Tutkinnon rakenne

MAT-kandiohjelman tutkintorakenne.
Oh­jel­man ra­ken­ne ja ylei­siä oh­jei­ta

Ajantasaiset tiedot tutkintorakenteesta löydät Opiskelijan ohjeiden artikkeleista Tutkinnon laajuus ja tutkintorakenne sekä Tutkintorakenne.

Opetussuunnitelmakausi 2023-2026

Kaikilla neljällä opintosuunnalla on yhteiset perusopinnot matematiikassa. Jokaisen opintosuunnan rakenteeseen kuuluu myös matematiikan aineopintokokonaisuus, mutta aineopinnot ovat hieman erilaiset opintosuuntien välillä. Jokaisen opintosuunnan rakenteeseen kuuluu kanditutkielma, jonka suorittamisesta voit lukea lisää Opiskelijan ohjeiden artikkelista Tutkielma ja kypsyysnäyte kandiohjelmassa.

Opintosuunnan voi valita heti opintojen alussa, mutta näin ei tarvitse tehdä. Opintosuunta on valittava viimeistään kolmannen opiskeluvuoden aikana ennen kandidaatintutkielman aloittamista. Voit tutustua aiheeseen tarkemmin Opiskelijan ohjeiden artikkelissa Tutkinnon laajuus ja tutkintorakenne kohdassa Koulutusohjelmasi erityispirteet.

Tarkempia tietoja opintojen aikatauluttamisesta ja suunnittelusta löydät kohdasta Mallilukujärjestykset opintosuunnittain.

Valinnaisten opintojen tarjontaan voit tutustua Opiskelijan ohjeissa. Matematiikan opintosuunnan opiskelijan tulee suorittaa 25 op laajuinen toisen aineen kokonaisuus. Tietojenkäsittelyteoriassa taas tulee suorittaa 15 op laajuinen toisen aineen kokonaisuus. Tilastotieteen ja ekonometrian tutkintorakenteessa ei vaadita toisen aineen kokonaisuuden suorittamista

Halutessasi voit myös lähteä opintojesi aikana vaihto-opiskelemaan. Voit tutustua vaihtoehtoihin Opiskelijan ohjeissa.

Jokaiselta kandiohjelman opintosuunnalta voit jatkaa vähintään yhteen maisteriohjelmaan. Ajantasainen tieto vaihtoehdoista ja maisteriopintoihin siirtymisestä löytyy Opiskelijan ohjeiden artikkelista Jatkaminen maisteriohjelmaan.

Edelliset opetussuunnitelmakaudet

Alla on joitakin resursseja, jotka koskevat ennen opetussuunnitelmakautta 2023-2026 aloittaneita opiskelijoita.

Kandiohjelman rakenne 2021-2022 (pdf)

Matematiikan kaavio 2021-2022 (pdf)

Tilastotieteen kaavio 2021-2022 (pdf)

Ekonometrian kaavio 2021-2022 (pdf)

Tietojenkäsittelyteorian kaavio 2021-2022 (pdf)

Kandiohjelman kokonaisuudet muille koulutusohjelmille 2020-2022 (pdf)

Muille koulutusohjelmille räätälöidyt kokonaisuudet 2021-2022 (pdf)

Matematiikan opinnot

Opetussuunnitelmakausi 2023-2026

= pakollinen kurssi

Perusopinnot

MAT110 Matematiikan perusopinnot

Matematiikan perusopinnot suoritetaan 1. opiskeluvuotena kaikilla opintosuunnilla.

Pakollisena suoritetaan seuraavat kaksi opintojaksoa:

MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op P
MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op P

Lisäksi suoritetaan kolme opintojaksoa joko kotimaisella kielellä tai englanniksi:

kotimaiskieliset opintojaksot
MAT11003 Raja-arvot 5 op
MAT11004 Differentiaalilaskenta  5 op
MAT11005 Integraalilaskenta 5 op

tai vaihtoehtoisesti englanninkieliset verkko-opintojaksot
MAT11006 Calculus IA: Limits and differentiation 5 op
MAT11007 Calculus IB: Integration 5 op
MAT11008 Advanced calculus 5 op

Aineopinnot

Opintokokonaisuuden laajuus matematiikan opintosuunnalla on vähintään 65 op ja muilla opintosuunnilla vähintään 35 op.

Matematiikan aineopintoihin voi sisällyttää syventäviä opintojaksoja matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmasta (MAST).

