Yhteystiedot

Koulutuksen arviointikeskus HEA
PL 9 (Siltavuorenpenger 5, 3.krs)
00014 Helsingin yliopisto

Ota mei­hin yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se tai sähköpos­til­la (etu­ni­mi.su­ku­nimi​@​helsin­ki.fi)

Risto Hotulainen

Risto Hotulainen on koulutuksen arvioinnin professori ja HEAn johtaja. Risto vastaa arviointikeskuksen toiminnasta; sekä tutkimuksen että kehittämisprojektien suuntalinjojen määrittelemisestä kuin yksittäisten tutkimushankkeiden toteuttamisesta yhteistyössä tutkijoidemme kanssa. Hänen tutkimusintressinsä kohdistuvat osaamisen ja asenteiden kehittymiseen ja arviointiin sekä erilaisten arviointivälineiden tutkimuspohjaiseen kehittämiseen. Ristolla on myös erityispedagogiikan dosentuuri Itä-Suomen yliopistossa.

Raisa Ahtiainen

Raisa Ahtiainen (KT) on HEAn tutkijatohtori ja vastuullinen tutkija. Raisan tutkimuksellisiin intohimoihin lukeutuvat koulun muutoksen ja kehittämisen kysymykset sekä kasvatus- ja opetusalan johtaminen. Raisa on ollut mukana perustamassa tiedekunnassa toimivaa Kasvatus- ja opetusalan johtamisen tutkimus- ja koulutusryhmää (KAJO) ja sen puitteissa toimivaa seminaaria. Raisan työnkuvaan kuuluvat vastuu johtajuuden teemaan lukeutuvien hankkeiden tutkimuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä näiden projektien johtaminen. Raisa innostuu helposti uusista tutkimusideoista ja tekee yhteistyötä useiden eri yliopistojen tutkijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tutkimustyön lisäksi Raisa ohjaa tohtorikoulutettavia sekä osallistuu tiedekunnassa tarjottavan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Mikko Asikainen
Natalija Gustavson
Jarkko Hautamäki

Jarkko Hautamäki on erityispedagogiikan emeritusprofessori ja arviointikeskuksen ensimmäinen johtaja. Hänen tutkimuksensa liittyvät koulun kehittämiseen. Kehittämisen tavoitteena on kaikkien koulu, joka vastaa tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämisen ja Suomen kansakunnan selviytymisen vaatimuksiin. Jarkko katsoo, että kyse on joustavan ajattelun jatkuvasta kehittämisestä osana elämänkulkua: kykyä ja halua ottaa huomioon todellisuuden ehdot masentumatta niistä tai hyödyllisistä virheistä. Tieteellisenä näkökulmana vahvinta Jarkolle on kehityspsykologisesti sensitiivinen koulutuksen psykologia.

Ninja Hienonen

Ninja Hienonen työskentelee tutkijatohtorina HEAssa ja Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmässä (REAL). Ninja on kiinnostunut koulutusjärjestelmän eri tasoista ja siitä, miten ne ovat yhteydessä oppilaiden kognitiivisiin suorituksiin ja asenteisiin. Tutkimuksessaan hän on keskittynyt viime aikoina luokkakoon ja luokanmuodostuksen kysymyksiin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmään. Tällä hetkellä Ninja työskentelee muun muassa Suomen Akatemian rahoittamassa Tuettu-tutkimuksessa, jossa keskitytään erityistä tukea saavien oppilaiden opetuspaikkaratkaisuihin sekä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen toteuttaman PISA-tutkimuksen Suomen osuudessa. Lisäksi Ninja opettaa kvantitatiivisia menetelmiä kasvatustieteiden maisteriohjelmassa. 

Joonas Junttila
Suvi Kanerva
Laura Kortesoja

Laura Kortesoja työskentelee HEAssa tohtorikoulutettavana. Lauran väitöstutkimus käsittelee nuorten unen, oppimisen ja digitaalisen median käytön yhteyksiä. Häntä kiinnostaa erityisesti miten vuorokausirytmi ja uni kehittyvät murrosiässä ja millaisia yhteyksiä niillä on nuorten motivaatioon ja oppimiseen. Laura opettaa myös kvantitatiivisia menetelmiä kasvatustieteiden maisteriohjelmassa.

