Jatko-opiskelu

Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (1039/2013, 21§) jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on:

 1. perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
 2. hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
 3. perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
 4. saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
 5. saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Suositeltava tavoiteaika tohtorin tutkinnon suorittamiseksi päätoimisesti opiskellen on neljä vuotta.

Tohtoriohjelmat ja tutkijakoulut järjestävät jatkotutkintoihin sopivia opintojaksoja, seminaareja, työpajoja ja muuta opetusta.

Opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta. Kirjautumatta opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta.

Kuluvan vuoden opinto-opas löytyy WebOodista. Tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien koulutustarjonta löytyy sivulta Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat.

Tohtorikoulutettavan tulee saada säännöllisesti ohjausta sekä tutkimustyöhön että jatkokoulutukseen liittyviin opintoihin. Tohtorikoulutettavalla voi olla useampi kuin yksi ohjaaja. Yhden ohjaajista tulee olla professori, dosentti tai hänellä tulee olla vastaavat tieteelliset ansiot. Muiden ohjaajien tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on pidetty toivottavana rajoittaa ohjaajien määrä enintään kolmeen henkilöön;

Ohjaussuhteessa sekä ohjaajalla että tohtorikoulutettavalla on oikeuksia ja velvollisuuksia, joista keskustellaan ohjaussuhteen alkaessa. Tohtorikoulutettavan jatko-opinto- ja tutkimussuunnitelmaa päivitetään yhdessä ohjaajan kanssa koko tutkimustyön ajan.

Tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä ohjaaja ja tohtorikoulutettava sopivat yhteistyön periaatteista. Samalla sovitaan mm. väitöskirjatyön tavoitteista, aikataulusta, ohjauksen käytännön toteutuksesta, tutkintoon kuuluvista opinnoista sekä muista etenemisen kannalta oleellisista kysymyksistä. Ohjaussuhdetta voidaan ohjaajan ja ohjattavan niin halutessa selventää vapaamuotoisella kirjallisella ohjaussopimuksella.

Tutkimustyön aikana opintosuunnitelmaan tulevat muutokset tehdään tohtorikoulutettavan ja ohjaajan/ohjaajien välillä. Mikäli ohjaussuhteisiin tulee muutoksia, kaikki osapuolet esittävät yhdessä uutta järjestelyä tutkimuksen ja tieteellisten jatkotutkintojen toimikunnalle (TTJT).

Ratkaisemattomissa ongelmatilanteissa opiskelija ja/tai ohjaaja voivat ottaa yhteyttä valvovaan professoriin tai tutkimuksesta vastaavaan varadekaaniin.

Jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimetään seurantaryhmä. Seurantaryhmään kuuluu 1 tai useampi ulkopuolinen asiantuntija, joilla on riittävä tieteellinen pätevyys arvioida väitöskirjatyön etenemistä. Seurantaryhmän jäsenten ei pitäisi työskennellä samassa tutkimusryhmässä kuin opiskelija ja olla muutenkin riippumattomia. Ainakin yhden seurantaryhmän jäsenistä tulee omata dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Seurantaryhmää kootessa on hyvä huomioida, että toinen esitarkastajista voi olla seurantaryhmän jäsen, mikäli muita jääviysperusteita ei ole. Tässä tapauksessa toisen esitarkastajan on oltava seurantaryhmän ulkopuolelta.

Seurantaryhmä ei ole vastuussa väitöskirjatyön ohjaamisesta vaan sen tehtävänä on antaa rakentavaa ja kriittistä palautetta opintojen ja tutkimustyön edistymisestä sekä opiskelijan saamasta ohjauksesta.

Seurantaryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa tohtorikoulutettavan ja ohjaajien kanssa arvioimaan tohtorikoulutettavan edistymistä.  Suostuessaan opiskelijan seurantaryhmään asiantuntijajäsenet sitoutuvat näihin tapaamisiin. Yhden ohjaajista tai seurantaryhmän jäsenen tulee olla tiedekunnan vastuulaitokselta.

