusohjelman yhteiset opinnot tuovat opintoihin opetuksellista näkökulmaa jo opintojen alusta alkaen.

Maisterivaiheessa matematiikan ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksi valinneet suorittavat matematiikan opetuksen syventävät opinnot (60 op), joka sisältää pro gradu -tutkielman (30 op). Pro gradu -tutkielman voit tehdä täysin matemaattisesta aiheesta tai matematiikan opetuksen aiheesta. Lisäksi maisterivaiheessa suoritetaan kasvatustieteellisen tiedekunnan tarjoamat opettajan pedagogiset opinnot (60 op), jotka sisältävät kaksi harjoittelujaksoa yliopiston harjoittelukouluissa tai kenttäkouluissa.

Ma­te­ma­tiik­ka toi­se­na ope­tet­ta­va­na ai­nee­na

Valitessasi matematiikan toiseksi opetettavaksi aineeksesi, suoritat samat matematiikan perusopinnot (25 op) kuin opiskelijat, joilla matematiikka on ensimmäisenä opetettavana aineena. Perusopintojen jälkeen suoritat matematiikan aineopinnot (35 op). Ne koostuvat samoista aineopintotasoisista matematiikan (20-25 op) ja matematiikan opetuksen kursseista (10-15 op) kuin mitä matematiikka ensimmäisenä opetettavana aineena opiskelijat suorittavat. 

Ma­te­ma­tii­kan pe­rus- ja ai­neo­pin­not luo­kan­opet­ta­jil­le

Matematiikan opintosuunta tarjoaa myös aivan oman perus- ja aineopintojen (25 + 35 op) kokonaisuuden luokanopettajaopiskelijoille.

Li­sä­tie­toa opis­ke­li­jan oh­jeis­ta

Klikkaamalla itsesi opiskelijan ohjeisiin löydät lisätietoa opintojen sisällöstä. Valitse koulutusohjelmaksesi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- tai maisteriohjelma, niin saat näkyviin koulutusohjelmakohtaiset sisällöt. Opiskelijan ohjeisiin

Fysiikan opintosuunta

Fy­siik­ka en­sim­mäi­se­nä ope­tet­ta­va­na ai­nee­na

Valitessasi fysiikan ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksesi, suoritat samat fysiikan perusopinnot (25 op) kuin fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opiskelijat. Perusopintojen jälkeen suoritat fysiikan aineopinnot (55 op), jotka koostuvat suurimmaksi osaksi samoista fysiikan kursseista kuin fysikaalisten tieteiden kandiohjelman kurssit. Lisäksi suoritat kandivaiheen aikana fysiikan opetuksen kursseja (15 op) sekä koulutusohjelman yhteisiä opintoja (25 op). Fysiikan tieteenalan opintojen rinnalla suoritetut fysiikan opetuksen kurssit sekä koulutusohjelman yhteiset opinnot tuovat opintoihin opetuksellista näkökulmaa jo opintojen alusta alkaen.

Maisterivaiheessa fysiikan ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksi valinneet suorittavat fysiikan opetuksen syventävät opinnot (60 op), joka sisältää pro gradu -tutkielman (30 op). Lisäksi maisterivaiheessa suoritetaan kasvatustieteellisen tiedekunnan tarjoamat opettajan pedagogiset opinnot (60 op), jotka sisältävät kaksi harjoittelujaksoa yliopiston harjoittelukouluissa tai kenttäkouluissa.

Fy­siik­ka toi­se­na ope­tet­ta­va­na ai­nee­na

Valitessasi fysiikan toiseksi opetettavaksi aineeksesi, suoritat samat fysiikan perusopinnot (25 op) kuin fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena opiskelijat. Perusopintojen jälkeen suoritat fysiikan aineopinnot (35 op). Ne koostuvat samoista aineopintotasoisista fysiikan (20 op) ja fysiikan opetuksen kursseista (15 op) kuin mitä fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena opiskelijat suorittavat. 

Li­sä­tie­toa opis­ke­li­jan oh­jeis­ta

Klikkaamalla itsesi opiskelijan ohjeisiin löydät lisätietoa opintojen sisällöstä. Valitse koulutusohjelmaksesi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- tai maisteriohjelma, niin saat näkyviin koulutusohjelmakohtaiset sisällöt. Opiskelijan ohjeisiin

Kemian opintosuunta

Kemiaa tarvitaan useiden suurten kysymysten ratkaisemiseen. Esimerkiksi energian ja ravinnon tuotantoon sekä puhtaaseen veteen ja ilmaan liittyvät kysymykset ratkaistaan kemian avulla. Kemian opettajat ovat alalle tarkeitä – opettajat kouluttavat tulevaisuuden kemian osaajat ja innostavat heidät kemian pariin. Ilman kemian opettajia kemia ei voi kasvaa ja kehittyä tieteenalana. Ke­mian opetus työl­lis­tää!