Maisterivaiheessa vakuutus- ja finanssimatematiikan erikoistumislinjalle aikovien on suositeltavaa sisällyttää kandiopintoihin kurssit:

  • Todennäköisyyslaskenta IIa ja IIb
  • Tilastollinen päättely IIa ja IIb sekä
  • Lineaariset mallit I.
MAT217 Matematiikan aineopinnot (matematiikan opintosuunta)

Matematiikan opintosuunnan opiskelijoiden matematiikan aineopintokokonaisuuden pakolliset kurssit ovat seuraavat:

MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op P
MAT20001 Kypsyysnäyte 0 op P
MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op P
MAT21002 Sarjat 5 op P
MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op P
MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op P
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op P
MAT21005 Topologia IA 5 op P
MAT21006 Topologia IB 5 op P
MAT21007 Mitta ja integraali 5 op P
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op P
MAT21009 Kandidaatintutkielma 6 op P

Lisäksi tulee valita vähintään 15 op seuraavista:

MAT11009 Koneoppimisen matematiikan perusteet I 5 op
MAT11015 Koneoppimisen matematiikan perusteet II 5 op
MAT21010 Algebralliset rakenteet I 5 op
MAT21011 Algebralliset rakenteet II 5 op
MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I 5 op
MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II 5 op
MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21018 Kombinatoriikka 5 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op
MAT21022 Johdatus valokuvan matematiikkaan 5 op
MFK-M310 Johdatus lukuteoriaan ja sen sovelluksiin 5 op
MAT21023 Johdatus lukuteoriaan II 5 op
MAT21030 Elements of set theory I 5 op
MAT21031 Elements of set theory II 5 op
MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op
MAT22015 Stokastiset prosessit 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op

MAT218 Matematiikan aineopinnot (tilastotieteen ja ekonometrian opintosuunnat)

Tilastotieteen ja ekonometrian opintosuuntien opiskelijoiden matematiikan aineopintokokonaisuuden pakolliset kurssit ovat seuraavat:

MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op P
MAT21002 Sarjat 5 op P
MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op P
MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op P
MAT21005 Topologia IA 5 op P
MAT21006 Topologia IB 5 op P
MAT21007 Mitta ja integraali 5 op P

Lisäksi voi valita seuraavista:

MAT11009 Koneoppimisen matematiikan perusteet I 5 op
MAT11015 Koneoppimisen matematiikan perusteet II 5 op
MAT21010 Algebralliset rakenteet I 5 op
MAT21011 Algebralliset rakenteet II 5 op
MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I 5 op
MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II 5 op
MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21018 Kombinatoriikka 5 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op
MAT21022 Johdatus valokuvan matematiikkaan 5 op
MFK-M310 Johdatus lukuteoriaan ja sen sovelluksiin 5 op
MAT21023 Johdatus lukuteoriaan II 5 op
MAT21030 Elements of set theory I 5 op
MAT21031 Elements of set theory II 5 op
MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op
MAT22015 Stokastiset prosessit 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op

MAT213 Matematiikan aineopinnot (tietojenkäsittelyteorian opintosuunta)

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnan opiskelijoiden matematiikan aineopintokokonaisuuden pakolliset kurssit ovat seuraavat:

MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op P
MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op P

Lisäksi tulee valita vähintään 25 op seuraavista:

MAT11009 Koneoppimisen matematiikan perusteet I 5 op
MAT11015 Koneoppimisen matematiikan perusteet II 5 op
MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
MAT21002 Sarjat 5 op
MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op
MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op
MAT21005 Topologia IA 5 op
MAT21006 Topologia IB 5 op
MAT21007 Mitta ja integraali 5 op
MAT21010 Algebralliset rakenteet I 5 op
MAT21011 Algebralliset rakenteet II 5 op
MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I 5 op
MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21018 Kombinatoriikka 5 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op
MAT21022 Johdatus valokuvan matematiikkaan 5 op
MFK-M310 Johdatus lukuteoriaan ja sen sovelluksiin 5 op
MAT21023 Johdatus lukuteoriaan II 5 op
MAT21030 Elements of set theory I 5 op
MAT21031 Elements of set theory II 5 op
MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op
MAT22015 Stokastiset prosessit 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op

Ti­las­to­tie­teen opin­not

Opetussuunnitelmakausi 2023-2026

P = pakollinen kurssi

Perusopinnot

Tilastotieteen ja ekonometrian opintosuunnissa tilastotieteen perusopinnot suoritetaan 1. opiskeluvuoden aikana matematiikan perusopintojen rinnalla.

