Kielitaidon taitotasokuvaukset

Kielitaidon taitotasokuvaukset kuusiportaisella asteikolla perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen (EVK) ja ne ovat rinnastettavissa Yleisen kielitutkinnon (YKI) taitotasoihin.

Olemme muokanneet kuvauksia työelämälähtöisimmiksi.

Taso 1

Vastaavuus: EVK A1/YKI 1

PUHUMINEN
Selviän yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, joissa pitää kertoa itsestä ja välittömästä ympäristöstä. Puhe on kuitenkin hidasta ja katkonaista, ja ääntämisessäni on puutteita.

KUUNTELEMINEN
Kun puhutaan hitaasti ja selkeästi, ymmärrän sanoja ja ilmauksia, jotka koskevat minua tai minulle tuttuja ihmisiä ja asioita tai välitöntä ympäristöäni.

LUKEMINEN
Ymmärrän yksinkertaiset lauseet esim. ilmoituksista ja lomakkeista. Pystyn löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä.

KIRJOITTAMINEN
Osaan kirjoittaa yksinkertaisia viestejä. Osaan kirjoittaa yksittäisiä ilmaisuja ja hyvin lyhyitä lauseita sekä täyttää lomakkeisiin henkilötietoni. Osaan käyttää joitakin peruskieliopin rakenteita.

Taso 2

Vastaavuus: EVK A2/YKI 2

PUHUMINEN
Selviän rutiininomaisissa tiedonvaihtotehtävissä; osaan kysyä yksinkertaisia kysymyksiä ja vastata sellaisiin. Hallitsen keskeisen itseeni, perheeseen ja asumiseen liittyvän perussanaston sekä osaan kertoa missä työskentelen ja mikä on ammattini. Ääntämiseni saattaa olla vielä puutteellista, ja sanavarastoni ei riitä kaikkiin tilanteisiin.

KUUNTELEMINEN
Ymmärrän ilmauksia ja sanoja minulle tutuista, esim. perhettäni, ostosten tekoa tai työpaikkaani koskevista asioista. Ymmärrän lyhyiden ja selkeiden viestien pääasiat. Pystyn yleensä tunnistamaan puheenaiheen hitaasti ja selkeästi etenevästä keskustelusta.

LUKEMINEN
Ymmärrän pääasiat lyhyistä, helpoista teksteistä. Löydän tarvitsemani tiedot jokapäiväisistä teksteistä, kuten esitteistä ja aikatauluista sekä ymmärrän lyhyitä ja yksinkertaisia kirjeitä sekä sähköposteja, jos ne käsittelevät tuttuja aiheita.

KIRJOITTAMINEN
Osaan kirjoittaa lyhyitä ja yksinkertaisia viestejä, jotka liittyvät jokapäiväisiin asioihin. Osaan kuvailla perhettäni, asumistani, koulutustaustaani ja nykyistä tai viimeisintä työpaikkaani. Osaan myös kuvailla menneitä tapahtumia. Pystyn kirjoittamaan yksinkertaisen kirjeen. Hallitsen kieliopin perusteet.

Taso 3

Vastaavuus: EVK B1/YKI 3

PUHUMINEN
Selviän tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa sekä työssä että vapaa-aikana. Hallitsen jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston mielestäni vähintään kohtalaisesti.

KUUNTELEMINEN
Ymmärrän selkeän yleiskielisen puheen pääasiat, jos puhe käsittelee minulle tuttuja seikkoja. Ymmärrän myös TV-ohjelmista pääasiat, jos ohjelmissa käsitellään minulle tuttuja asioita ja jos puhe on suhteellisen hidasta ja selkeää. Normaalitempoinen puhe saattaa tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras.

LUKEMINEN
Pystyn lukemaan tekstejä, joissa käytetään jokapäiväistä tai työhön liittyvää kieltä ja jotka eivät vaadi aiheen syvempää tuntemusta. Tunnistan tekstistä pääasiat ja väittämät.

KIRJOITTAMINEN
Osaan kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista sekä vastata lyhyesti tiedusteluihin. Osaan kuvata kokemuksia ja vaikutelmia henkilökohtaisissa kirjeissä. Hallitsen peruskieliopin keskeiset rakenteet.

Taso 4

Vastaavuus: EVK B2/YKI 4

PUHUMINEN
Selviän käytännön puhetilanteissa sekä työssä että vapaa-aikana hyvin ja melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Osaan esittää ajatuksiani yhtenäisinä kokonaisuuksina ja perustella näkökantojani. Osaan tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsen perussanaston hyvin.

KUUNTELEMINEN
Ymmärrän pitkiä puheita, luentoja ja monimutkaisia väittämiä ja niiden perusteluja, jos aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmat televisio-uutiset ja ajankohtaisohjelmat, joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat vielä vaikeuksia.

LUKEMINEN
Pystyn lukemaan vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin jotkut vivahteet voivat jäädä epäselviksi. Pystyn hakemaan tietoa sekä saan selville ajatuksia ja mielipiteitä omaan alaani erikoistuneista lähteistä. Pystyn lukemaan myös oman aikamme kaunokirjallisuutta.

KIRJOITTAMINEN
Osaan kirjoittaa selkeästi ja yksityiskohtaisesti tutuista aiheista ja esittää ajatuksiani yhtenäisinä kokonaisuuksina. Osaan kirjoittaa esseen tai raportin, kertoa asioista ja esittää näkökohtia jonkin asian puolesta tai sitä vastaan. Hallitsen peruskieliopin hyvin ja osaan tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä.

Taso 5

Vastaavuus: EVK C1/YKI 5

PUHUMINEN
Puhun selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista erilaisissa tilanteissa. Pystyn myös pitämään esitelmän etukäteen valmistelemastani aiheesta melko vaivatta. Hallitsen kielen rakenteet ja sanaston hyvin.

KUUNTELEMINEN
Pystyn suhteellisen helposti seuraamaan keskusteluja, väittelyjä ja luentoja. Ymmärrän puhuttua kieltä, vaikka se ei olisikaan rakenteeltaan selkeää ja vaikka ajatuksia ei ilmaistaisikaan suoraan. Ymmärrän televisio-ohjelmat ja elokuvat suurimmitta vaikeuksitta.

LUKEMINEN
Pystyn lukemaan rakenteellisesti ja sanastollisesti vaikeitakin tekstejä ja oman aikamme kaunokirjallisuutta. Ymmärrän artikkeleissa, raporteissa ja teknisissä ohjeissa erikoisalojen kieltä, vaikka ala ei olisikaan minulle tuttu.

KIRJOITTAMINEN
Osaan kirjoittaa selkeän ja hyvin rakennetun tekstin ja ilmaista itseäni melko laajasti. Osaan käsitellä monimutkaisempiakin aiheita kirjeissä, raporteissa ja artikkeleissa ja tuoda esille mielestäni tärkeimpiä kohtia. Osaan kirjoittaa erilaisia tekstejä vakuuttavasti, omalla tyylilläni ja lukijalle sopivasti. Hallitsen kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti, mutta harvinaisten sanojen ja vaikeiden lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa ongelmia.

Taso 6

Vastaavuus: EVK C2/YKI 6

PUHUMINEN
Puhun erittäin sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tyylillä, pystyn ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa.

KUUNTELEMINEN
Ymmärrän vaikeuksitta puhetta sekä kasvokkain että televisiosta tai radiosta. Ymmärrän syntyperäisen puhujan nopeaakin puhetta, jos minulla on ollut aikaa tottua puhetapaan.

LUKEMINEN
Luen vaikeuksitta kaikenlaisia tekstejä.

KIRJOITTAMINEN Osaan kirjoittaa selkeästi, sujuvasti ja tyylillisesti oikein. Osaan kirjoittaa kirjeet, raportit ja artikkelit niin, että lukija voi helposti löytää tärkeät kohdat. Osaan kirjoittaa tiivistelmiä ja arvioita ammattiini liittyvistä teksteistä.