Luokanopettajan kelpoisuus

Luokanopettajan kelpoisuuden voi saavuttaa 1) suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinnon luokanopettajan opintosuunnassa, 2) valinnaisina opintoina suoritettavilla monialaisilla opinnoilla tai 3) täydentämällä aikaisempaa ylempää korkeakoulututkintoa erikseen määritellyillä luokanopettajan kelpoisuuden antavilla erillisillä opintokokonaisuuksilla.

Aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden suositellaan saavuttavan luokanopettajan kelpoisuuden erillisillä opintokokonaisuuksilla. Kasvatustieteiden koulutuksen (opintosuunta luokanopettaja) päähaun opiskelupaikat on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnot, ja päähaun soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Kel­poi­suu­den saa­vut­ta­mi­nen luo­kan­opet­ta­jan opin­to­suun­nan tut­kin­to-opis­ke­li­ja­na

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa ja maisteriohjelmassa luokanopettajan opintosuunnassa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden.

Tutkinnonsuoritusoikeutta kasvatustieteiden kandiohjelmaan (opintosuunta luokanopettaja) haetaan päähaussa.

Kaikkien päähaussa hyväksyttyjen on suoritettava luokanopettajan opintosuunnassa maisterin tutkinto.

Kel­poi­suu­den saa­vut­ta­mi­nen valinnaisina opintoina suo­ri­tet­ta­vil­la mo­nia­lai­sil­la opin­noil­la

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan erityispedagogiikan opintosuunnan erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdon, kotitalousopettajan opintosuunnan ja käsityönopettajan opintosuunnan tutkinto-opiskelijat voivat hakea oikeuden valinnaisiin monialaisiin opintoihin. Valinnaisten opintojen oikeutta voivat hakea myös Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, joilla on opinto-oikeus perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin ja joiden pääaine on perusopetuksessa opetettava aine. Suorittamalla monialaiset opinnot sekä tutkinnon omassa koulutuksessa, opiskelija saavuttaa luokanopettajan kelpoisuuden.

Hakeminen valinnaisina opintoina suoritettaviin monialaisiin opintoihin

Kel­poi­suu­den saa­vut­ta­mi­nen täy­den­tä­mäl­lä ai­kai­sem­paa ylem­pää kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa eril­li­sil­lä opin­to­ko­ko­nai­suuk­sil­la

Aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet saavuttavat luokanopettajan kelpoisuuden perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden kautta seuraavilla erillisillä opintokokonaisuuksilla:

1) Opettajan pedagogiset opinnot (60 op): Luokanopettajan kelpoisuuden kannalta ei ole merkitystä, suoritatko opettajan pedagogiset opinnot yliopistossa vai ammattikorkeakoulussa tai suoritatko ne perus- ja lukio-opetukseen suuntautuen vai aikuisopetukseen suuntautuen.

2) Perusopetuksen oppiaineen opetettavan aineen opinnot (vähintään 60 op): Voit tiedustella opetettavan aineen opintoja siitä tiedekunnasta, jonka oppiaineesta on kyse. Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa kotitalouden ja käsityötieteen (tekstiilityö) opetettavan aineen opinnot.

3) Monialaiset opinnot (60 op)

Perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuus muodostuu ylemmästä korkeakoulututkinnosta, opettajan pedagogisista opinnoista ja perusopetuksen oppiaineen opetettavan aineen opinnoista. Perusopetuksen aineenopettaja saa luokanopettajan kelpoisuuden suorittamalla lisäksi perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Huom! Jos hakijan suorittama ylempi korkeakoulututkinto on kasvatustieteen maisterin tutkinto, häneltä ei edellytetä luokanopettajan kelpoisuuteen perusopetuksen oppiaineen opetettavan aineen opintoja (kohta 2).

Huom! Luokanopettajan kelpoisuuteen on suoritettava kaikki yllä mainitut kolme opintokokonaisuutta. Jos ylemmän korkeakoulututkintosi pääaine on jokin perusopetuksessa opetettava oppiaine, voit tiedustella siitä tiedekunnasta, jossa olet opinnot suorittanut, vastaavatko jo suorittamasi opinnot aineenopettajalta edellytettyjä opetettavan aineen opintoja vai onko sinun täydennettävä opintojasi.