MAT120 Tilastotieteen perusopinnot

MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op P
MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op P
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op P
MAT12004 Tilastollinen päättely I 5 op P
MAT12005 Data-analyysin projekti 5 op P

Aineopinnot

Tilastotieteen aineopintojen laajuus on vähintään 45 op. Tilastotieteen opintosuunnassa opinnot suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuoden aikana matematiikan aineopintojen rinnalla.

Tilastotieteen aineopintoihin voi sisällyttää syventäviä opintoja matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmasta tai Life Science Informatics -maisteriohjelmasta.

MAT220 Tilastotieteen aineopinnot

MAT20001 Kypsyysnäyte 0 op P
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op P
MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op P
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op P
MAT22013 Tilastollinen päättely IIa 5 op P
MAT22014 Tilastollinen päättely IIb 5 op P
MAT22004 Lineaariset mallit I 5 op P
MAT22005 Bayes-päättely 5 op P
MAT22006 Yleistetyt lineaariset mallit 5 op P
MAT22018 Tilastotieteen seminaari 2 op P
MAT22008 Kandidaatintutkielma 6 op P

Lisäksi voi valita seuraavista:

MAT22009 Lineaariset mallit II 5 op
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op
MAT22015 Stokastiset prosessit 5 op

Eko­no­met­rian opin­not

Opetussuunnitelmakausi 2023-2026

P = pakollinen kurssi

Perusopinnot

Ekonometrian opintosuunnan opiskelijat suorittavat ekonometrian perusopintokokonaisuuden toisen vuoden aikana.

MAT130 Ekonometrian perusopinnot

MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op P
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op P
MAT22004 Lineaariset mallit I 5 op P
MAT22013 Tilastollinen päättely IIa 5 op P
MAT22014 Tilastollinen päättely IIb 5 op P

Aineopinnot

Ekonometrian aineopinnot ovat Taloustieteen kandiohjelman opintoja. Ekonometrian opintosuunnan opiskelijat suorittavat ekonometrian aineopintokokonaisuuden toisen ja kolmannen vuoden aikana.

MAT230 Ekonometrian aineopinnot

ECOK-210 TA3a Mikrotaloustiede I 5 op P
ECOK-211 TA3b Mikrotaloustiede II 5 op P
ECOK-212 TA3c Peliteoria 5 op P
ECOK-213 TA4a Makrotaloustiede I 5 op P
ECOK-214 TA4b Makrotaloustiede II 5 op P
ECOK-215 TA4c Talouskasvu 5 op P
ECOK-280 TA8 Taloustieteen kandidaatinseminaari 4 op P
ECOK-290 TA9 Kandidaatintutkielma 6 op P

ja jompi kumpi seuraavista:

VALT-110S Kypsyysnäyte (suomi) 0 op
VALT-110R Kypsyysnäyte (ruotsi) 0 op

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­teo­rian opin­not

Opetussuunnitelmakausi 2023-2026

Perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot ovat Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opintoja.

TKT1 Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot

TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet 5 op P
TKT10003 Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op P
TKT10004 Tietokantojen perusteet 5 op P
TKT10006 Tietokone ja internet 5 op P
TKT200011 Tietorakenteet ja algoritmit I 5 op P

Aineopinnot

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot ovat Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opintoja. Aineopintoihin voi sisällyttää syventäviä opintoja TKT-, CSM- tai DATA-maisteriohjelmista.

MAT240 Tietojenkäsittelyteorian aineopinnot

TKT20005 Laskennan mallit 5 op P
TKT20009 Tietoturvan perusteet 5 op P
TKT20013 Kandidaatintutkielma 6 op P
TKT20014 Kypsyysnäyte LuK 0 op P
TKT20016 Laskentaympäristöt 5 op P
DATA15001 Johdatus tekoälyyn 5 op P
TKT200012 Tietorakenteet ja algoritmit II 5 op P
TKT20015 Tietojenkäsittely ja yhteiskunta 5 op P

Lisäksi valitaan vähintään yksi seuraavista:

TKT20010 Aineopintojen harjoitustyö: Algoritmit ja tekoäly 4 op
TKT20012 Aineopintojen harjoitustyö: Tietoliikenne 4 op
TKT20018 Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmistotekniikka 4 op
TKT20019 Tietokannat ja web-ohjelmointi 5 op

Muut opinnot

Opetussuunnitelmakausi 2023-2026

Akateemiset taidot

Akateemiset taidot suoritetaan ensimmäisenä lukuvuonna kaikissa opintosuunnissa.

