Kumppanuusohjelma

Helsingin yliopisto haluaa rakentaa pitkäjänteisiä ja laaja-alaisia kumppanuuksia yrityksiin, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja haluavat kehittää liiketoimintaansa ja kilpailukykyään vastuullisesti. Yhdessä kumppaneidemme kanssa etsimme rohkeita ratkaisuja tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamiseksi.
Tavoitteena pitkäjänteinen, usealle tieteenalalle ulottuva yhteistyö

Helsingin yliopiston kumppanina yrityksesi saa eturivin näköalapaikan uusimpaan kansainväliseen tieteelliseen tietoon ja yhteyden tulevaisuuden osaajiin. Kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden olla mukana tulevaisuutta luotaavissa monitieteellisten yliopistokampusten innovaatioekosysteemeissä ja verkostoissa. Kumppanuusyhteistyössä synnytämme yhdessä yritykselle arvoa uusien ratkaisujen avulla, jotka löytyvät yhdistämällä yrityksen haasteet ja tarpeet innovatiivisesti yliopistomme tutkimuspohjaiseen tietoon. Myös yliopiston liiketoimintaymmärrys laajenee. 

Avainkumppanuudessa sitoudumme yhdessä toimimaan pitkäjänteisesti yhteisen vision toteuttamiseksi ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on molempia osapuolia hyödyttävä monipuolinen ja usealle tieteenalalle ulottuva yhteistyö, jossa yksittäiset yhteistyömuodot ja -hankkeet palvelevat merkityksellisen kokonaisuuden syntymistä. Keskiössä ovat yhteiset arvot, avoimuus sekä molemminpuolinen arvostus ja luottamus, jotka muodostavat otollisen maaperän uuden luomiselle.

Jokaiselle avainkumppanille olemme nimenneet asiakkuuspäällikön, joka hoitaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti kumppanuussuhdetta. Koordinoimme kutakin kumppanuutta tehokkaasti, jotta pystymme rakentamaan poikkitieteellisiä, hedelmällisiä yhteistyöhankkeita molemminpuolisen arvon luomiseksi. Kehitämme yhteistyötä säännöllisesti kokoontuvassa yrityskohtaisessa kumppanuuden ohjausryhmässä, ja seuraamme yhteisten tavoitteiden saavuttamista. 

 

Kone Oyj

Helsingin yliopisto ja KONE Oyj ovat kehittäneet kumppanuutta erityisesti tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen ympärille. Kumppanuuden tutkimusteemoiksi ovat valikoituneet tekoälyn, kestävän kehityksen ja urbaanin elämän tutkimus.

Molempia kiinnostavia aiheita on hankkeistettu Business Finlandin ja Suomen Akatemian hakuihin useamman tiedekunnan kanssa.  Toistaiseksi käynnissä on Kuluttajatutkimuskeskuksen vetämä tutkimuskokonaisuus visuaalisen informaation hyödyntämiseen kaupunkiliikkumista koskevien kuluttajamielikuvien ja -odotusten konkretisoinnissa, valmistelussa on Urban Simulation Lab – tekoälytutkimushanke sekä kestävyystieteen Transformative cities -hanke.

Tutkimuksen lisäksi KONEen kanssa on kokeiltu opetusyhteistyötä kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa sekä pilotoitu väitöskirjatutkijoiden Business Sprint –jaksoja. Business Sprinteissä pyritään kehittämään yrityksen ymmärrystä nuorten tutkijoiden osaamisesta ja kannustamaan tutkijoita kokeilemaan yhteistyötä yritysten kanssa. Tämä yhteistyö kehittyy pilotoinnista edelleen osana tutkimuspalveluiden tohtorikoulutuksen Talent Boost –toimintaa.

Yhteistyön teemat:

 • tekoäly
 • kestävä kehitys
 • urbaanin elämän tutkimus
Metsä Group Oyj

Helsingin yliopiston ja  Metsä Groupin kumppanuudessa syvennetään tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ja ratkotaan globaaleja kestävyyshaasteita.  Tutkimuksen teemoina ovat erityisesti kestävän metsätalouden menetelmät ja teknologia, metsävarojen hallinta, puunkorjuu, kuitupohjaiset materiaalit (kuten elintarvikepakkaukset), ioniset nesteet ja kiertotalouden kemia. Yhteistyö painottuu myös vahvasti opiskelijoihin. Tavoitteena on rakentaa yhteistyön piirissä oleville opiskelijoille selkeä polku kandivaiheen opinnoista työelämään. Urapolkuun kuuluvat opintojen aikaiset projektityöt, harjoittelut, kesätyöt, pro gradu -työ ja mahdollinen työllistyminen Metsä Groupiin. Yhteistyöllä halutaan myös madaltaa kynnystä työllistää erityisesti kansainvälisiä opiskelijoita. Opiskelijat pääsevät tutustumaan Metsä Groupiin yritysvierailuilla ja kursseille tulee myös vierailevia luennoitsijoita.

Yhteistyön teemat:

 • kestävän metsätalouden menetelmät ja teknologia
 • metsävarojen hallinta
 • puunkorjuu
 • kuitupohjaiset materiaalit 
 • ioniset nesteet
 • kiertotalouden kemia
Nokia / Nokia Bell Labs

Nokia Bell Labs valitsi Helsingin yliopiston “Distinguished Academic Partnership” –ohjelmaansa vuonna 2017. Yhteistyö Nokian Oyj:n, Nokia Bell Labsin sekä tietojenkäsittelytieteen osaston kanssa on ollut tiivistä jo vuosia. Helsingin yliopistossa toimii Nokia Center for Advanced Research, jota Nokia on tukenut lahjoitusvaroin ja jossa tutkimusta tekee esimerkiksi Nokia Chair in Data Science -professori Pan Hui.

Helsingin yliopiston ja Nokia sekä Nokia Bell labsin yhteistyö keskittyy tietojenkäsittelytieteen tutkimukseen erityisesti tietoverkkoihin ja tekoälyyn. Eräs tutkimuksen sovellusalueista on ollut esimerkiksi MegaSense -hanke, joka keskittyi kaupunkien ilmanlaatuun ja sensorointiverkoston kehittämiseen. Hankevalmistelua yhteistyökumppaneiden välillä on jatkuvasti. Nokian ja Nokia Bell Labsin henkilöstössä on paljon Helsingin yliopiston alumneja ja tietojenkäsittelytieteen osaston kanssa tutkijatapaamisia on säännöllisesti.

Tutkimustyön lisäksi tärkeitä yhteistyöalueita ovat osaajien koulutus ja yhteiskuntaan vaikuttavien ilmiöiden avaaminen, kuten kaikille avoin onlinekurssi 5 ja 6g-verkoista, Core 5g and Beyond.

Yhteistyön teemat:

 • tietoverkot (5G ja 6G)
 • tekoäly
Lisätietoja ja ota yhteyttä

Halutko tietää lisää kumppanuudesta yliopiston kanssa - kerromme mielellämme lisää!

Avainkumppanuuksien lisäksi teemme aktiivisesti ja monipuolisesti yhteistyötä yritysten kanssa.  Yhteistyö voi aina alkaa yksittäisestä, pienestäkin yhteistyöhankkeesta ja syventyä laajemmaksi kumppanuudeksi.

Ole yhteydessä ja sovitaan tapaaminen business@helsinki.fi.