Henni Kuitunen
Sirkku Kupiainen

Sirkku Kupiainen on Koulutuksen arviointikeskus HEAn pitkäaikainen, jo eläkkeelle jäänyt mutta yhä aktiivinen erityisasiantuntija. Sirkku on ollut mukana oppimaan oppimisen arvioinnissa ensimmäisestä pilottitutkimuksesta lähtien ja vastannut myös 2000-luvulla toteutetun Euroopan unionin oppimaan oppimisen pilotin raportista. Sirkku oli mukana Arviointikeskuksen toteuttamassa PISA2006-tutkimuksessa ja on vastannut muun muassa Vantaan digitaalisen oppimisen seurantatutkimuksesta vuosina 2015–2018. Yhdessä Ninja Hienosen kanssa Sirkku on ollut laajentamassa Arviointikeskuksen kiinnostusta kouluvalintaan sekä peruskoulun luokkakokoon ja luokanmuodostukseen. Tällä hetkellä Sirkun erityisen kiinnostuksen kohteena ovat luokanmuodostuksen ohessa lukio ja ylioppilastutkinto sekä korkeakoulujen opiskelijavalinta.

Esko Lindgren

Esko Lindgren työskentelee HEAssa teknisenä avustajana. Hän toimii useassa hankkeessa samanaikaisesti tehden monipuolisia tehtäviä. Useimmiten hän tekee kyselyiden teknistä rakentamista sekä huolehtii arviointikeskuksen aineistojen luovuttamisesta ja sopimusten teosta opiskelijoille. Lisäksi Esko kuvaa ja leikkaa videomateriaalia sekä tekee hankkeisiin graafista sisältöä, joka on hänen kiinnostuksen kohde myös hänen vapaa-ajallaan.

Meri Lintuvuori

Meri Lintuvuori (KT) työskentelee HEAssa tutkijatohtorina ja on mukana myös Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmässä (REAL). Hänen tutkimuksensa liittyvät pääosin oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, perusopetuksen koulutuspolitiikkaan sekä koulutukselliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. HEAssa hän on osallistunut mm. oppimisen ja koulunkäynnin tuen valtakunnallisiin selvityksiin KELPO-hankkeessa (2010-2011), VALAISE-hankkeessa (2012-2013), Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa (2018), Kielten oppimisen ja koulunkäynnin tuen hankkeessa (2019) ja tuen alueellisiin eroihin liittyvässä hankkeessa (2020). Meri osallistuu Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen toteuttaman PISA-tutkimuksen tekemiseen oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta. Hän on osallistunut myös oppimaan oppimisen arviointeihin. Väitöskirjassaan (2019) hän tarkasteli oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmää ja siihen liittyvää virallista tilastointia.

Lauri Luumi
Jenni Marjokorpi

Jenni Marjokorpi (FT) työskentelee HEAssa tutkijatohtorina. Hänen vastuullaan on erityisesti Tiedonalakohtaisen lukutaidon arviointityökalu valmistavaan opetukseen (Valu)-hanke, jossa kehitetään tiedonalakohtaisten lukutaitojen arviointityökalua valmistavan opetuksen oppilaille. Jenni on väitellyt äidinkielen kieliopin opetuksesta, ja sen myötä hänen tutkimuksellinen kiinnostuksensa kohdistuu kielenkäytön ja kielikasvatuksen teemoihin laajemminkin.

Eelis Mikkola

Eelis Mikkola työskentelee projektisuunnittelijana HEAssa. Lisäksi hän tekee väitöstutkimusta kausaalisesta päättelystä kasvatustieteessä. Häntä kiinnostaa erityisesti miten erilaisia kausaalisia väitteitä tulisi mallintaa tutkimuksen eri vaiheissa. Hän on myös kiinnostunut kasvatus- ja tieteenfilosofiaan liittyvistä kysymyksistä. 