MAT20005 Akateemiset taidot 2 op P

Opiskelijan digitaidot

Opiskelijan digitaidot suoritetaan ensimmäisenä lukuvuonna kaikissa opintosuunnissa.

DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op P

Digi-A:n lisäksi suoritetaan jompi kumpi seuraavista:

MAT20016 Latex-kurssi 1 op
TKT500031 Tietokone työvälineenä 1 op

Viestintä ja kieliosaaminen

Äidinkieli suomi

Matematiikan ja tilastotieteen opintosuunnissa äidinkieli suoritetaan matematiikan kandiseminaarin yhteydessä.

MAT20011 Kirjallinen viestintä (äidinkieli) 2 op P
MAT20012 Suullinen viestintä (äidinkieli) 1 op P

Ekonometrian opintosuunnassa äidinkieli suoritetaan kandiseminaarin yhteydessä ja akateemiset tekstitaidot viimeistään kanditutkielman kirjoittamisen yhteydessä.

VALT-101 Äidinkieli 1 op P
KK-AIAKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op P

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnassa äidinkieli suoritetaan kanditutkielman yhteydessä.

TKT50001 Äidinkielinen viestintä 3 op P

Toinen kotimainen kieli ruotsi

Toinen kotimainen kieli ruotsi suoritetaan kaikissa opintosuunnissa kielikeskuksessa.

KK-RUKIRJ Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1)1 op P

Kirjallisen osan lisäksi valitaan kahdesta suullisen taidon vaihtoehdosta:

KK-RUERI Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1) 2 op

KK-RUMALU Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1) 2 op

KK-RUERI on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeuksia tai muita ruotsin opiskeluun liittyviä erityishaasteita.

Äidinkieli ruotsi

Matematiikan ja tilastotieteen opintosuunnissa äidinkieli suoritetaan matematiikan kandiseminaarin yhteydessä.

MAT20011 Kirjallinen viestintä (äidinkieli) 2 op P
MAT20012 Suullinen viestintä (äidinkieli) 1 op P

Ekonometrian opintosuunnassa äidinkieli suoritetaan kandiseminaarin yhteydessä ja akateemiset tekstitaidot viimeistään kanditutkielman kirjoittamisen yhteydessä.

VALT-101 Äidinkieli 1 op P
KK-MOAKSK2SP Akateemiset tekstitaidot (ruotsi) 2 op P

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnassa äidinkieli suoritetaan kanditutkielman yhteydessä.

TKT50001 Äidinkielinen viestintä 3 op P

Toinen kotimainen kieli suomi

Toinen kotimainen kieli suomi suoritetaan kaikissa opintosuunnissa kielikeskuksessa.

KK-FINMU Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, suomi (CEFR B1) 2 op P
KK-FINSK Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, suomi (CEFR B1) 1 op P

Äidinkielen opinnot opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi

Valitse 3 op suomen kielen opintoja oman taitotason mukaan. Valitse Suomi vieraana kielenä –kurssit tai koulutusohjelmasi mukaiset äidinkielen opinnot.

Suorita 3 op ruotsin kielen opintoja oman taitotason mukaan. Valitse Kielikeskuksen ruotsin kurssit tai äidinkielen (ruotsi) kurssit.

Vieras kieli

Kaikki opintosuunnat suorittavat tutkintoon vaadittavat vieraan kielen opinnot joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella. Vieraan kielen (4 op) lähtötaitotaso on englannissa CEFR B2 ja muissa kielissä CEFR B1.

Työelämä ja asiantuntijuus

Kaikki opintosuunnat valitsevat seuraavista vähintään 10 op:

ML-T001 Ryhmänohjauskoulutus ja tuutorointi 5 op
MAT00100 Työkokemus 1–5 op
MAT00110 Varusmiespalveluksen johtajakoulutus 5 op
MAT20008 Harjoittelu matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa 5 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op
MAT22012 Tilastotieteen työkenttä 5 op
TKT20007 Ohjelmistoprojekti 10 op
ML-HAL-OPJT01 Yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminta 2–5 op
MFK-M204 Matematiikkaa kaikkialla 5 op

Opin­to­ko­ko­nai­suu­det muil­le kou­lu­tus­oh­jel­mil­le

Ajankohtaiset tiedot muille koulutusohjelmille tarjottavista MAT-ohjelman kokonaisuuksista löydät Opiskelijan ohjeiden artikkelista Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot.