Palkalliset väitöskirjatutkijan tehtävät

Tohtoriohjelma järjestää kerran vuodessa haun yliopiston rahoittamiin tohtorikoulutettavien tehtäviin. Näihin tehtäviin valitut tohtorikoulutettavat tekevät väitöskirjatutkimuksensa yliopiston työntekijöinä. Paikkoja voivat hakea sekä nykyiset Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat että tohtorikoulutukseen hakemista suunnittelevat henkilöt.
Hakijan ohjeet

Helsingin yliopisto myöntää tohtoriohjelmille vuosittain rahoitusta palkallisia (työsuhteisia) väitöskirjatutkijan tehtäviä varten.

Seuraava hakuaika näihin tehtäviin on 29.8.–14.9.2023.

Palkallisten väitöskirjatutkijan tehtävien on tarkoitus mahdollistaa kokopäiväinen työskentely väitöskirjan ja tohtoriopintojen parissa siten, että tohtorintutkinto valmistuu neljässä vuodessa. Työsuhteen tarkka kesto (ts. sen alkamis- ja päättymispäivät) määritetään työsopimuksessa. 

Palkka ja muut työsuhdetiedot täsmennetään hakuilmoituksessa (julkaistaan haun alkaessa).

Voit hakea tohtoriohjelmasta palkallista väitöskirjatutkijan työsuhdetta, jos olet nykyinen Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija tai suunnittelet tohtorintutkinnon suorittamista. 

Jos sinulle on jo myönnetty tohtorintutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voit hakea palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää sillä edellytyksellä, ettei sinulle ole aiemmin maksettu Helsingin yliopiston rahoittamaa väitöskirjatutkijan palkkaa yhteensä neljän vuoden ajan.

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Tutustu tällöin huolellisesti myös opinto-oikeuden hakemisen ohjeisiin.

Katso tohtoriohjelmasi ohjeet alla.

Tohtoriohjelman tarjoamaa palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää voi hakea lähettämällä tarkoitusta varten suunnitellun hakulomakkeen ja vaaditut liitteet. 

Jos sinulla ei ole vielä oikeutta suorittaa tohtorintutkintoa Helsingin yliopistossa, voit hakea oikeutta syyskuun hakukierroksella tai viimeistään keväällä. Huomaa, että työsuhteesi saattaa tällöin alkaa myöhemmin kuin 1.1.2024.

Jos sinulle tarjotaan palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää, sinun on kuuden kuukauden koeajan kuluessa haettava tohtoriohjelmaltasi tohtorintutkinnon suoritusoikeutta ja saatava kyseinen oikeus. 

Huomaa, että voit hakea Helsingin yliopiston rahoittamaa väitöskirjatutkijan tehtävää enintään kahdesta tohtoriohjelmasta. Jos hakija on lähettänyt enemmän kuin kaksi hakemusta, kaksi viimeksi lähetettyä hakemusta käsitellään ja arvioidaan.

Jos sinulla on jo tohtorintutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voit hakea palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää toisesta tutkimusprofiiliasi vastaavasta tohtoriohjelmasta.

Jos saat palkallisen tehtävän toisesta tohtoriohjelmasta, sinun on vaihdettava ohjelmaa. Tämä tarkoittaa, että saatat joutua hakemaan opinto-oikeutta uudelleen, jos tiedekuntasi tai tavoitetutkintosi muuttuu. Sinun on jätettävä hakemus viimeistään keväällä. Huomaa, että tämä saattaa vaikuttaa työsuhteesi aloituspäivämäärään. Jos haet palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää useammasta kuin yhdestä tohtoriohjelmasta, sinun tulee jättää kuhunkin ohjelmaan erillinen hakemus.

Lisätietoja on tohtoriohjelmakohtaisissa ohjeissa alla.

Lue myös rekrytointijärjestelmän käyttöohjeet.

Lisätietoja voi pyytää kirjoittamalla osoitteeseen: phd-positions(at)helsinki.fi.

