UKK: Lainaaminen, laina-ajat ja uusinta

Usein kysyttyjä kysymyksiä aineiston lainaamisesta, laina-ajoista ja lainojen uusimisesta.
Saa­ko kaik­kea ai­neis­toa lai­nak­si?

Melkein kaikkea aineistoa saa lainaksi. Poikkeuksia ovat mm. hakuteos- ja käsikirjastokokoelmat, lehdet sekä ennen 1900-lukua julkaistut teokset. Kokoelmien lainaussäännöt vaihtelevat kirjastoittain.

Aineistoa, jota ei lainata kotiin, voi lukea kirjastossa.

Voin­ko ti­la­ta esim. pää­kir­jas­ton ko­koel­mis­sa ole­van kir­jan kam­pus­kir­jas­toon, ja nou­taa sen siel­tä?

Kyllä voit. Tekemällä varauksen kirjaan Helka-tietokannassa, voit valita pääkirjaston kokoelmissa olevan kirjan noutopaikaksi haluamasi kampuskirjaston, tai päinvastoin.

Poikkeuksena ovat ainoastaan kurssikirjat, joita ei lähetetä kirjastosta toiseen.

Kuin­ka pit­kiä ovat lai­na-ajat?

Laina-ajat vaihtelevat kirjastoittain ja kokoelmittain. Tarkista laina-ajat Helka-tietokannasta tai kirjaston kotisivulta.

Nä­kee­kö Hel­kas­ta, mikä on kir­jan lai­na-aika?

Näkee. Laina-aika näkyy kirjan tiedoissa toimipaikan nimen jälkeen. Saman kirjan niteillä voi olla useita eri laina-aikoja kirjastosta ja kokoelmasta riippuen.

Mi­hin ai­kaan päi­väs­tä ly­hyt­lai­nan voi ha­kea ja mil­loin se on pa­lau­tet­ta­va?

Lyhytlainan saa heti aamulla, kun kirjasto avautuu, ja se on palautettava eräpäivänä ennen sulkemisaikaa. Huomaa poikkeavat aukioloajat esimerkiksi juhlapyhien aattoina.

Kuin­ka mon­ta kir­jaa voi lai­na­ta ker­ral­la?

Rajoituksia ei ole.

Ovat­ko lai­na-ajat ke­säl­lä pi­dem­piä?

Kesällä on pitkät laina-ajat vain niissä toimipaikoissa, jotka ovat kesällä suljettuja.

Voi­ko lai­nat uusia?

Voi, jos lainoihin ei ole varauksia, et ole lainauskiellossa eikä lainan pisin sallittu uusinta-aika ole tullut vastaan. Lainan tiedoista näet pisimmän sallitun uusinta-ajan, eli mihin päivään asti teosta voi uusia.

Kurssikirjojen lyhytlainoja (2 vrk:n laina-aika) ei voi uusia.

Uusinta-ajan täyttyessä kirjat on palautettava kirjastoon, minkä jälkeen ne voi kyllä jälleen lainata uudelleen, jos niihin ei ole varauksia.

Voi­ko myö­häs­sä ole­vat lai­nat uusia?

Voi, jos lainat eivät ole myöhässä 14 vuorokautta eikä asiakas ole muusta syystä lainauskiellossa. Tällöinkin asiakas joutuu maksamaan jo kertyneet myöhästymismaksut.

Myöhästymismaksut on syytä maksaa mahdollisimman pian, sillä ylittäessään 15 euroa maksamattomat sakot estävät lainojen uusimisen.

Kuin­ka mon­ta ker­taa lai­nan voi uusia?

Lainasi tiedoista Helkassa näet pisimmän sallitun uusinta-ajan, eli mihin päivään asti voit uusia teosta. 

Uusinta-ajan täytyttyä sinun on palautettava kirjat kirjastoon, minkä jälkeen voit lainata ne uudelleen, jos niihin ei ole varauksia.

Kurssikirjojen lyhytlainoja (2 vrk:n laina-aika) ei voi uusia.

Voi­ko lai­nan uusia en­nen erä­päi­vää?

Voi.

Voi­ko kir­jas­tos­sa uusia mui­den Hel­ka-kir­jas­to­jen lai­no­ja?

Voi. Kaikki lainat voi uusia myös Helkan asiakastiedoissa.

Poikkeus: Jos olet käyttänyt Helka-korttiasi esim. Aalto-yliopiston kirjastossa, joudut uusimaan sen lainat erikseen.

Mik­si ly­hyt­lai­naa ei voi uusia?

Lyhytlaina on tarkoitettu nopeasti kiertäväksi kappaleeksi ja kurssikirjojen kohdalla "hätäavuksi", jos kaikki muut kurssikirjat ovat lainassa. Siksi sama asiakas ei saa pitää kirjaa, vaan muillekin tulee antaa mahdollisuus lainata se. Lyhytlainoja ei voi myöskään varata.

Voi­ko lai­nat uusia pu­he­li­mit­se?

Voi. Puhelinnumerot löydät Asiakaspalvelun yhteystiedot -sivulta.

Voi­ko lai­nat uusia ver­kos­sa?

Voi. Kirjaudu asiakastietoihisi Helkassa helsinki.fi/helka joko Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella (jos olet Helsingin yliopiston jäsen) tai sähköpostilla (muut asiakkaat). Kaikkien Helka-kirjastojen kotisivuilla on linkki Helkaan.

Kirjasto ei takaa, että uusinta onnistuu aina, joten toimi jo ennen eräpäivää, jos haluat varmasti välttyä myöhästymismaksuilta.

Voi­ko lai­nat uusia säh­kö­pos­tit­se?

Voit omalla vastuullasi pyytää kirjastoa uusimaan lainasi myös sähköpostitse. Kirjasto pyrkii käsittelemään sähköpostilla tulleet yhteydenotot seuraavan työpäivän aikana. Lainat eivät siis uusiudu siitä hetkestä, kun viesti on lähetetty, vaan siitä, kun uusinta on tehty kirjastossa.

Olen kat­so­nut ver­kos­sa omia lai­naus­tie­to­ja­ni, mut­ta en löy­dä uusin­ta­mah­dol­li­suut­ta. Mikä on vi­ka­na?

Olet todennäköisesti lainauskiellossa. Syynä lainauskieltoon voi olla joko maksamattomat myöhästymismaksut tai puutteelliset asiakastiedot. Ota yhteyttä kirjastoon.

Mitä teen, kun en voi enää uusia lai­no­ja­ni ver­kos­sa, kos­ka lai­nat ovat saa­vut­ta­neet pi­sim­män sal­li­tun uusin­ta-ajan?

Voit saada lainasi kerran uusituksi puhelinpalvelumme kautta, ellet pääse heti palauttamaan kirjoja. Sen jälkeen kirjat on palautettava kirjastoon, minkä jälkeen voit lainata ne uudelleen, ellei niihin ole varauksia.