Erikoistumiskoulutukset farmasian tiedekunnassa

Proviisoreille ja farmaseuteille suunnatut apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus ja teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus tarjoavat erinomaisen väylän oman asiantuntijuuden, työuran ja työyhteisön kehittämiseen.

Farmasian erikoisosaaminen edistää rationaalisen lääkehoidon toteutumista sekä apteekkien, sosiaali- ja terveydenhuollon, lääketeollisuuden, tukkuliikkeiden ja viranomaisten asiantuntevan toiminnan kehittämistä.

Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen koulutusmuoto, joka tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimiville farmasian ammattilaisille.

Millaista opetus on erikoistumiskoulutuksessa?

Erikoistumiskoulutuksen opetus on tutkimusperustaista, ja tämä vaikuttaa käytännön opetuksessa monin tavoin. Opettajina toimivat tieteenalansa hyvin tuntevat tutkijat, jotka opettavat niitä aiheita, joita he itse tutkivat ja joiden asiantuntijoita he ovat.

Opetuksessa käytetään alan tutkimustiedon lisäksi monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä sekä digitaalisia välineitä, joiden tiedetään pedagogisen tutkimuksen perustella edistävän opiskelijoiden oppimista, tieteellisen ajattelun kehittymistä ja asiantuntijuuden rakentumista.

Erikoistumiskoulutukset ovat työelämälähtöisiä koulutuksia

Erikoistumiskoulutuksissa oppiminen tapahtuu omassa työyhteisössä, mikä tukee sekä opiskelijoiden ammatillisen asiantuntijuuden kasvua että työyhteisön kehittymistä.

Erikoistumiskoulutusten sisällöt suunnitellaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Koulutuksia koordinoi valtakunnallinen yhteistyöverkosto, jossa on edustajia työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä sekä koulutusta järjestävistä yliopistoista. Kummassakin koulutuksessa on lisäksi ohjausryhmä, johon kuuluu työelämän ja opiskelijoiden edustajia. Opintojaksoilla opettajina ovat alan huippuasiantuntijat.

Työelämän asiantuntijoita toimii myös opiskelijoiden opinnäyteprojektien ohjaajina, koska heidän osaamisensa on tärkeää alan tutkimuksen eteenpäin viemisen näkökulmasta. Näin varmistetaan myös, että tehty tutkimus on relevanttia, ajankohtaista ja tulee hyötykäyttöön heti.

Opiskelijapalautteen avulla kehitetään koulutusta

Farmasian erikoistumiskoulutusten opiskelijoilta kerätään palautetta opintojaksojen toteutuksesta ja siitä, miten opiskelijoiden ja työyhteisöjen osaaminen on kehittynyt. Kerättyä palautetta hyödynnetään opintojaksojen ja koulutuksien kehittämisessä. Opiskelijoille myös kerrotaan, miten saatua palautetta käytetään hyväksi.  

"Käteen jäivät toimenkuvamuutos, korkeampi ammatillinen itsetunto, keinoja ratkaista lääkityshaasteita, etsiä tietoa, hyvin alkanut kehittyneempi moniammatillinen yhteistyö töissä, lääkäreiden noussut arvostus farmaseuttia kohtaan ja paljon, paljon tietoa! Jäi myös hyvä mieli uuden oppimisesta ja onnistumisesta.”

Verkostoituminen on osa koulutusta

Farmasian erikoistumiskoulutuksissa hyödynnetään verkostomaista oppimista. Koulutuksen aikana verkostoidutaan muiden opiskelijoiden (apteekki- ja sairaalafarmasian sekä teollisuusfarmasian opiskelijat, eri vuosikurssien opiskelijat sekä Helsingin että Itä-Suomen yliopistojen opiskelijat), ja alan asiantuntijoiden kanssa. Verkostoitumisen kautta opiskelijat pääsevät tutustumaan alan eri toimintaympäristöjen käytäntöihin, oppimaan uutta ja mahdollisesti rakentamaan uusia yhteistyökuvioita sekä urapolkuja. 

Räätälöity oppimis- ja kehittymissuunnitelma

Jokainen opiskelija kehittää omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan henkilökohtaisen oppimis- ja kehittymissuunnitelmansa tuella. Opiskelijalle räätälöidään hänen tulevaisuudentavoitteidensa, toimenkuvansa ja työnantajansa tarpeiden mukainen koulutus. Suuri osa opinnoista tehdään työn yhteydessä, työhön liittyvistä aiheista. Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus tukee lisäksi farmaseuttien ja proviisorien sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyön tiivistämistä.

