New Research Culture -luentosarja

New Research Culture luentosarjan tunnuskuva. Ihmiset juhlivat ja ilmassa on paljon punaista, keltaista, sinistä ja vihreää pulveria.

New Research Culture -luentosarja pureutuu humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen polttaviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Luentosarjan kantavana teemana on monitieteisyyden ja uuden tutkimuskulttuurin edistäminen humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä tutkimusaloilla.

Lukuvuoden 2020 aikana New Research Culture -luentosarjassa puhuu neljä kansainvälisesti arvostettua SSH-alojen tutkijaa. Jokainen keynote-puhuja kertoo näkemyksensä siitä, miten humanistisen ja yhteiskuntatieteellisten tutkimusalojen tulisi reagoida nyt ja tulevaisuudessa. Mitä tutkia, miten tutkia ja miten tuoda SSH-alojen tutkimus paremmin esille?

Keynote-puheenvuorojen jälkeen näkökulmaan syvennytään paneelikeskustelun kautta. Tilaisuudet järjestetään Tiedekulman Stagella, mutta kaikkiin tilaisuuksiin voi osallistua koronatilanteen vuoksi vain suoran verkkolähetyksen kautta.

Tapahtumaan voi osallistua lähettämällä kysymyksiä ja kommentteja osoitteessa: https://presemo.helsinki.fi/hssh

Kolme myyttiä SSH-tutkimuksesta: Se on yksilöllistä, halpaa ja tiukasti tieteenalakohtaista

Ensimmäisen New Research Culture -tilaisuuden keynote-puhujana on mediatutkimuksen professori Kirsten Drotner Etelä-Tanskan yliopistosta. Drotner on johtanut useita poikkitieteellisiä tutkimushankkeita ja hän on yksi johtavista SSH-alan asiantuntijoista Euroopassa.  Hän on toiminut muun muassa Science Europe -järjestön humanististen alojen tieteellisen komitean puheenjohtajana vuodesta 2012 alkaen. Tutkimuksissaan Drotner on erikoistunut esimerkiksi mediayleisöihin, digitaaliseen oppimiseen ja museoviestintään. Katso tutkimusportaalista lisää Drotnerin tutkimusurasta.

Videopuheenvuorossaan Drotner haastaa stereotyyppisiä käsityksiä humanistisista ja yhteiskuntatieteellisistä tutkimusaloista: Kolme myyttiä SSH-tutkimuksesta: Se on yksilöllistä, halpaa ja tiukasti tieteenalakohtaista. Drotner esittää, mitä voimme oppia siitä, kun kuvittelemme vaihtoehtoja rohkeasti uudelleen.

Keynote-puheenvuoron jälkeen keskusteluun liittyvät sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sarah Green (HY), systemaattisen teologian professori Risto Saarinen (HY) oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamon johdolla.

Professori Green on erikoistunut Euroopan antropologiaan ja erityisesti Balkanin sekä Välimeren antropologiaan. Uransa aikana hän on tutkinut rajoihin, sukupuoleen, seksuaalisuuteen sekä informaatioon ja teknologioihin liittyviä kysymyksiä. Häntä kiehtoo sijainnin käsite. Kenttätöissä hän on tutkinut niin kirjaimellisessa kuin metaforisessa mielessä, miten ihmiset sijoittuvat maailmaan sekä suhteeseen itseensä ja muihin.

Professori Saarisen ydinosaamista on historiallinen ja moderni uskontotiede. Hän on tutkinut uskontotiedettä sekä filosofisesta että systemaattisesta näkökulmasta. Saarinen on kirjoittanut laajasti varhaismodernista teologiasta ja filosofiasta.

Lämpimästi tervetuloa uuden tutkimuskulttuurin äärelle 9.11. klo 13! Tilaisuus kestää noin kaksi tuntia.

Tapahtuman tallenteen voi katsoa Tiedekulman nettisivuilta.

Tutkimusyhteistyön ja monitieteisyyden edistäminen SSH-aloilla sekä niiden ulkopuolella: Työkalut, strategiat ja teemat

Toinen NRC-luennoitsija on Bernd Kortmann. Hän on englannin kielen ja kielitieteen professori Freinburgin yliopistossa (Freiburg Institute for Advanced Studies, FRIAS), Saksassa.

Videopuheenvuorossaan Kortmann kertoo oivalluksistaan, kuinka monititeteisyyttä kannattaa hänen kokemuksensa perusteella edistää niin SSH-alalla kuin ihmistieteiden ja luonnontieteiden välillä.

Kortmannilla on paljon näkemystä monitieteisestä yhteistyöstä, sillä hän johtaa FRIAS instituuttia (Freiburg Institute for Advanced Studies), jossa yhdistyvät humanistiset ja yhteiskunnalliset tieteet, lääke-, luonnon- ja biotieteet sekä tekniset tieteet.

Hän on myös Euroopan tutkimusyliopistojen (LERU) yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden ohjausryhmän puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkimustoiminnan asiantuntijaryhmän jäsen.

Kortmann on kiinnostunut englannin kielen epäsäännöllisyyksien kieliopista erityisesti typologisesta näkökulmasta. Hän on julkaissut esimerkiksi semantiikasta, kielen monimutkaisuudesta, kielitieteen historiasta ja englannin kielen kieliopista.

Keynotepuheenvuoron jälkeen aiheeseen syvennytään paneelikeskustelun kautta. Keskustelijoina ovat professori Salla Kurhila, apulaisprofessori Jaakko Kuorikoski ja HSSH:n johtaja professori Risto Kunelius.

Vuorovaikutusligvistiikan professori Salla Kurhila tutkii vuorovaikutusta toisella kielellä ja ongelmanratkaisua vierasta kieltä puhuttaessa. Tällä hetkellä hän johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa nelivuotista projektia, jossa tutkitaan monikielisiä käytäntöjä työympäristössä. Kurhila on innoissaan siitä, että tieteellistä tietoa arvostetaan aikaisempaa enemmän.

Jaakko Kuorikoski on käytännöllisen filosofian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hänen erikoistumisalueita ovat taloustieteen filosofia ja yhteiskuntatieteiden filosofia. Hän on julkaissut laajasti tieteellisestä selittämisestä, mallintamisesta, simulaatiosta ja kausaalisesta selittämisestä. Aikaisemmin Kuorikoski on työskennellyt apulaisprofessorina Tampereen yliopiston New Social Research tutkimusohjelmassa, jonka tavoitteena on luoda uudenlaista tieteidenvälistä yhteiskuntatutkimusta.

Lämpimästi tervetuloa uuden tutkimuskulttuurin äärelle maanantaina 18.1.2021 klo 13:00! Tilaisuus kestää noin puolitoista tuntia.

Tapahtumaan voi osallistua lähettämällä kysymyksiä ja kommentteja osoitteessa: https://presemo.helsinki.fi/hssh

Linkki Tiedekulman livestriimiin
https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?pla...

Åse Gornitzka on Oslon yliopiston vararehtori ja tutkimuskomitean johtaja. Gornitzka on kiinnostunut julkisesta politiikasta ja hallinnosta, organisaatio- ja instituutioteoriasta, EU:n hallinnosta ja päätöksenteosta, julkisista uudistuksista ja organisaation muutoksista.

Tasavallan turvaaminen? - Tiede, yliopistot ja poliittinen järjestys Pohjoismaissa

Ajatus siitä, että tieteellisellä tiedolla on keskeinen rooli hyvässä hallinnossa, on ollut kestävä poliittisen ajattelun periaate ja historiallinen argumentti yliopistojen perustamisen puolesta "tasavallan turvaamiseksi", James Madisonia lainaten.

Tutkimuksissa on kuitenkin kiinnitetty vähän systemaattista huomiota yliopistojen rooliin liberaaleissa demokraattisissa järjestelmissä - mikä on tieteellisen tiedon ja korkeakoulutuksen demokraattinen arvo nykypäivän poliittisissa järjestyksissä? Kuinka se ilmenee? Kuinka poliittinen organisaatio vaikuttaa tieteellisen asiantuntemuksen suhteelliseen painoarvoon ja auktoriteettiin poliittisessa päätöksenteossa?

Näemme myös päätöksentekoon liittyvien huolenaiheiden muutoksen. Tämä ilmenee nykyisessä covid-kriisissä, kun maailma on muuttunut julmaksi kokeeksi, jossa tieteellistä tietoa hyödynnetään poliittisessa päätöksenteossa. Alamme nyt nähdä erilaisten "tietojärjestelmien" vaikutukset.

Kun otamme Pohjoismaat empiiriseksi viitekehykseksi, näemme kuinka erilaisia ​​käytäntöjä on poliittisten neuvojen antamisessa ja hyväksymisessä sekä tieteellisen, taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen päätöksenteon lähtökohdissa.

Moninaisuus jolla akuuttiin kriisiin vastataan, antaa meille myös mahdollisuuden pohtia syvempiä ja mahdollisesti paradoksaalisia trendejä: toisaalta poliittisten määräysten "tieteellistymistä" ja toisaalta lisääntyvää kiistelyä, joka haastaa tieteen ja korkeakoulutuksen arvon.

Frank Trentmann on historian professori Lontoon yliopiston Birkbeck Collegessa. Trentmann on myös Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen kulutuksen ja moraalin historian osa-aikainen professori.

Trentmann on modernin ja nykyajan yhteiskuntien historioitsija. Hän on julkaissut myös kulutuksesta, aineellisuudesta, poliittisesta kulttuurista ja jokapäiväisestä elämästä. Trentmann johti laajaa tieteidenvälistä Kulutuskulttuurit -tutkimusohjelmaa. Parhaillaan hän työskentelee projektissa, joka tutkii moraalisten arvojen ja käytäntöjen muutoksia 2000-luvulla.

Hänen julkaisuihinsa kuuluu: Empire of Things: How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-First (Penguin)