Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä, jolla edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille.
Opiskeluhuolto Viikin normaalikoulussa

Oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Tavoitteena on suunnitella, toteuttaa, kehittää ja arvioida kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää oppilashuollollista toimintaa. Oppilas- ja opiskelijahuolto on keskeinen osa koulun kasvatus- ja opetustehtävää ja siinä otetaan huomioon oppilaan edun ensisijaisuus. Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilas- tai opiskelijahuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää.

 

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilaalla ja opiskelijalla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

 

HY:n Viikin normaalikoulun oppilas- ja opiskelijahuolto toteutetaan HY:n Viikin normaalikoulun oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelman mukaisesti. Yhteisöllinen ennalta ehkäisevä opiskeluhuoltoryhmä (lukio) kokoontuu noin joka kolmas viikko ja pyrkii osaltaan kehittämään hyvinvointiasioita lukiossa. Perusopetuksen yläluokkien yhteisöllinen ennalta ehkäisevä oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein ja pyrkii paneutumaan oppilashuollon kehittämiseen ja tukemiseen. Perusopetuksen alaluokkien yhteisöllinen ennalta ehkäisevä oppilashuoltoryhmä toimii usean kerran lukuvuoden aikana.

 

Oppilas- ja opiskelijahuollon toteutumista valvoo ja ohjaa HY:n harjoittelukoulujen oppilashuollon ohjausryhmä, joka tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon yhteistyöfoorumin kanssa.

 

Koulu järjestää kahden vuoden välein keväällä valtakunnallisen THL:n kouluterveyskyselyn. Kyselystä saadaan paitsi tärkeää valtakunnallista pitkäaikaista seurantatietoa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista, myös koulukohtaista täsmällisempää tietoa, jonka avulla voidaan tukea oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia. Lukuvuonna 2021-2022 ei tehdä ko. kyselyä, mutta koulu seuraa asiaa omilla kyselyillään.

PERUSOPETUS

 

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa annetaan osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa kaikilla eri tuen tasoilla (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki). Osa-aikaisella erityisopetuksella pyritään parantamaan oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäisemään oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien laajenemista. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä aineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa tai tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa, sosiaalisissa taidoissa tai yleisesti koulunkäynnissä. Oppilaan lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja korjaaminen kuuluvat myös osa-aikaisen erityisopettajan tehtäviin. Opetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena ja se perustuu luokanopettajan tai aineenopettajan kanssa tehtävään yhteistyöhön.  Oppilas voi hakeutua osa-aikaiseen erityisopetukseen myös omasta aloitteestaan keskustelemalla asiasta ensin luokanopettajan, aineenopettajan, erityisopettajan tai luokanohjaajan kanssa.

Erityisopettajien työnkuvaan kuuluu myös konsultaatio. Erityisopettajat toimivat luokanopettajien ja luokanohjaajien apuna pedagogisten asiakirjojen laadinnassa ja päivittämisessä. Erityisopettajat osallistuvat oppimisen tukeen liittyvien pedagogisten asiakirjojen käsittelyyn moniammatillisesti yhteistyössä opettajien ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Erityisopettajat tekevät oppimisen tukeen liittyvää kehittämistyötä osana opetustehtävää.

 

LUKIOLukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimiseen. Erityisopetus tukee myös opiskelijaa, jolla on kielellisiä vaikeuksia kuten lukivaikeutta. Lukion eritysopetus ei sisällä opetussuunnitelman mukaisten oppiaineiden opetusta eikä tukiopetusta. Tuki- ja lisäopetusta voi antaa kukin aineenopettaja.Erityisopettajaksi opiskelevat opiskelijat suorittavat opetusharjoittelun osa-aikaisten erityisopettajien ohjauksessa. Myös luokan- ja aineopettajaksi opiskeleville tarjotaan mahdollisuus tutustua koulumme osa-aikaiseen erityisopetukseen mm. Koulu yhteisönä -seminaarin puitteissa.

 

 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tavoitteena on turvata oppilaiden koulunkäynnin sosiaalisia edellytyksiä sekä edistää heidän kasvuaan, kehitystään ja toimintakykyään. Kuraattori toimii tiiviisti osana koulun oppilashuoltoryhmää. Kuraattoriin otetaan yhteyttä, jos oppilaalla on esimerkiksi pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa on vaikeuksia tai perheessä on ongelmia.

 

Asiakastyön lisäksi kuraattori tekee yhteistyötä oppilaiden vanhempien, opettajien, koulun muun henkilökunnan sekä koulun ulkopuolisten tahojen ja viranomaisten kanssa. Yhteistyösuhteet perustuvat luottamuksellisuuteen.