 • Molemmat osapuolet sitoutuvat pitkäjänteiseen työhön.
 • Tohtorikoulutettavalla on oikeus saada ohjaajaltaan tukea itsenäiseen ja kriittiseen tutkimustyöhön sekä apua opintoja koskevissa kysymyksissä.
 • Tohtorikoulutettavalla on oikeus saada apua myös valvovalta professorilta opintoja ja tutkimusta koskevissa kysymyksissä.
 • Tohtorikoulutettava on vastuussa opintojensa etenemisestä, ohjaajien pitämisestä ajan tasalla tutkimuksestaan sekä opinto- ja tutkimussuunnitelman päivittämisestä.
 • Tohtorikoulutettavalla on velvollisuus ilmoittautua yliopistoon lukuvuosittain joko läsnä- tai poissaolevaksi.
 • Ohjaajien ja tohtorikoulutettavan on otettava huomioon tutkimussuunnitelmaa laadittaessa, että tohtorin tutkinnon ja siihen kuuluvien .opintojen tavoiteaika päätoimisesti työskennellen on neljä vuotta.
 • Tohtorikoulutettavalla on oikeus saada ohjausta myös tutkimustyöhön liittyvissä käytännöissä (tutkimusetiikka, tutkimussuunnitelman laatiminen, tieteelliset kokoukset, julkaiseminen jne.) sekä tukea tiedeyhteisöön kiinnittymisessä.
 • Ohjaajien tulee keskustella tohtorikoulutettavan kanssa tutkimustyön rahoituksesta sekä huolehtia ohjauksen jatkuvuudesta erilaisissa muutostilanteissa.
 • Molemmat osapuolet sitoutuvat pitkäjänteiseen työhön.
 • Ohjaajien on sovittava keskinäisestä työnjaosta.
 • Ohjaajien ja tohtorikoulutettavan on otettava huomioon tutkimussuunnitelmaa laadittaessa, että tohtorin tutkinnon ja siihen kuuluvien opintojen tavoiteaika päätoimisesti työskennellen on neljä vuotta.
 • Ohjaajien tulee keskustella tohtorikoulutettavan kanssa tutkimustyön rahoituksesta sekä huolehtia ohjauksen jatkuvuudesta erilaisissa muutostilanteissa.
 • Ohjaajan ja valvojan on varmistettava väitöskirjan käsikirjoituksen laatu ja esitarkastuskelpoisuus.
 • Valvovan professorin on varmistettava painatuslupaa haettaessa, että opintosuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu ja että esitetyt esitarkastajat ja vastaväittäjä(t) täyttävät eläinlääketieteellisen tiedekunnan vaatimukset.

Tutkintotodistus voidaan myöntää, kun henkilö on suorittanut teoreettiset opinnot ja hänen väitöskirjansa on hyväksytty.  Lisäksi opiskelijan on oltava ilmoittautunut joko läsnä- tai poissaolevaksi. Todistusta ei tehdä automaattisesti, vaan sitä varten on toimitettava kirjallinen tutkintotodistuspyyntö Viikin opiskelijapalveluihin.

Ohjeet ja lomake tutkintotodistuspyyntöä varten ovat Flammassa.

Helsingin yliopistossa on käytössä tohtorikoulutettavien rekisteriseuranta. Rekisteriseurannan avulla tohtoriopintojen edistymistä on mahdollista seurata, ja niille tohtorikoulutettaville, joiden opinnot uhkaavat viivästyä, voidaan tarjota tukea ja ohjausta.

Seuranta koskettaa niitä Helsingin yliopistossa kirjoilla olevia tohtorikoulutettavia, joiden opinto-oikeuden myöntämisestä on kulunut kuusi vuotta tai enemmän ja joiden tutkinto on vielä kesken. Opintojen edistymistä seurataan aina vuosittain keväisin.

Tohtorikoulutettavan, jonka tutkinto ei valmistu ennen lukuvuoden päättymistä (31.7.), on laadittava henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintosuunnitelman tehtävänä on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan omien opintojensa etenemistä.

Rekisteriseuranta ei vaikuta opinto-oikeuteen, mutta opiskelija saa läsnäoloilmoittautumisen eston. Poissaoloilmoittautuminen kuitenkin sallitaan. Läsnäoloilmoittautumisen esto poistetaan, kun opiskelija esittää tekemänsä opintosuunnitelman, jonka tiedekunta hyväksyy. Tämän jälkeen opiskelija voi ilmoittautua läsnäolevaksi ja jatkaa normaalisti opintojaan. Hyväksytty opintosuunnitelma on voimassa 3 vuotta kerrallaan.

Rekisteriseurannassa – mitä teen?

Mikäli väitöskirjasi tarkastusprosessi on aloitettu, mutta jatkotutkintosi ei valmistu ennen lukuvuoden päättymistä, voit ottaa suoraan yhteyttä Viikin jatko-opintopalveluihin viikki-phd@helsinki.fi läsnäoloilmoittautumisen eston poistamiseksi.

Muissa tapauksissa ota yhteyttä ohjaajaasi/valvovaan professoriin ja päivitä henkilökohtainen opintosuunnitelmasi. Henkilökohtainen opintosuunnitelma sisältää päivitetyn opinto- ja tutkimussuunnitelman sekä valvovan professorin hyväksynnän. Palauta päivitetty henkilökohtainen opintosuunnitelma yhdessä jatko-opintojen seurantalomakkeen kanssa Viikin jatko-opintopalveluihin viikki-phd@helsinki.fi tai postitse Viikin jatko-opintopalvelut, PL 65, 00014 Helsingin yliopisto.

Ennen 1.1.2014 tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden saaneen tohtorikoulutettavan on liityttävä tohtoriohjelmaan, mikäli hän ei vielä ole ohjelmassa.