Kumppanuusohjelma
Helsingin yliopisto haluaa rakentaa pitkäjänteisiä ja laaja-alaisia kumppanuuksia yrityksiin, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja haluavat kehittää liiketoimintaansa ja kilpailukykyään vastuullisesti. Yhdessä kumppaneidemme kanssa etsimme rohkeita ratkaisuja tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamiseksi.
Tavoitteena pitkäjänteinen, usealle tieteenalalle ulottuva yhteistyö

Helsingin yliopiston kumppanina yrityksesi saa eturivin näköalapaikan uusimpaan kansainväliseen tieteelliseen tietoon ja yhteyden tulevaisuuden osaajiin. Kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden olla mukana tulevaisuutta luotaavissa monitieteellisten yliopistokampusten innovaatioekosysteemeissä ja verkostoissa. Kumppanuusyhteistyössä synnytämme yhdessä yritykselle arvoa uusien ratkaisujen avulla, jotka löytyvät yhdistämällä yrityksen haasteet ja tarpeet innovatiivisesti yliopistomme tutkimuspohjaiseen tietoon. Myös yliopiston liiketoimintaymmärrys laajenee. 

Avainkumppanuudessa sitoudumme yhdessä toimimaan pitkäjänteisesti yhteisen vision toteuttamiseksi ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on molempia osapuolia hyödyttävä monipuolinen ja usealle tieteenalalle ulottuva yhteistyö, jossa yksittäiset yhteistyömuodot ja -hankkeet palvelevat merkityksellisen kokonaisuuden syntymistä. Keskiössä ovat yhteiset arvot, avoimuus sekä molemminpuolinen arvostus ja luottamus, jotka muodostavat otollisen maaperän uuden luomiselle.

Jokaiselle avainkumppanille olemme nimenneet asiakkuuspäällikön, joka hoitaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti kumppanuussuhdetta. Koordinoimme kutakin kumppanuutta tehokkaasti, jotta pystymme rakentamaan poikkitieteellisiä, hedelmällisiä yhteistyöhankkeita molemminpuolisen arvon luomiseksi. Kehitämme yhteistyötä säännöllisesti kokoontuvassa yrityskohtaisessa kumppanuuden ohjausryhmässä, ja seuraamme yhteisten tavoitteiden saavuttamista. 

 

Tutustu avainkumppaneihimme

METSÄ GROUP OYJ

Helsingin yliopiston ja  Metsä Groupin kumppanuudessa syvennetään tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ja ratkotaan globaaleja kestävyyshaasteita.  Tutkimuksen teemoina ovat erityisesti kestävän metsätalouden menetelmät ja teknologia, metsävarojen hallinta, puunkorjuu, kuitupohjaiset materiaalit (kuten elintarvikepakkaukset), ioniset nesteet ja kiertotalouden kemia. Yhteistyö painottuu myös vahvasti opiskelijoihin. Tavoitteena on rakentaa yhteistyön piirissä oleville opiskelijoille selkeä polku kandivaiheen opinnoista työelämään. Urapolkuun kuuluvat opintojen aikaiset projektityöt, harjoittelut, kesätyöt, pro gradu -työ ja mahdollinen työllistyminen Metsä Groupiin. Yhteistyöllä halutaan myös madaltaa kynnystä työllistää erityisesti kansainvälisiä opiskelijoita. Opiskelijat pääsevät tutustumaan Metsä Groupiin yritysvierailuilla ja kursseille tulee myös vierailevia luennoitsijoita.

"Haluamme kehittää yhdessä ratkaisuja uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle käytölle. Jatkuvan oppimisen hengessä vahvistamme osaamistamme ja kyvykkyyksiämme sekä kytkemme opiskelijoita aiempaa paremmin osaksi yhteistyötämme."
Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä 

KONE OYJ

Helsingin yliopisto ja KONE Oyj ovat kehittäneet kumppanuutta erityisesti tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen ympärille. Kumppanuuden tutkimusteemoiksi ovat valikoituneet tekoälyn, kestävän kehityksen ja urbaanin elämän tutkimus.

Molempia kiinnostavia aiheita on hankkeistettu Business Finlandin ja Suomen Akatemian hakuihin useamman tiedekunnan kanssa.  Toistaiseksi käynnissä on Kuluttajatutkimuskeskuksen vetämä tutkimuskokonaisuus visuaalisen informaation hyödyntämiseen kaupunkiliikkumista koskevien kuluttajamielikuvien ja -odotusten konkretisoinnissa, valmistelussa on Urban Simulation Lab – tekoälytutkimushanke sekä kestävyystieteen Transformative cities -hanke.

Tutkimuksen lisäksi KONEen kanssa on kokeiltu opetusyhteistyötä kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa sekä pilotoitu väitöskirjatutkijoiden Business Sprint –jaksoja. Business Sprinteissä pyritään kehittämään yrityksen ymmärrystä nuorten tutkijoiden osaamisesta ja kannustamaan tutkijoita kokeilemaan yhteistyötä yritysten kanssa. Tämä yhteistyö kehittyy pilotoinnista edelleen osana tutkimuspalveluiden tohtorikoulutuksen Talent Boost –toimintaa.

Lisätietoja ja ota yhteyttä

Halutko tietää lisää kumppanuudesta yliopiston kanssa - kerromme mielellämme lisää!

Avainkumppanuuksien lisäksi teemme aktiivisesti ja monipuolisesti yhteistyötä yritysten kanssa.  Yhteistyö voi aina alkaa yksittäisestä, pienestäkin yhteistyöhankkeesta ja syventyä laajemmaksi kumppanuudeksi.

Ole yhteydessä ja sovitaan tapaaminen businessteam@helsinki.fi.