Palkalliset väitöskirjatutkijan tehtävät

Kerran vuodessa tohtoriohjelmassa avataan hakuun yliopiston rahoittamia tohtorikoulutettavan palkallisia tehtäviä. Näihin tehtäviin valittavat tohtorikoulutettavat tekevät väitöskirjatutkimustaan työsuhteessa yliopistoon. Tehtäviä voivat hakea sekä Helsingin yliopiston nykyiset tohtorikoulutettavat että kokonaan uudet hakijat.
Hakijan ohjeet

Helsingin yliopisto myöntää tohtoriohjelmille vuosittain rahoitusta palkallisia (työsuhteisia) väitöskirjatutkijan tehtäviä varten.

Seuraava hakuaika näihin tehtäviin on 29.8.–14.9.2023.

Palkallisten väitöskirjatutkijan tehtävien on tarkoitus mahdollistaa kokopäiväinen työskentely väitöskirjan ja tohtoriopintojen parissa siten, että tohtorintutkinto valmistuu neljässä vuodessa. Työsuhteen tarkka kesto (ts. sen alkamis- ja päättymispäivät) määritetään työsopimuksessa. 

Palkka ja muut työsuhdetiedot täsmennetään hakuilmoituksessa (julkaistaan haun alkaessa).

Voit hakea tohtoriohjelmasta palkallista väitöskirjatutkijan työsuhdetta, jos olet nykyinen Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija tai suunnittelet tohtorintutkinnon suorittamista. 

Jos sinulle on jo myönnetty tohtorintutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voit hakea palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää sillä edellytyksellä, ettei sinulle ole aiemmin maksettu Helsingin yliopiston rahoittamaa väitöskirjatutkijan palkkaa yhteensä neljän vuoden ajan.

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Tutustu tällöin huolellisesti myös opinto-oikeuden hakemisen ohjeisiin.

Katso tohtoriohjelmasi ohjeet alla.

Tohtoriohjelman tarjoamaa palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää voi hakea lähettämällä tarkoitusta varten suunnitellun hakulomakkeen ja vaaditut liitteet. 

Jos sinulla ei ole vielä oikeutta suorittaa tohtorintutkintoa Helsingin yliopistossa, voit hakea oikeutta syyskuun hakukierroksella tai viimeistään keväällä. Huomaa, että työsuhteesi saattaa tällöin alkaa myöhemmin kuin 1.1.2024.

Jos sinulle tarjotaan palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää, sinun on kuuden kuukauden koeajan kuluessa haettava tohtoriohjelmaltasi tohtorintutkinnon suoritusoikeutta ja saatava kyseinen oikeus. 

Huomaa, että voit hakea Helsingin yliopiston rahoittamaa väitöskirjatutkijan tehtävää enintään kahdesta tohtoriohjelmasta. Jos hakija on lähettänyt enemmän kuin kaksi hakemusta, kaksi viimeksi lähetettyä hakemusta käsitellään ja arvioidaan.

Jos sinulla on jo tohtorintutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voit hakea palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää toisesta tutkimusprofiiliasi vastaavasta tohtoriohjelmasta.

Jos saat palkallisen tehtävän toisesta tohtoriohjelmasta, sinun on vaihdettava ohjelmaa. Tämä tarkoittaa, että saatat joutua hakemaan opinto-oikeutta uudelleen, jos tiedekuntasi tai tavoitetutkintosi muuttuu. Sinun on jätettävä hakemus viimeistään keväällä. Huomaa, että tämä saattaa vaikuttaa työsuhteesi aloituspäivämäärään. Jos haet palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää useammasta kuin yhdestä tohtoriohjelmasta, sinun tulee jättää kuhunkin ohjelmaan erillinen hakemus.

Lisätietoja on tohtoriohjelmakohtaisissa ohjeissa alla.

Lue myös rekrytointijärjestelmän käyttöohjeet.

Lisätietoja voi pyytää kirjoittamalla osoitteeseen: phd-positions(at)helsinki.fi.

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelman ohjelmakohtaiset hakuohjeet

Helsingin yliopiston Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma avaa haun kahteen (2) yliopiston rahoittamaan väitöskirjatutkijan tehtävään, jotka täytetään määräajaksi alkaen 1.1.2024. Työsuhteen kesto riippuu valittavan henkilön väitöskirjatyön vaiheesta. Etusijalla ovat hakijat, joiden tohtorintutkinto on alkuvaiheessa ja joille voidaan myöntää 4 vuoden rahoitus.

Tohtoriohjelmien omien tehtävien lisäksi Helsingin yliopiston tutkijakoulussa on avoinna 10 strategisesti kohdennettua väitöskirjatutkijan tehtävää nelivuotiskaudeksi 2024–2027. Tehtävien hakuprosessin teemana on yhteistä terveyttä (One Health) koskeva monitieteinen tutkimus, johon sisältyy maailmanlaajuinen ulottuvuus. Valinta tehdään kaikkien tohtoriohjelmien nelivuotisia tehtäviä hakeneiden ja erinomaiset pisteet saaneiden henkilöiden joukosta, ja valinnasta päättää erillinen tätä hakuprosessia varten koottu monitieteinen arviointiryhmä. Jos haluat hakea näitä tehtäviä, täytä teemahakua koskeva hakulomakkeen osio. 

