Opetus Farmasian tiedekunnassa

Farmasian kaikissa koulutusohjelmissa oppimistasi tukevat yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuvat, monipuoliset ja innostavat opetusmenetelmät. Opetuksen sisällöissä yhdistyvät tieteelanan viimeisin tutkimustieto ja koulutusalan vahva työelämäyhteys.
Opinnoilla on vahva yhteys työelämään

Farmasian opintojen työelämäyhteys on vahva. Opinnoissa tärkeät työelämätaidot yhdistyvät vahvaan asiaosaamiseen tieteenalalla. Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmien osaamistavoitteet on asetettu työelämän osaamisvaatimukset hyvin huomioiden ja työelämäedustajia kuullen.

Opinnoissa tulee huomioitua farmasian alan työkentän laaja-alaisuus terveydenhuollossa ja lääkekehityksessä, ja opinnot antavat sinulle valmiuden hyvin monipuolisiin työtehtäviin. Tutkintoon kuuluu harjoittelu apteekissa tai sairaala-apteekissa. Valinnaisessa harjoittelussa sinulla on mahdollisuus päästä tutustumaan työhön lääkealan muilla sektoreilla.

Tutkijalinja valmentaa sinua etenkin lääketutkimukseen ja tieteellisiin jatko-opintoihin.

Opetusta kestävän kehityksen periaattein

Farmasian opiskelijana olet myös etulinjassa turvaamassa kestävän kehityksen periaatteita ja huomioimassa ympäristönäkökulmia läpi lääkkeen elinkaaren. Farmasian tiedekunta panostaa ympäristönäkökulmien huomioimiseen opetuksessa ja tutkimuksessa. Lue lisää tiedekunnan opetuksen uudistamisprosessista julkaisusta Generation Green – Ympäristönäkökulmat mukaan farmasian ja lääketieteen koulutukseen.  

Tie­de­kun­taan on pe­rus­teil­la maa­il­man en­sim­mäi­nen kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen pro­fes­suu­ri. Opiskelijat saavat vankan farmasian käytännön ammattitaidon, johon yhdistyvät korkeatasoinen tutkimusosaaminen ja kestävän kehityksen syvällinen ymmärtäminen.

Kansainvälinen tiede ja opetusyhteisö

Kansainvälisyys on luonteva osa opintoja, ja opiskelijavaihto on mahdollisuus, joka kannattaa kokea. Farmasian tiedekunnan opetusyhteisö on hyvin kansainvälinen, ja pääset varmuudella harjaantumaan myös englanninkielen taidoissasi.

Kansainvälinen maisteriohjelmamme Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety  tarjoaa täysin englanninkielisen tutkinnon.

Pedagoginen tutkimus ja opetuksen kehittäminen

Farmasian tiedekunnassa tehdään innokkaasti ja laadukasta pedagogista tutkimusta oppimisen tukemiseksi ja opetuksen kehittämiseksi. Opettajakunnassa on Helsingin yliopiston arvostetun Opettajien Akatemian jäseniä, ja pedagogista kouluttautumista arvostetaan. Tiedekunta toimii yhteistyöverkostoissa pedagogisten yliopistonlehtorien ja yliopistopedagogiikan yksikön (HYPE) kanssa.

Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana farmasian tiedekunnan opetuksen kehittämisessä. Tärkeitä konkreettisia yhteistyön aikaansaannoksia ovat jopa uudet opintojaksot. Tästä esimerkkinä verkkokurssin "Turvallinen lääkehoitoprosessi sairaalassa" kehittäminen. 

Opetuksen kehittämishankkeissaan tiedekunta on useasti edelläkävijä ja mallin näyttäjä yliopistossa. Farmasian tiedekunnassa on kehitetty esimerkiksi farmaseutin tutkinnon osaamisperustainen opintojen juonnemalli. Opetuksen digiloikka on tuonut käyttöön oppimista tukevat AR- ja VR-oppimisympäristöt. Koulutusohjelmat ovat panostaneet opiskelijan ohjaukseen, ja vaalimme opiskelijan oppimista ja kasvua asiantuntijaksi. 

Digitaaliset oppimisympäristöt

Farmasian tiedekunnassa panostetaan opetuksen digitaalisuuden monipuoliseen kehittämiseen. Tärkeänä päämääränä on tukea oppimista (digi)vuorovaikutteisesti ja tehdä oppimisesta uudella tavalla saavutettavaa. Farmasian digiloikassa on uteliaasti kehitetty tiedekunnan opetuksen virtuaalisia menetelmiä, kuten esim. AR/VR-teknologiaa ja 360-aineistoja. Tiedekunnassa on myös tutkittu uusien digitaalisten opetusmenetelmien vaikutusta farmasian opiskelijoiden oppimiseen.

Digitaalisten oppimisympäristöjen avulla opiskelijan on helppo päästä oppimaan sellaisiinkin tiloihin, joihin pääsyyn olisi muutoin opintojen aikana hyvin rajalliset mahdollisuudet. Tällainen tila on esimerkiksi lääkkeenvalmistuksen puhdastia, jossa harjoitellaan sairaalalääkkeen käyttökuntoon saattamista.Digitaalinen opetus toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita. Siinä huomioidaan ympäristön ja oppijan turvallisuus ja samalla säästetään materiaaleja.  Verkko-opetuksen erilaiset keinot ja verkkopedagogiikka ovat opetuksessa ja opintojaksoilla laajalti käytössä.

Farmasian alalla hyvät työnäkymät

Lääkkeitä kehitetään ja lääkehoitoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, joten farmasian alalla on erittäin hyvät työnäkymät sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Valmistuneet farmaseutit ja proviisorit sijoittuvat arvostettuihin työtehtäviin potilas- ja asiakastyöhön apteekkiin tai sairaala-apteekkiin, ja proviisorina myös apteekkariksi.

Farmasian alalla työmahdollisuudet ovat laaja-alaiset, joten voit työskennellä myös vaativissa asiantuntijatehtävissä viranomaistaholla, kuten lääkevalmisteiden myyntilupaan liittyvissä tehtävissä tai lääketurvatehtävissä. Lisäksi voit löytää työpaikkasi lääketeollisuudesta tai esimerkiksi lääketukkuliikkeiden moninaisista tehtävistä aina laadunvarmistuksesta ja lääketutkimuksesta lähtien. Työelämään sijoittumisesta lisää farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelman sivuilla.

Kansainvälisestä maisteriohjelmasta valmistuneet sijoittuvat tutkimus- ja asiantuntijatehtävin etenkin lääkekehitykseen. Lue lisää maisteriohjelman sivuilta.

 

Farmasian opetusta 125 vuotta

Farmasiaa on opetettu Helsingin yliopistossa jo 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Asetus farmaseuttisesta opetus- ja tutkintotoimesta Suomessa annettiin vuonna 1897 ja farmasian laitos perustettiin samana vuonna. 

 Apteekkiharjoittelulla on alusta alkaen ollut tärkeä rooli. Viime vuosina opetuksessa on hyödynnetty vahvasti digiloikan tarjoamia keinoja aina VR-laseista lähtien. Lähes sadan vuoden ajan farmasian opetusta annettiin aivan Helsingin ydinkeskustassa, nykyisen Kansalliskirjaston tiloissa Fabianinkadulla. 1990-luvun puolivälissä farmasian tiedekunta muutti vasta hahmottumassa olevalle Viikin kampukselle. Nyt ympärille on kasvanut aktiivinen, usean yliopistoyksikön muodostama tiedeyhteisö.