Pia Mikkola

Pia Mikkola (VTM) työskentelee HEAssa viestinnän asiantuntijana. Hän suunnittelee, kehittää ja toteuttaa viestintää tiiviissä yhteistyössä HEAn tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi Pia vastaa avoimen e-Erika-verkkolehden taitosta ja graafisesta ilmeestä. Pia innostuu erityisesti tieteellisen tiedon yleistajuistamisesta ja visualisoinnista tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Meri Mononen-Matias

Meri Mononen-Matias työskentelee projektisuunnittelijana Rauhankasvatus opetuksessa -projektissa. Hän kokoaa materiaalia kurssiin Yhteinen tulevaisuus -kurssille.

Katariina Nuutila
Laura Nyman

Laura Nyman työskentelee HEAssa väitöskirjatutkijana. Hänen tutkimuksensa keskittyy oppimisen ja koulunkäynnin tukea saavien oppilaiden motivaatioon vaikuttavien uskomusten, tehtävissä käytetyn ajan ja osaamisen yhteyksiin. Hän toimii myös graduntekijöille suunnatulla Metodiklinikan ohjaajana (kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät). Lisäksi Laura on mukana Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmässä (REAL).

Riikka Oittinen

Riikka Oittinen työskentelee HEAssa väitöskirjatutkijana. Riikan väitöstutkimus käsittelee nuorten arkitodellisuuksien eriytymistä asumisessa, kouluarjessa ja vapaa-ajalla. Häntä kiinnostaa erityisesti nuorten kokemukset arjen eriarvoistumisesta sekä nuorten väliset sosiaaliset ja alueelliset vertailut, eronteot, hierarkiat ja stigmat. Hän työskentelee tutkijana ”Oppimisryhmittely ja valinnaisuus: Seurantatutkimus Keravan painotuspoluista” -hankkeessa.

Heidi Rautionmaa

Heidi Rautionmaa työskentelee projektisuunnittelijana HEAssa. Heidi on mukana Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankekokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa. Häntä kiinnostaa erityisesti dialogisen toimintakulttuurin edistäminen sekä transformatiivinen ja kokemuksellinen oppiminen. Heidi on toiminut reilu 20 vuotta kansainvälisessä uskontodialogiliikkeessä ja tekee nyt väitöstutkimustaan katsomusdialogikasvauksesta.  

Irene Rämä

Irene Rämä (KT) työskentelee HEAssa tutkijatohtorina. Irenen ydinosaamista on erityispedagogiikan, erityisesti autismikirjon opetuksen, tutkiminen. HEAssa Irene on osallistunut hankkeisiin, jotka kohdistuvat vaativan erityisen tuen siirtymiin, erityisen tuen käytänteisiin sekä opetussuunnitelmatutkimukseen. Tieteellisen raportoinnin lisäksi Irene kirjoittaa mielellään yleistajuisia tekstejä tutkimusaiheistaan ja on avoimen e-Erika-verkkolehden toimituskunnan aktiivinen jäsen. Suomen kieli ja sen tarkoituksenmukainen tieteellinen tuottaminen viehättää Ireneä erityisesti. Omien tutkimustulosten esitteleminen ja opetushenkilökunnan kouluttaminen kuuluvat myös Irenen toimenkuvaan.

Visajaani Salonen

Visajaani ”Visku” Salonen vastaa projektisuunnittelijana arviointikeskuksessa menetelmien kehittämisestä adaptiiviseen ja teknologisesti monimuotoiseksi. Hänen tehtävänään on testata ja kehittää ratkaisuja tehostamaan ja syventämään eri tutkijoiden analyysejä ja raportointia. Arviointikeskuksen hankkeiden lisäksi hän työskentelee osana kasvatustieteellisen tiedekunnan muita projekteja katsetutkimuksesta (Mathtrack) intensiiviseen kyselyaineistoon (Bridging the Gaps, PIRE: Crafting optimal learning in science environments) ja fysiologisiin mittauksiin (GAPS Physiological). Lisäksi hän työstää väitöskirjaa vertaistusmenetelmien hyödyntämisestä kansallisesti laajoissa aineistoissa.