Ohjelmakohtaiset hakuohjeet

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tohtoriohjelma avaa haun neljään (4) yliopiston rahoittamaan tohtorikoulutettavan tehtävään, jotka täytetään määräajaksi alkaen 1.1.2024. Kuhunkin tehtävään nimitetään neljän vuoden pituiseksi määräajaksi.

Tohtoriohjelmien omien tehtävien lisäksi Helsingin yliopiston tutkijakoulussa on avoinna 10 strategisesti kohdennettua väitöskirjatutkijan tehtävää nelivuotiskaudeksi 2024–2027. Tehtävien hakuprosessin teemana on yhteistä terveyttä (One Health) koskeva monitieteinen tutkimus, johon sisältyy maailmanlaajuinen ulottuvuus. Valinta tehdään kaikkien tohtoriohjelmien nelivuotisia tehtäviä hakeneiden ja erinomaiset pisteet saaneiden henkilöiden joukosta, ja valinnasta päättää erillinen tätä hakuprosessia varten koottu monitieteinen arviointiryhmä. Jos haluat hakea näitä tehtäviä, täytä teemahakua koskeva hakulomakkeen osio.

One Health ymmärretään laajimmassa laajuudessaan, eli viittaavan integroituun, yhdistävään lähestymistapaan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden tasapainottamiseksi ja optimoimiseksi.
Globaali ulottuvuus saattaa näkyä tutkimusehdotuksissa globaalin vastuullisuuden hengessä, erityisesti Afrikkaan suuntautuen.
Haussa tuetaan uraauurtavaa perustutkimusta, ennakkoluulotonta uteliaisuutta ja rajat ylittävää yhteistyötä. Hankkeiden odotetaan lisäävän osaamistamme kohti kestävän tulevaisuuden rakentamista etsimällä ratkaisuja sekä paikallisiin että globaaleihin ongelmiin ja hyödyttävän näin globaalia yhteisöä. 

Lisäksi Helsingin yliopiston tiedesäätiö myöntää rahoituksen 10 hakijalle, jotka ovat hakeneet nelivuotista tehtävää jostakin tohtoriohjelmasta ja saaneet erinomaiset pisteet. Säätiö korostaa monitieteisyyttä ja hakijan kykyä kertoa, mihin yhteiskunnallisiin ongelmiin tai kysymyksiin hänen tutkimuksensa pyrkii vastaamaan.

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma kattaa seuraavat tieteenalat: sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiologia, yhteiskuntadatatiede, viestintä, kriminologia ja yhteiskuntapolitiikka. Hakijoiden on ilmoitettava hakemuksessaan selvästi, mikä edellä mainituista oppiaineista on heidän pääoppiaineensa. Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma on Suomen suurin tohtoriohjelma.

Temaattista opetusta tarjotaan sekä oppiaineittain että monitieteisesti. Hakijoiden tulisi tutustua opetusaloihin ennen hakemuksen laatimista. Alat on jaettu teoreettisesti ja sisällöllisesti seuraaviin tutkimusaloihin (yhteyshenkilöt ja päätieteenala suluissa):

 1. toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet (professori Ilkka Arminen, sosiologia)
 2. yhteiskunnallisen muutoksen vertaileva tutkimus (professorit Lena Näre ja Sirpa Wrede, sosiologia)
 3. kulutustutkimus (apulaisprofessori Minna Ruckenstein)
 4. kulttuurinen ja sosiaalinen monimuotoisuus sekä ryhmien väliset suhteet (professori Inga Jasinskaja-Lahti, sosiaalipsykologia)
 5. kulttuurisosiologia (professori David Inglis, sosiologia)
 6. kriminologia ja oikeuspolitiikka (professorit Janne Kivivuori ja Matti Näsi, kriminologia)
 7. tieto, teknologia ja ympäristö (professorit Janne Hukkinen ja Petri Ylikoski, sosiologia)
 8. viestintä (professori Mervi Pantti, viestintä)
 9. väestö, terveys ja elinolot (professori Pekka Martikainen, sosiologia)
 10. sosiaali- ja kulttuuriantropologia (professori Sarah Green, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
 11. sosiaalipsykologia (professori Inga Jasinskaja-Lahti, sosiaalipsykologia)
 12. sosiaalityö ja hyvinvointipolitiikka (professorit Ilse Julkunen ja Kris Clarke, sosiaalityö)
 13. yhteiskuntadatatiede ja tilastollinen väestötiede (katso mahdolliset ohjaajat yhteiskuntadatatieteen keskuksen sivuilta)
 14. poliittinen ja urbaani sosiologia (professorit Eeva Luhtakallio ja Veikko Eranti, sosiologia)
 15. sosiaalipolitiikka (professorit Anne Kouvonen ja Heikki Hiilamo, sosiaalipolitiikka)