 

Oppilas voi varata ajan kuraattorille omasta aloitteesta tai vanhempien/huoltajan aloitteesta. Koulukuraattorina työskentely voi myös alkaa oppilashuoltoryhmän aloitteesta tai opettajan huolesta. Viikin normaalikoulun koulukuraattorien tiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta.

Koulupsykologi työskentelee oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työskentelymuotoina koulupsykologi tarjoaa oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, neuvottelu- ja ohjauspalveluja.Työn pääpainopisteinä ovat yhteisöllinen hyvinvointia edistävä työ, oppilaiden kanssa käytävät yksilökeskustelut, neuvottelut huoltajien kanssa sekä yksilötutkimukset oppilaille. Koulupsykologi tekee tarvittaessa yhteistyötä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa sekä ohjaa oppilaita muiden palvelujen piiriin.Koulupsykologi on paikalla Viikin normaalikoulussa ti-pe. Koulupsykologimme tiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta.

 

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta vastaa Helsingin kaupungin Sote-palvelut. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on tukea nuoren tervettä kasvua ja kehitystä. Tämä tapahtuu terveystarkastusten ja henkilökohtaisen ohjauksen keinoin.

 

Helsingin yliopiston ottama tapaturmavakuutus korvaa tapaturmat, jotka sattuvat koulussa, osallistuttaessa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettyihin tilaisuuksiin sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta kotiin. Tapaturman sattuessa oppilaalle annetaan ensiapu koulussa ja tarvittaessa hänet lähetetään terveysasemalle tai HUS:n sairaalan poliklinikalle tutkimuksiin ja hoitoon. Koulutapaturmien hoito terveysasemilla ja HUS:n poliklinikoilla on oppilaalle maksutonta.

 

Koulutyön ulkopuolella sattuneiden tapaturmien hoito kuuluu terveysasemille ja yksityislääkäreille. Myöskään sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon.

 

Kouluterveyden hoitajien tiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta.

 

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun oppilaiden hammashoito on järjestetty Pihlajamäen hammashoitolassa. Hammashoidon päivystys-ajanvaraus numerossa 09 31051400. Oppilaita kutsutaan hammastarkastuksiin yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti.

 

 

 

Lukuvuonna 21-22 opinto-ohjausta värittää kaksi isoa muutosta: Oppivelvollisuusiän ja tehostetun oppilaanohjauksen toimintamallien sisäänajo peruskoulussa sekä uuden opetussuunnitelman käyttöönotto aloittavien lukiolaisten kanssa. Molemmat muutokset vaikuttavat paljon opinto-ohjaajien työnkuvaan ja vuoden aikana etsitäänkin uusia toimintatapoja ohjaukseen sekä perusasteella että lukiossa. Tarkemmat kuvaukset näistä muutoksista on luettavissa peruskoulun ja lukion ohjaussuunnitelmista, jotka löytyvät koulumme kotisivuilta.

 

Opinto-ohjausta toteutetaan edelleen luokkatunteina kaikilla vuosiasteilla, henkilökohtaisena ohjauksena sekä tarvittaessa pienryhmäohjauksena.  Peruskoulussa oppitunnit ovat painottuneet 9. vuosiluokalle, jolloin tehdään myös vierailukäyntejä ja otetaan vastaan vierailijoita eri koulutus- ja työelämäaiheisiin liittyen. Osana oppilaanohjausta järjestetään työelämään tutustumista, joka 9. luokkalaisilla on marraskuussa ja 8. luokkalaisilla toukokuussa.  Oppilaita ohjataan etsimään TET-paikkansa itse, jotta he oppisivat samalla tärkeitä työelämätaitoja. Opinto-ohjaaja kuitenkin auttaa tarvittaessa paikan etsinnässä.

 

Perusasteella henkilökohtainen ohjaus keskittyy päättövaiheen oppilaisiin ja heidän jatko-opintoihin ohjaamiseen.  Tavoitteena on, että kaikki yhdeksäsluokkalaiset hakevat yhteishaussa heille mielekkäisiin ja realistisiin hakukohteisiin. Erityisesti päättöluokkalaisten kohdalla opinto-ohjaajat tekevät myös tiiviisti yhteistyötä kodin kanssa.

 

Lukion opinto-ohjauksessa on kaksi pakollista kurssia/opintojaksoa ja ne on hajautettu niin, että oppitunteja on kaikkina lukiovuosina. Teemoja oppitunneilla ovat muun muassa opiskelu lukiossa, opintovalinnat, ylioppilastutkinto sekä jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla. Oppituntien lisäksi opiskelijat osallistuvat jatko-opintotapahtumiin - tänä syksynä todennäköisesti etänä. Oppitunneilla laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ylioppilaskirjoitussuunnitelma ja jatko-opintosuunnitelma, joita tarkennetaan henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa lukio-opintojen aikana. Opiskelijoilla onkin mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta läpi lukioajan.

 

Opinto-ohjaajien tiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta.