Usein kysyttyä suomen kursseista

Olemme koonneet yleisimmät kysymykset ja vastaukset eri aihealueista koskien Kielipalvelujen suomen kursseja.

Tutustu palveluun alla olevien aihealueiden linkkien kautta.

Kurssiohjelma

Mil­loin ke­vään/​ke­sän/​syk­syn oh­jel­ma on ne­tis­sä?

Kevään ohjelma julkaistaan joulukuun alussa (ilmoittautuminen on tammikuussa).

Syksyn ohjelma julkaistaan kesäkuussa (ilmoittautuminen on elo–syyskuussa).

Kesän ohjelma julkaistaan huhtikuussa (ilmoittautuminen alkaa ohjelman valmistuttua).

Mis­tä saan kurs­sioh­jel­man?

Linkit eri tasoisiin kursseihin on osoitteessa helsinki.fi/suomenkurssit.

Mis­sä kurs­sit jär­jes­te­tään?

Kurssit järjestetään Helsingin yliopiston keskustakampuksen eri rakennuksissa. Jokaisen kurssin esittelyssä ilmoitetaan tarkka osoite.

Kurssien tasot

Ovat­ko 1A, 1B ja 1C eri­ta­soi­sia kurs­se­ja?

Ne ovat samantasoisia rinnakkaisia kursseja, jotka järjestetään eri päivinä ja eri kellonaikoihin.

Voin­ko kor­va­ta pois­sao­lo­ja rin­nak­kai­sel­la kurs­sil­la?

Voit osallistua vain sille kurssille, jolle sinut on hyväksytty.  Kurssit voivat edetä vähän eri tahtiin, ja luokkahuoneisiin ei mahdu ylimääräisiä.

Voin­ko käy­dä sa­man­ai­kai­ses­ti esim. kurs­seil­la Suo­mi 2 ja Suo­mi 3?

Samanaikaisesti ei voi opiskella eritasoisilla kursseilla: kurssille osallistuminen edellyttää aina edellisen tason kurssin sisältöjen hallitsemista. (Jos kuitenkin haluaa kerrata esim. kurssin Suomi 2 ja samanaikaisesti opiskella kurssilla Suomi 3, on se mahdollista.)

Voin­ko opis­kel­la ke­sä­kurs­seil­la ta­sot 1−3; ke­sä­kuus­sa 1-ta­son, hei­nä­kuus­sa 2-ta­son ja elo­kuus­sa 3-ta­son?

Kurssien opiskelu näin nopeassa tahdissa on erittäin vaativaa, eikä sitä varsinaisesti suositella.

Min­kä kurs­sin jäl­keen voin ha­kea suo­men kan­sa­lai­suut­ta? Min­kä kurs­sin jäl­keen voin osal­lis­tua kan­sa­lai­suu­teen vaa­dit­ta­vaan kes­ki­ta­son YKI-tes­tiin? Jär­jes­tää­kö Kie­li­pal­ve­lut YKI-tes­te­jä?

Valtakunnallisen Yleisen kielitutkinnon perustason kokeeseen voi osallistua kurssin 3 jälkeen ja kansalaisuuteen vaadittavaan keskitason kokeeseen kurssin 5 jälkeen. Kielipalvelut ei järjestä YKI-testejä: niistä saa tietoa Opetushallituksesta.

Mis­tä tie­dän, mikä kurs­si on mi­nul­le so­pi­va?

Tutustu Kielipalvelujen kurssikuvauksiin ja vertaa omaa osaamistasi niihin. Kannattaa myös tutustua kurssilla käytettävään oppikirjaan.

Mikä on sinulle oikea kurssitaso? Tee suomen kielen tasotesti.

Olen opis­kel­lut ko­ti­maas­sa­ni hie­man suo­mea. Mis­tä tie­dän, kan­nat­tai­si­ko men­nä kurs­sil­le Suo­mi 1 vai Suo­mi 2?

Tutustu Kielipalvelujen kurssikuvauksiin ja vertaa omaa osaamistasi niihin. Kannattaa myös tutustua kurssilla käytettävään oppikirjaan.

Mikä on sinulle oikea kurssitaso? Tee suomen kielen tasotesti.

Sinulle saattaa ehkä sopia Finnish for False Beginners -kurssi.