Jos haluat kirjoittaa tutkimussuunnitelman ja ansioluettelon (CV) ruotsiksi, ota yhteyttä uhds-office@helsinki.fi.

 

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on saatava suostumus ainakin yhdeltä tohtoriohjelman henkilökunnan edustajalta, joka sitoutuu toimimaan hakijan tutkimushankkeen ohjaajana. Hakemus hylätään, ellei siinä mainita ainakin yhtä ohjaajaa.

Tutustu tutkimusalueilla toimiviin ohjaajiin ja heidän tutkimusprofiileihinsa Yhteystiedot ja ohjaus -osiossa.

Syy ehtoon on se, että väitöstutkimus edellyttää edistyneitä tutkimustaitoja ja tutkimusaiheen tuntemusta sekä väitöskirjatutkijalta että ohjaajalta. Sen lisäksi, että hakijan on täytettävä tiukat tieteelliset vaatimukset, hyväksymme hakijan vain, jos olemme varmoja, että meillä on hakijan tutkimusaiheen edellyttämää asiantuntemusta.

Ennen kuin hakija ottaa yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan, hänen on ehdottoman suositeltavaa tutustua mahdollisen ohjaajan tutkimusosaamiseen yksityiskohtaisesti. Hakijan tulee sisällyttää pyyntöönsä tutkimussuunnitelma ja ansioluettelo, ja hänen tulee eritellä selkeästi ne tutkimukseen ja mahdollisen ohjaajan tutkimusosaamiseen suoraan liittyvät syyt, joiden vuoksi hän pyytää tätä toimimaan ohjaajanaan. Ennen kuin hakija ottaa yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan, häntä kehotetaan myös lukemaan joitain mahdollisen ohjaajan tutkimusjulkaisuista. Huolimattomasti valmistellut ohjauspyynnöt, joissa ei anneta edellä mainittuja tietoja, todennäköisesti hylätään.

 1. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on saatava suostumus ainakin yhdeltä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tohtoriohjelman edustajalta, joka sitoutuu toimimaan hakijan ohjaajana. Ks. ed. Ohjaajaa koskeva ehto. Ennen kuin hakija ottaa yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan, hänen on ehdottoman suositeltavaa tutustua mahdollisen ohjaajan tutkimusosaamiseen yksityiskohtaisesti ja valmistella ohjauspyyntönsä huolellisesti.
 2. Tehtävään valittavalla on oltava oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa. Jos hakijalla ei ole vielä kyseistä oikeutta, hänen on haettava sitä. Tehtävään valittavan on saatava oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopistossa kuuden kuukauden kuluessa tehtävän alkamisesta.
 3. Tehtävään valittavalla on oltava hyvin arvosanoin myönnetty ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisterintutkinto tai vastaava) ja korkealuokkainen tutkimussuunnitelma, joka osoittaa suunnitellun väitöstutkimuksen ja tohtoriohjelman tutkimusosaamisen välisen yhteyden.

Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivaatiota jatko-opintoihin. Tehtävään valittavalta edellytetään myös sujuvaa englannin kielen taitoa.

Hakemus tulee toimittaa mieluiten englannin kielellä, mutta sen voi toimittaa myös suomeksi tai ruotsiksi.