One Health ymmärretään laajimmassa laajuudessaan, eli viittaavan integroituun, yhdistävään lähestymistapaan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden tasapainottamiseksi ja optimoimiseksi. Globaali ulottuvuus saattaa näkyä tutkimusehdotuksissa globaalin vastuullisuuden hengessä, erityisesti Afrikkaan suuntautuen. Haussa tuetaan uraauurtavaa perustutkimusta, ennakkoluulotonta uteliaisuutta ja rajat ylittävää yhteistyötä. Hankkeiden odotetaan lisäävän osaamistamme kohti kestävän tulevaisuuden rakentamista etsimällä ratkaisuja sekä paikallisiin että globaaleihin ongelmiin ja hyödyttävän näin globaalia yhteisöä.

Lisäksi Helsingin yliopiston tiedesäätiö myöntää rahoituksen 10 hakijalle, jotka ovat hakeneet nelivuotista tehtävää jostakin tohtoriohjelmasta ja saaneet erinomaiset pisteet. Säätiö korostaa monitieteisyyttä ja hakijan kykyä kertoa, mihin yhteiskunnallisiin ongelmiin tai kysymyksiin hänen tutkimuksensa pyrkii vastaamaan. 

Hakijan ansioita arvioitaessa tohtoriohjelman johtoryhmä ottaa huomioon tutkimussuunnitelman laadun, tutkimuksen aiheen ja sen vaikuttavuuden, aiemman opintomenestyksen ja opintoihin käytetyn ajan sekä opintosuunnitelman soveltuvuuden. Valinta väitöskirjatutkijan työsuhteeseen edellyttää edellisen tutkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tohtorintutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman ja opintosuunnitelman mukaisesti. Menestyksekkäältä hakijalta edellytetään väitöskirjatutkimuksen toteuttamisessa tarvittavaa kielitaitoa sekä hyvää suomen, ruotsin tai englannin kielen taitoa.

Mikäli sinulla ei vielä ole tohtorintutkinnon suoritusoikeutta tohtoriohjelmassa, lue tohtoriohjelmasi verkkosivuilta hakijoille suunnatut ohjeet.

Tutkimussuunnitelman aiheen on sovittava tohtoriohjelman profiiliin. 

Palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää haetaan Helsingin yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta. Hakiessasi Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmaan liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat tässä järjestyksessä:

Tutkimussuunnitelma 

  • Hakijoiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi käytä mallissa esitettyä tutkimussuunnitelmarakennetta äläkä ylitä mallin mukaista enimmäismerkkimäärää (ml. välilyönnit). Ohjeista poikkeavat hakemukset voidaan hylätä. 

  • LINKKI tutkimussuunnitelmamalliin (docx)

Ansioluettelo  

  • Hakijoiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi ansioluettelon on noudatettava tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) mallia. Ohjeista poikkeavat hakemukset voidaan hylätä. 

  • LINKKI ansioluettelomalliin  

  • Asettelu: fontti Arial/Calibri, fontin koko 11 (tai vastaava, jos et käytä Wordia) 

  • Riviväli vähintään 1,15 

  • Ansioluettelon enimmäispituus: 2 sivua 

Kaikki liitteet tulee yhdistää yhdeksi PDF-tiedostoksi, joka liitetään hakemuksen Ansioluettelo-osioon. PDF-tiedoston enimmäiskoko on 5 Mt. 

Hakemuksen kieli: Hakemuksen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Jos haluat kirjoittaa tutkimussuunnitelman ja ansioluettelon (CV) ruotsiksi, ota yhteyttä osoitteeseen citycentre-dp@helsinki.fi.

Hakulomake on avoinna hakuaikana. Voit täyttää kunkin tohtoriohjelman hakulomakkeen hakuaikana (29.8.–14.9.2023) Helsingin yliopiston Avoimet työpaikat -verkkosivulla.  

Huomaa, että voit hakea Helsingin yliopiston rahoittamaa väitöskirjatutkijan tehtävää enintään kahdesta tohtoriohjelmasta. Jos hakija on lähettänyt enemmän kuin kaksi hakemusta, kaksi viimeksi lähetettyä hakemusta käsitellään ja arvioidaan. 

Vaikka hakuaika päättyy keskiyöllä, suosittelemme, että lähetät hakemuksesi hyvissä ajoin. Emme vastaa kysymyksiin hakemuksista tai hakulomakkeesta viimeisenä hakupäivänä klo 16:n jälkeen. 

Hakijan on hankittava suositus Helsingin yliopiston Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelman mahdolliselta pääohjaajalta viimeistään 18.9.2023 klo 16.00.

Ohjelman johtoryhmä arvioi hakemukset. Kärkihakijat haastatellaan ennen valintojen tekemistä. Haastattelujen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee esityksen palkallisiin väitöskirjatutkijan tehtäviin nimitettävistä henkilöistä. Työllistävän yksikön johtaja tekee lopullisen nimityspäätöksen.  

Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti marraskuun loppuun mennessä. Tehtäviin valittujen hakijoiden nimet julkaistaan tohtoriohjelman verkkosivuilla (jos hakija on sallinut nimensä julkaisun).  

Huomaa, että tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat hakemukset käsitellään erikseen niistä vastaavan tiedekunnan aikataulussa. Kukin tiedekunta päättää suoritusoikeuksista, ja hakijat saavat päätöksistä erillisen, henkilökohtaisen ilmoituksen. Jos haet myös tutkinnonsuoritusoikeutta, tutustu huolellisesti ohjeisiin tutkinnonsuoritusoikeuden hakijoille.

Päätökset vuonna 2024 aloittavista väitöskirjatutkijoista

Syksyn 2023 hakukierroksella Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelman väitöskirjatutkijan tehtäviin valittiin seuraavat hakijat:

  • Shad Gilbert, 4 vuotta
  • Iida Huitula, 4 vuotta

Onnittelut valituille ja kiitokset kaikille paikkaa hakeneille!

Sinua voisivat kiinnostaa myös