En osaa kir­joit­taa suo­mea, mut­ta ym­mär­rän hy­vin ja pu­hun jon­kin ver­ran. Min­kä ta­soi­sel­le kurs­sil­le mi­nun pi­täi­si men­nä?

Tutustu Kielipalvelujen kurssikuvauksiin ja vertaa omaa osaamistasi niihin. Kannattaa myös tutustua kurssilla käytettävään oppikirjaan.

Mikä on sinulle oikea kurssitaso? Tee suomen kielen tasotesti.

Sinulle saattaa ehkä sopia Finnish for False Beginners -kurssi. 

Mi­ten eri kurs­sin­jär­jes­tä­jien kurs­sit/​ta­sot vas­taa­vat toi­si­aan? Mis­tä saan tie­tää sen?

Kielipalvelujen kurssien sisällöt ja tasot.

Min­kä ta­soi­sen kurs­sin jäl­keen pys­tyn työs­ken­te­le­mään Suo­mes­sa?

Tämä riippuu työssä vaadittavasta kielitaidon tasosta, ja on hyvin yksilöllistä. Esimerkiksi kurssin Suomi 6 tavoitetaso on taitotaso 3+ (EVK B1+ / YKI 3+).

Ilmoittautuminen

Mi­ten il­moit­tau­dun kurs­sil­le?

Kurssille ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella, johon on linkki kurssin nimen perässä. Huom! Ilmoittautuminen on voimassa vasta, kun olemme saaneet kuitin kurssimaksun suorittamisesta.

Mil­loin voin il­moit­tau­tua kurs­sil­le?

Kurssien ilmoittautumisajat kerrotaan sivulla helsinki.fi/suomenkurssit. Kursseille voi ilmoittautua ilmoitetusta päivämäärästä lähtien aina kurssin alkamispäivään asti, tai kunnes kurssi on täynnä.

Voi­ko kurs­sil­le il­moit­tau­tua en­nen kuin ne­tis­sä il­moi­tet­tu il­moit­tau­tu­mi­sai­ka al­kaa?

Ei voi.

Onko kursseille ikärajaa?

Osallistujan tulee olla täyttänyt 16 vuotta ennen kurssille ilmoittautumista.

Olen Hel­sin­gin yli­opis­ton hen­ki­lö­kun­taa. Mi­ten il­moit­tau­dun suo­men kurs­sil­le?

Katso ohjeet Intranet Flammasta.

Työs­ken­te­len/​opis­ke­len pää­kau­pun­ki­seu­dun kor­kea­kou­lus­sa, mi­ten voin il­moit­tau­tua suo­men kurs­sil­le?

Jos olet Taideyliopiston opiskelija tai Helsingin yliopiston taikka Aalto-yliopiston henkilökuntaa, katso tästä.

Helsingin yliopiston opiskelijoiden suomen kursseja järjestää Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, katso tästä.

En pää­se il­moit­tau­tu­mis­päi­vä­nä tie­to­ko­neel­le, mi­ten il­moit­tau­dun?

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua henkilökohtaisesti, joku muu voi ilmoittaa sinut kurssille. Voit tulla ilmoittautumaan myös toimistoomme ja täyttää sähköisen lomakkeen täällä. Kursseille ei voi ilmoittautua ennen ilmoittautumisajan alkua.

Mitä tie­to­ja il­moit­tau­tues­sa ky­sy­tään?

Ilmoittautumislomakkeessa kysytään: kurssin nimi, osallistujan suku- ja etunimet, sukupuoli, syntymäaika; työ- tai opiskelupaikka; missä ja kuinka kauan olet opiskellut suomea; koulutus; äidinkieli, muut opiskellut kielet; osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tiedot kerätään vain opettajaa ja Kielipalvelujen tilastointia varten.

Kuin­ka mon­ta osal­lis­tu­jaa kurs­sil­le mah­tuu?

Kurssille otetaan pääsääntöisesti enintään 30 osallistujaa; Finnish for False Beginners -kurssille otetaan 25 osallistujaa ja puhetaidon kursseille 20 osallistujaa.

Mitä voin teh­dä, jos kurs­si on täyn­nä? Voin­ko men­nä tun­nil­le kat­so­maan, oli­si­ko siel­lä kui­ten­kin ti­laa?

Tunnille ei voi mennä, jos ei ole saanut vahvistusta kurssipaikasta. Opettaja ei voi ottaa uusia opiskelijoita kurssille. Mahdolliset peruutuspaikat ilmoitetaan aina toimiston kautta. Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua kurssille toimistoon: sinuun otetaan yhteyttä, jos kurssipaikka vapautuu.

TE-toi­mis­to vaa­tii to­dis­tuk­sen kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­ses­ta, saa­ko teil­tä sel­lai­sen?

Kun olet ilmoittautunut, maksanut kurssimaksun ja saanut vahvistuksen kurssipaikasta, voimme kirjoittaa sinulle ilmoittautumistodistuksen pyynnöstäsi. Todistuksessa kerrotaan myös kurssin vaatima viikoittainen opiskelutuntimäärä. Pyydä todistus mieluiten sähköpostitse: kielikeskus-kielipalvelut[at]helsinki.fi.

Kurssimaksu

Mi­ten mak­san kurs­si­mak­sun?

Kurssimaksun voi maksaa pankin verkkopalvelussa tai pankkikonttorissa.

Maksa kurssimaksu pankkiin Helsingin yiopiston tilille FI58 5000 0120 3778 32. Viitenumero (pakollinen) on 9910 8081. Merkitse viestiosaan osallistujan nimi ja kurssin nimi, jos mahdollista. Kurssimaksu maksetaan euroissa.

Voi­ko kurs­si­mak­sun mak­saa kä­tei­sel­lä tai kor­til­la toi­mis­tos­sa?

Ei voi.

Saan­ko ra­ha­ni ta­kai­sin, jos olen mak­sa­nut kurs­si­mak­sun, mut­ta kurs­si on­kin täyn­nä?

Maksamme kurssimaksun takaisin kokonaisuudessaan, jos kurssi on täynnä. Kuitti maksetusta kurssimaksusta ja maksajan tilinumero on toimitettava toimistoomme.

Jou­dun muut­ta­maan toi­seen kau­pun­kiin / työ­ai­ka­ni muut­tuu. Pa­lau­te­taan­ko ra­ha­ni, jos il­moi­tan asias­ta en­nen kurs­sin al­kua?

Ilmoittautuminen on sitova. Kurssimaksu voidaan palauttaa ainoastaan seuraavissa tapauksissa: 1) kurssi, jolle opiskelija on ilmoittautunut, on täynnä, 2) kurssi joudutaan peruuttamaan, 3) opiskelija on maksanut vahingossa liikaa.

Voin­ko vaih­taa kurs­sia tai siir­tää kurs­sin seu­raa­vaan lu­ku­kau­teen?

Jos olet vääräntasoisella kurssilla, voit vaihtaa kurssia vain, jos oikeantasoisella kurssilla on tilaa. Aloitettua kurssia ei voi jatkaa myöhempänä ajankohtana.

Saan­ko alen­nus­ta kurs­si­mak­sus­ta, jos olen opis­ke­li­ja?

Kurssimaksu on kaikille sama.

Kurssikirjat

Mitä kir­jo­ja kurs­seil­la käy­te­tään?

  • Suomi 1: Suomen mestari 1 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann), kappaleet 1–7
  • Suomi 2: Suomen mestari 1 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann), kappaleet 8–9, ja Suomen mestari 2 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann), kappaleet 1–5
  • Suomi 3: Suomen mestari 2 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann), kappaleet 6–8, ja Suomen mestari 3 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne, Taija Udd), kappaleet 1–2
  • Suomi 4: Suomen mestari 3 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne, Taija Udd), kappaleet 3–8 ja opettajan materiaali
  • Suomi 5: Suomen mestari 4 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne, Taija Udd), kappaleet 1–4.
  • Suomi 6: Suomen mestari 4 – suomen kielen oppikirja aikuisille (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne, Taija Udd), kappaleet 5–8.

Muilla kursseilla käytetään opettajan omaa materiaalia.                 

Mis­tä kurs­si­kir­jo­ja voi os­taa?

Kirjoja voi ostaa oppikirjoja myyvistä kirjakaupoista.

Opetuskieli

Onko ope­tus­kie­le­nä englan­ti / ve­nä­jä?

Opetuskieli on suomi. Kurssit on rakennettu niin, että muita kieliä ei tarvita. Opettajilta voi kuitenkin aina kysyä apua muilla kielillä silloin, kun he kiertävät luokassa ohjaamassa pari- ja ryhmätöitä tai tauoilla ja tuntien jälkeen. Vain kurssilla Finnish for False Beginners on opetuksen apukielenä englanti.

Kurssin suorittaminen

Onko kurs­sin lo­pus­sa koe? Onko se pak­ko suo­rit­taa?

Kurssin päätteeksi järjestetään loppukoe (intensiivikurssilla 1+2 myös välikoe). Koetta ei ole pakko suorittaa. Opintopisteiden ja suoritustodistuksen saamiseksi koe kuitenkin täytyy suorittaa hyväksytysti. Ilman loppukoetta saat osallistumistodistuksen, jos olet ollut läsnä vähintään 75 % opetuskerroista.

Voin­ko uusia lop­pu­ko­keen, jos en lä­päi­se sitä en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la?

Voit osallistua kokeeseen toisen kerran vuoden sisällä kurssin alkamisesta. Tämän jälkeen kurssi täytyy uusia.

En pääs­syt lop­pu­ko­kees­ta läpi / ar­vo­sa­na­ni oli huo­no. Voin­ko jat­kaa seu­raa­val­le ta­sol­le?

Voit jatkaa, mutta kannattaa ehdottomasti kerrata ja opiskella ennen seuraavan kurssin alkua, jotta opiskelu seuraavalla tasolla olisi tuloksellista.

Voin­ko teh­dä pel­kän kurs­si­ko­keen osal­lis­tu­mat­ta kurs­sil­le?

Pelkän kokeen suorittaminen osallistumatta kurssille ei ole mahdollista.

Saan­ko kurs­sis­ta to­dis­tuk­sen?

Saat todistuksen kurssin suorittamisesta ja opintopisteet, jos olet osallistunut kurssin loppukokeeseen ja suorittanut sen hyväksytysti. Jos et suorita loppukoetta, saat osallistumistodistuksen, jos olet ollut läsnä vähintään 75 % opetuskerroista.

Voin­ko käyt­tää opin­to­pis­tei­tä opin­toi­hi­ni Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa tai muis­sa kor­kea­kou­luis­sa? Mi­ten opin­to­pis­teet saa re­kis­te­riin?

Kyllä voit käyttää. Jos olet Helsingin yliopiston opiskelija, toimita opiskelijanumerosi Kielipalvelujen toimistoon, niin rekisteröimme suorituksen. Muiden korkeakoulujen opiskelijoiden täytyy esittää kurssitodistus oman korkeakoulun opintotoimistossa suorituksen rekisteröimiseksi.

Mi­hin kurs­sil­la saa­ta­vaa to­dis­tus­ta tar­vi­taan tai voi käyt­tää?

Kurssitodistuksessa kerrotaan kurssin tavoitetaso ja sisällöt sekä mahdolliset opintopisteet ja arvosana. Oma työnantajasi, oppilaitoksesi tai TE-toimisto voi haluta todisteen kurssin suorittamisesta.

Itseopiskelu

Voit­te­ko suo­si­tel­la net­ti­kurs­se­ja?

Tutustu esimerkiksi alkeistason nettikursseihin A Taste of Finnish ja Tavataan taas!

Linkkejä itseopiskeluun (Infopankki)

Muuta

Saan­ko opis­ke­li­ja­kor­tin / opis­ke­li­jas­ta­tuk­sen, jos osal­lis­tun kurs­seil­le?

Opiskelijakortin saavat vain Helsingin yliopiston tiedekuntien opiskelijat. Kielipalvelujen kurssit ovat kaikille avoimia, ja näillä kursseilla opiskeleminen ei oikeuta opiskelijastatukseen.

Jär­jes­tää­kö Kie­li­pal­ve­lut asu­mis­ta yms.?

Kielipalvelut ei voi avustaa kursseille osallistujia asumis- tai muissa järjestelyissä.

Lä­he­tät­te­kö kut­su­kir­jeen vii­su­min ha­ke­mis­ta var­ten? Avus­tat­te­ko vii­su­min ha­ke­mi­ses­sa?

Kursseillamme opiskelu ei ole päätoimista opiskelua. Viisumeja ei myönnetä kursseillamme opiskelua varten. Emme lähetä kutsukirjeitä.