Palkallista väitöskirjatutkijan tehtävää haetaan Helsingin yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta.  

Hakiessasi sosiaalitieteiden tohtoriohjelmaan liitä hakemukseesi seuraavat asiakirjat tässä järjestyksessä: 

•    Tutkimussuunnitelma
o    Hakijoiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi käytä mallissa esitettyä tutkimussuunnitelmarakennetta äläkä ylitä mallin mukaista enimmäismerkkimäärää (ml. välilyönnit). Ohjeista poikkeavat hakemukset voidaan hylätä.
o    LINKKI tutkimussuunnitelmamalliin (docx)

•    Ansioluettelo  
o    Hakijoiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi ansioluettelon on noudatettava tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) mallia. Ohjeista poikkeavat hakemukset voidaan hylätä.
o    LINKKI ansioluettelomalliin  
o    Asettelu: fontti Arial/Calibri, fontin koko 11 (tai vastaava, jos et käytä Wordia)
o    Riviväli vähintään 1,15
o    Ansioluettelon enimmäispituus: 2 sivua

•    Tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteen kopiot (tai vain opintosuoritusotteen kopio, jos et ole vielä suorittanut tutkintoa)
•    Kaikki liitteet tulee yhdistää yhdeksi PDF-tiedostoksi, joka liitetään hakemuksen Ansioluettelo-osioon. PDF-tiedoston enimmäiskoko on 5 Mt.
 
Hakulomake on avoinna hakuaikana. Voit täyttää kunkin tohtoriohjelman hakulomakkeen hakuaikana (29.8.–14.9.2023) Helsingin yliopiston Avoimet työpaikat -verkkosivulla.
 
Huomaa, että voit hakea Helsingin yliopiston rahoittamaa väitöskirjatutkijan tehtävää enintään kahdesta tohtoriohjelmasta. Jos hakija on lähettänyt enemmän kuin kaksi hakemusta, kaksi viimeksi lähetettyä hakemusta käsitellään ja arvioidaan.

Vaikka hakuaika päättyy keskiyöllä, suosittelemme, että lähetät hakemuksesi hyvissä ajoin. Emme vastaa kysymyksiin hakemuksista tai hakulomakkeesta viimeisenä hakupäivänä klo 16:n jälkeen.

Kärkihakijat kutsutaan haastatteluun, joka pidetään 10.11. etähaastatteluna.

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee esityksen palkallisiin väitöskirjatutkijan tehtäviin nimitettävistä henkilöistä. Työllistävän yksikön johtaja tekee lopullisen nimityspäätöksen.  

Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti marraskuun loppuun mennessä. Tehtäviin valittujen hakijoiden nimet julkaistaan tohtoriohjelman verkkosivuilla (jos hakija on sallinut nimensä julkaisun).  

Huomaa, että tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat hakemukset käsitellään erikseen niistä vastaavan tiedekunnan aikataulussa. Kukin tiedekunta päättää suoritusoikeuksista, ja hakijat saavat päätöksistä erillisen, henkilökohtaisen ilmoituksen. Jos haet myös tutkinnonsuoritusoikeutta, lue tohtoriohjelmasi verkkosivuilta hakijoille suunnatut ohjeet.

Valinnat julkaistaan tohtoriohjelman verkkosivuilla joulukuussa 2023.

Lisätietoja tohtorikoulutettavien paikoista saa suunnittelija Maiju Raassinalta, citycentre-dp@helsinki.fi.

Yleiset kysymykset hakemiseen liittyen: phd-positions@helsinki.fi

 

Syksyn 2023 hakukierroksella sosiaalitieteiden tohtoriohjelman väitöskirjatutkijan tehtäviin valittiin seuraavat hakijat:

Erfan Fatehi, 4 vuotta
Ira Frejborg, 4 vuotta
Emilia Laine, 4 vuotta
Eemi Nordström (One Health), 4 vuotta
Priscilla Osei, 4 vuotta

Onnittelut valituille ja kiitokset kaikille paikkaa hakeneille!

Sinua voisivat kiinnostaa myös