"Jokainen opettaja vaikuttaa noin sata vuotta – ensin oman aikansa ja sitten oppilaidensa kautta."  

Professori Maija Aksela, Kemian opettajankoulutusyksikkö

Kemian opetuksesta vastaa Kemian opettajankoulutusyksikkö. Tutustu Kemian opettajankoulutusyksikön toimintaan.

Mik­si ke­mian opet­ta­jak­si?

Kemian opintosuunta tarjoaa aineenopettajakoulutuksen, jossa kemian aineosaaminen jalostetaan kemian opetuksen asiantuntemukseksi. Tämä poikkitieteellinen asiantuntemus on arvostettua työelämässä, joten valmistuneiden työllistymisnäkymät ovat erinomaiset. Linjalta valmistuneet sijoittuvat opettajiksi eri tason oppilaitoksiin (mm. perusopetus, lukiokoulutus, ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut), yrityksiin (esim. kemianteollisuus) tai perustavat oman yrityksen. Yleisimpiä työtehtäviä ovat koulutus-, suunnittelu-, myynti- ja johtotehtävät.

Helsingin yliopistossa kemian opetusta opiskelee pääaineenaan noin 70 opiskelijaa ja toisena opetettavana aineena noin 170. Meillä opiskelijat ovat keskiössä. Opiskelijat ovat tärkein resurssimme. Kuuntelemme teidän tarpeita yksikön toiminnan ja kemian opettajakoulutuksen kehittämisessä. Opiskelijana pääset vaikuttamaan opetukseen ja toimintaan mm. opiskelijoista koostuvan aktiivisen kemian opetuksen suunnitteluryhmän kautta.

Kemian opetus

Kemian opetus on kemian tutkimusala, joka yhdistää kemian taidot ja pedagogisen osaamisen poikkitieteelliseksi asiantuntemukseksi. Tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia, innostavia, tutkivia kemian opetuksen ja oppimisen huippuosaajia monenlaisiin tehtäviin yhteiskunnassa. Koulutuksen jälkeen 

  • hallitset kemian käsitteet ja ilmiöt ja osaat käyttää niiden opetuksessa monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä 
  • ymmärrät, miten kemiallista tietoa tuotetaan sekä kemian yhteiskunnallisen merkityksen
  • osaat kehittää osaamistasi yhteisöllisesti muiden opettajien kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
  • osaat kehittää omaa opetusta jatkuvasti hyödyntäen tutkimuksellista lähestymistapaa ja uusinta tutkimustietoa.

Kemian opettajan kandidaattitutkinto (180 op) koostuu kemian ja kemian opetuksen opinnoista (55 %), toisen opetettavan aineen opinnoista (30 %) (esim. biologia, fysiikka, matematiikka) ja työelämäopinnoista (15 %) (esim. TVT-opinnot, tiedekasvatus ja kielet).

Opinnoissa pääset perehtymään mm. kestävän kehityksen (kestävän ja vihreän kemian) edistämiseen sekä modernin teknologian käyttöön monipuolisesti. Opintojen ensimmäisenä vuotena rakennetaan kemian aineosaamista. Vuodesta suuri osa tulee kulumaan laboratoriossa, sillä kemia on kokeellinen luonnontiede. Kemian opettamisen ammattitaito rakentuu erityisesti kemian opetuksen omilla kursseilla, joita on sijoiteltu mielekkäästi jokaiselle kolmelle opintovuodelle.

Kemian opetuksen kurssit ovat erittäin korkeatasoisia ja arvostettuja. Olemme kehittäneet koulutusta tutkimuspohjaisesti jo yli 15 vuoden ajan. Yksikön henkilökunta vierailee myös aktiivisesti kansainvälisissä konferensseissa. Näin varmistetaan, että opetus on uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvaa.

Tie­de­kas­va­tus

Opiskelussa pääset osallistumaan ja vaikuttamaan myös tiedekasvatukseen monipuolisesti. Osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina, kuten esim. Tiedeohjaajan MOOC-verkkokurssi.

Yksikkö toimii aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen LUMA-toiminnan edistäjänä. Opinnoissa pääset esim. osallistumaan yksikön yhteydessä toimivan kansainvälisesti palkitun Kemianluokka Gadolinin toimintaan. Yksikön johtaja, professori Maija Aksela toimii myös sekä Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuksen että Luma-keskus Suomen johtajana.