Pieneläinten kirurgia

Pieneläinkirurgiassa tehdään tutkimusta pehmytosakirurgian, ortopedian, fysioterapian, neurologian sekä anestesian ja kivunhoidon erikoisaloilla.

Pieneläinkirurgian yksikkö on Suomessa ainoa pieneläinpotilailla kirurgian alan tutkimusta suorittava taho. Teemme monialaista tutkimusta eri tutkimusryhmien toimesta. Monet tutkimusryhmät toimivat yhteistyössä sekä keskenään että muiden yliopistojen ja kaupallisten tahojen kanssa. Tutkimustulokset raportoidaan joko kansainvälisinä yksittäisinä julkaisuina tai väitöskirjakokonaisuuksina. Tieteellisen julkaisemisen lisäksi tietoa jaetaan myös eläinten omistajille.

Tutustu tutkimusteemoihin ja tutkimusryhmiin
Pehmytosakirurgia (Softis)

Pehmytosakirurgian tutkimusryhmässä (Softis) tutkitaan kirurgiaa vaativia pehmytkudossairauksia ja niiden diagnosointia, hoitoa ja hoitotulosten arviointia. Pääosin tutkimusaiheet syntyvät jokapäiväisen potilastyön yhteydessä tulleista ideoista. Tällä hetkellä väitöskirjaprojektit painottuvat virtsa- ja sukuelinsairauksien alalle. Tutkimukset tehdään yksityisomistuksessa olevilla koirilla omistajan suostumuksella. Ilman suomalaisten koiranomistajien apua ja kiitettävää kiinnostusta tutkimusprojekteihin tutkimukset eivät olisi mahdollisia.

Ortopedia (Petbone)

Ortopedian tutkimusryhmässä (Petbone) tutkitaan laaja-alaisesti pieneläinten tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja hoidon vaikuttavuutta. Useissa tutkimuksissa on tutkittu jalostuksen vaikutusta koirien liikkumiseen ja rakenteeseen. Kahdessa väitöskirjatyössä on kehitetty tulosmittareita kivun ja liikkumisen arviointiin. Ryhmässä on myös pitkään tehty biomateriaalitutkimusta yhteistyössä muiden yliopistojen ja kaupallisten toimijoiden kanssa tutkien ja kehittäen mm. uusia rusto- ja luupuutosten korvausmateriaaleja ja painoakantavia luunkorjausimplantteja.

Fysioterapia (FaunaFysio)

Eläinten fysioterapian tutkimusryhmässä (FaunaFysio) on kehitetty tulosmittareita polvisairaille ja neurologisille koirapotilaille, sekä arvioitu erilaisten yksittäisten mittausmenetelmien käytettävyyttä sekä kliinisessä että tutkimustyössä. Tutkimuksen kohteena on ollut myös terveiden koirien ja hevosten liikesuorituksiin liittyviä aiheita. Myös erilaisten sairauksien, kuten välilevysairauden vaikutusta eläinten liikkumiseen ja toimintakykyyn on tutkittu. Lisäksi eri fysioterapeuttisten terapiakeinojen vaikutusta on tutkittu sekä koirien polvisairauksien kuntoutumisessa että hevosten selkäkivun hoidossa. Hevosten varsojen liikuntakyvyn ja nuorten koirien kestävyyskunnon kehittyminen ovat tutkimuksiemme ajankohtaisia aiheita.

Neurologia (NeuroPet)

Neurologian tutkimusryhmässä (NeuroPet) tutkitaan neurologisia sairauksia, sekä niiden diagnostiikkaa ja hoitomahdollisuuksia. Ryhmämme erityismielenkiinnon kohteet ovat epilepsia sekä syringomyelia. Tutkimusryhmämme on kartoittanut koirilla ensimmäisen pentuiän itsestään rajoittuvan epilepsiaoireyhtymän sekä selvittänyt epilepsiaan liittyviä liitännäissairauksia ja kohtausaltisteita sekä tutkinut epilepsian lääkehoitoa. Uusimmat tutkimuksemme keskittyvät epilepsian biomarkkereihin, jotka voisivat ennustaa tulevaa taudinkulkua ja hoitovastetta. Tutkimusryhmämme syringomyeliatutkimus on tähän mennessä selvittänyt kallokaularankaliitoksen alueen rakenteellisten muutosten ja syringomyelian eli selkäytimen ontelotaudin yhteyttä. Lisäksi tutkimuksemme ovat osoittaneet, että kallon alueella esiintyvät, aiemmin merkityksettöminä pidetyt, sulkeutumattomat kallonaukileet ovat myös yhteydessä syringomyelian esiintymiseen. Jatkossa ryhmämme pyrkii selvittämään tarkemmin kallonaukileiden syntymekanismeja.

Poikkitieteellinen pieneläinlääketiede (DogRisk)

Poikkitieteellisessä tutkimusryhmässä (DogRisk) tutkitaan eri seuraeläinten sairauksia, pääpainon ollessa sairauden ennaltaehkäisyssä. Taudit, joita tutkitaan, ovat sellaisia, jotka ovat yhteisiä seuraeläimillä ja ihmisillä kuten syöpä, nivelrikko, atopia, IBD, epilepsia sekä erilaiset muut tulehdukselliset ja metaboliset tautitilat. DogRisk on selvittänyt sikiöiästä lähtien erilaisia ympäristö- ja ravintotekijöitä, jotka epidemiologisesti liittyvät näiden sairauksien syntyyn. Lisäksi tutkimusryhmä on löytänyt riskitekijöihin tukea dieetti-interventioiden avulla sekä geeni- että molekyylibiologisin menetelmin. Ryhmä tutkii myös hajuerottelukoirien soveltuvuutta syövän ja COVID-19 diagnostiikassa, sekä kokeellisesti että operatiivisesti.

Anestesiologia ja Kivunhoito

Tutkimuksen kohteena ovat rauhoituksessa käytettävät lääkeaineet ja niiden yhdistelmät sekä hyöty- että lemmikkieläimillä. Lisäksi tutkimme erilaisten kipulääkkeiden ja kivunhallintatekniikoiden vaikutuksia kliinisillä potilailla, tarkoituksena parantaa kivunhallinnan mahdollisuuksia toimenpiteiden yhteydessä.

Eläinten Hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyössä tehdyssä TERVA-projektissa tutkitaan eri rauhoitusaineyhdistelmien farmakokineettisiä että -dynaamisia ominaisuuksia nupoutettavilla vasikoilla.

Lemmikkieläinten rauhoitusainetutkimuksissa läheistä yhteistyötä tehdään Farmakologian ja toksikologian oppiaineen kanssa. Lisäksi anestesiologinen konsultaatiopalvelu on aktiivista osastomme muiden tutkimusryhmien kanssa. Tutkimusyhteistyötä on oman tiedekunnan lisäksi muiden suomalaisten ja eurooppalaisten yliopistojen kanssa.