Helena Thuneberg

Helena Thuneberg (FT, KT) on erityispedagogiikan dosentti ja työskentelee yliopistotutkijana Helsingin yliopistolla. Hän työskentelee tiedekasvatuspedagogiikan tutkimusryhmässä. HEAssa hän on ollut mukana tekemässä oppimaan oppimisen analyyseja ja raportteja. Lisäksi Helena ohjaa graduja ja väitöskirjoja opetussuunnitelman ja koulun kehittämisestä (erityisesti oppimisen ja koulunkäynnin tuen näkökulmista). Helenan tutkimusintressit liittyvät motivaatioon, oppilaiden itsesäätelyyn ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä tiedekasvatukseen. Helenan erityisosaamista ovat kvantitatiiviset menetelmät (monimuuttajamenetelmät kuten rakenneyhtälömallinnus, monitasomallinnus, klusterianalyysi, itseorganisoituvat kartat) ja ohjelmistot (esimerkiksi AMOS ja MIWin).

Mari-Pauliina Vainikainen

Mari-Pauliina Vainikainen työskentelee Tampereen yliopiston opetuksen ja oppimisen apulaisprofessorina sekä Tampereen yliopistossa, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa ja Jyväskylän yliopistossa toimivan Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmän (Research Group for Education, Assessment and Learning REAL) johtajana. Hänen taustansa on kasvatuspsykologiassa ja erityispedagogiikassa, ja hän on työskennellyt laajojen kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten arviointitutkimusten parissa Koulutuksen arviointikeskuksessa 2000-luvun alusta lähtien. Mari-Pauliinan tutkimus keskittyy oppimaan oppimisen ja ajattelun taitojen kehittymiseen peruskoulussa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen.

Marika Viita
Ella Väätäinen

Ella Väätäinen työskentelee HEAssa väitöskirjatutkijana. Hän tarkastelee väitöstutkimuksessaan uuteen kieleen ja tiedonalaan sosiaalistumista valmistavan opetuksen kontekstissa. Hän työskentelee Valu-hankkeessa, jossa kehitetään arviointityökalua vastasaapuneiden oppilaiden tiedonalakohtaisten lukutaitojen arviointiin.

Yhteistyöhenkilöt

Teemme tiivistä yhteistyötä seuraavien kasvatustieteellisen tiedekunnan henkilöiden ja heidän tutkimusryhmiensä kanssa:

Maria Ahlholm, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden osasto, Humanities and Social Sciences Education -tutkimusyhteisö

Markku Hannula, professori, kasvatustieteiden osasto, Maker@STEAM-tutkimusyhteisö

Markku Jahnukainen, professori, kasvatustieteiden osasto, Koulutus ja yhteiskunta -tutkimusyhteisö

Arto Kallioniemi, professori, kasvatustieteiden osasto, Humanities and Social Sciences Education -tutkimusyhteisö 

Hannu Salmi, professori, tutkimusjohtaja, kasvatustieteiden osasto, Tiedekeskuspedagogiikan tutkimus

Kristiina Kumpulainen, professori, kasvatustieteiden osasto, Koulutus ja yhteiskunta -tutkimusyhteisö

Jari Lavonen, professori, kasvatustieteiden osasto, Maker@STEAM-tutkimusyhteisö

Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian professori, kasvatustieteiden osasto, Research Group for Educational Psychology

Katariina Salmela-Aro, professori, kasvatustieteiden osasto, Growing Mind Research Hub, MindHub-tutkimusryhmä

Patrik Scheinin, professori, kasvatustieteiden osasto

Liisa Tainio, professori, kasvatustieteiden osasto, Humanities and Social Sciences Education -tutkimusyhteisö