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen residenssiopintopolulla on mahdollista erikoistua omalle erikoisalalle. Erikoisalat voivat olla esimerkiksi lääkehoidot onkologisilla, neurologisilla, psyko-geriatrisilla tai kehitysvammaisilla potilailla tai lääkitysturvallisuuden, antibioottien rationaalisen käytön tai rationaalisen lääkkeiden käytön kehittäminen, koordinointi ja johtaminen. Näin opiskelija voi kehittää omaa työnkuvaansa ja asiantuntijuuttaan potilaskeskeisemmäksi yhteistyössä oman työorganisaation ja moniammatillisen tiimin kanssa.  

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen yhteiset opinnot antavat valmiudet kaikille opiskelijoille lääkehoidon arviointien (LHA) asiantuntijuuteen sekä mahdollisuuden suorittaa lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyyteen tarvittavat opinnot. 

Lääketeollisuudessa työskentelevien farmaseuttien on mahdollista täydentää opintojaan teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksella, minkä jälkeen heille voi yritys hakea EU-direktiivin mukaista Qualified Person –oikeutta, joka mahdollistaa esimerkiksi lääke-erien hyväksymisen myyntiin. Tästä syystä teollisuusfarmasian kursseihin on lisätty esimerkiksi sovellettuja fysiikan opintoja direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Opiskeluympäristöt verkossa

Farmasian erikoistumiskoulutus on tiedekunnassa erilaisten verkko-opetuskeinojen edelläkävijä ja opiskelu on verkkovälineiden avulla joustavaa. Etäosallistuminen opetukseen on usein mahdollista ja ryhmätyöskentelykin onnistuu hyvin verkossa. Opintojaksojen verkko-oppimisympäristöt tarjoavat opiskeluun monipuolista digitaalista oppimateriaalia, joten opetuksen aiheisiin on helppo syventyä itselle sopivana ajankohtana.

Erikoistumiskoulutuksen opiskelijana saa myös käyttöönsä yliopiston kirjaston laajan verkkomateriaalin, kuten tieteellisiä julkaisuja ja alan e-kirjoja. Opiskelu erikoistumiskoulutuksen opintojaksoilla huipentuu usein verkkoseminaareihin, joissa opiskelija pääsee sekä esiintymään itse että kuulemaan alan viimeisintä tietoa muiden erikoistumiskoulutuksen opiskelijoiden esityksissä tai kutsuttujen asiantuntijoiden esityksissä. Tällaiset erilaiset asiantuntijuutta jakavat ja asiantutijakeskustelun mahdollistavat verkkotapahtumat ovat olleet hyvin suosittuja, ja niihin osallistuvat myös työelämäedustajat.    

Tutkimus on osa opintoja

Tutkimus on tärkeä osa kaikkien farmasian erikoistumiskoulutusten opiskelijoiden opintoja. Tutkimusprojektien räätälöinti opiskelijoiden omien tai sidosryhmien intressien mukaisesti on mahdollista. Opiskelijoiden on myös mahdollista päästä mukaan tekemään tutkimustaan tutkimusryhmien kanssa. 

Erikoistumiskoulutusten kautta opiskelija oppii ja pystyy syventymään työhönsä liittyvään aiheeseen käyttäen tutkimuksen keinoja,  kuten kirjallisuuskatsauksia, tutkimusongelman laadintaa, tutkimusmenetelmien valintaa, tulosten analyysiä ja pohdintaa sekä tieteellistä kirjoittamista. Tutkimusprojektien kautta saadaan uutta tietoa, joka usein on ensimmäinen tieteellinen tutkimus alueellaan.

Opiskelijan työnantaja saa tutkimuksista luotettavaa tietoa ja mahdollisuuden kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai toimintaansa ja verkostoituu samalla yliopistotutkimukseen. Monet apteekki- ja sairaalafarmasian tutkimukset edistävät lääkitysturvallisuuden kehittymistä ja rationaalisen lääkehoidon vaikuttavuutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Opetusmateriaali perustuu oppikirjojen lisäksi tietoon, joka niihin ei ole vielä ehtinyt. Erikoistumiskoulutuksen opettajat ovat mukana monissa tutkimusryhmissä, joissa tuotetaan käytännön työelämää tukevia projekteja ja tutkimushankkeita apteekki- ja sairaalaympäristössä.