Täydennyskoulutukset ja kuulustelut

Täydennyskoulutus on olennaisen tärkeää eläinlääkäreiden elinikäisen oppimisen tavoitteen kannalta. Eläinlääkäreillä on lakiin kirjattu velvollisuus pitää yllä ammattitaitoaan. Tiedekunta tarjoaa täydennyskoulutusta valmistuneille eläinlääkäreille.
Elintarvikehygieenikkokuulustelu

Elintarvikehygieenikkokuulustelun tavoitteena on lisätä ympäristöterveydenhuollon eri sektoreilla toimivien eläinlääkäreiden asiantuntemusta elintarvike- ja ympäristöhygieniassa, ympäristöterveysvalvonnassa ja -hallinnossa. Elintarvikehygieenikkokuulustelun suorittaminen on vaatimuksena monissa ympäristöterveydenhuollon valvontaan liittyvissä viroissa. Koulutus on ammatillista jatkokoulutusta ja kuuluu osana ympäristöterveydenhuollon ja elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksiin.

Koulutusta voivat hakeutua suorittamaan henkilöt, joilla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa. Osallistujien valinnassa etusijalla ovat eläinlääkärit, jotka ovat suorittaneet elintarvikehygieenikkokuulusteluun sisältyvän tarkastuseläinlääkärikuulustelun ja ympäristöterveydenhuollon harjoittelun. Lisäksi valintaan vaikuttaa koulutuksen liittyminen työtehtäviin.

Elintarvike- ja ympäristöhygienian kuulustelu järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Tutustu elintarvikehygieenikkokuulustelun suoritusohjeisiin ja kuulusteluvaatimuksiin:

Kuulusteluvaatimukset, syksy 2023

 

Ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi

Elintarvikehygieenikkokuulustelun koulutus alkaa joka toinen vuosi järjestettävällä ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssilla. Kurssiin sisältyy luentoihin perustuvia kirjallisia tehtäviä sekä kurssikirjallisuuteen pohjautuvia esseetehtäviä, jotka palautetaan kurssin jälkeen syksyn aikana. Seuraava Ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi järjestetään Helsingin yliopistossa lähi- ja etäopetuksena 25.9.-13.10.2023 (25.-27.9. ja 11.-13.10. lähiopetusta Viikissä).

Osallistujien valinnassa etusijalla ovat eläinlääkärit, jotka ovat suorittaneet elintarvikehygieenikkokuulusteluun sisältyvän tarkastuseläinlääkärikuulustelun ja ympäristöterveydenhuollon harjoittelun. Lisäksi valintaan vaikuttaa koulutuksen liittyminen työtehtäviin. Osallistumismaksu on 500 euroa + alv. Kurssi kuuluu pakollisena sekä ympäristöterveydenhuollon että elintarviketuotannon hygienian erikoistumisalojen koulutuskokonaisuuksiin ja on kyseisiä koulutusohjelmia suorittaville maksuton.

Hakuaika päättyi 18.8.2023 klo 23.59.

Tulevat kuulusteluajankohdat:

Tuleviin kuulusteluihin voi ilmoittautua 1.7.2023 klo 8:00 alkaen. Ilmoittautuminen päättyy aina 10 päivää ennen kuulustelua.

Lisätietoja kuulustelusta saa vastuuopettajalta: Janne Lundén, janne.lunden(at)helsinki.fi.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto 10.3.2021

ELINTARVIKEHYGIEENIKKOKUULUSTELU TAVOITE

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä ympäristöterveydenhuollon eri sektoreilla toimivien eläinlääkäreiden asiantuntemusta elintarvike- ja ympäristöhygieniassa, ympäristöterveysvalvonnassa ja -hallinnossa. Koulutus on ammatillista jatkokoulutusta ja kuuluu myös osana sekä ympäristöterveydenhuollon että elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksiin.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Koulutus suoritetaan itsenäisesti, ja se koostuu alla esitetyistä koulutusosioista. Ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi järjestetään joka toinen vuosi ja siitä ilmoitetaan kurssia edeltävänä keväänä Suomen eläinlääkärilehden toukokuun numerossa sekä eläinlääketieteellisen tiedekunnan ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus sivulle.

VAATIMUKSET

Elintarvikehygieenikkokuulustelun voi suorittaa Suomessa laillistettu eläinlääkäri.

KOULUTUKSEN RAKENNE

Koulutus koostuu sekä teoreettisesta osasta että kahdesta harjoittelusta. Näiden sisältö on seuraava: Teoreettinen osa (40 op)

1. Tarkastuseläinlääkärikuulustelun tentti

2. Ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi Kurssi järjestetään joka toinen vuosi. Se koostuu kolmen viikon luentojaksosta ja kurssitehtävistä.

3. Ruokaviraston järjestämät Elintarvikevalvonnan koulutuspäivät (2 pv). Koulutukseksi voidaan hyväksyä myös muita ajankohtaisia viranomaisille suunnattuja elintarvikevalvontaa käsitteleviä koulutustilaisuuksia (2 pv).

4. Elintarvike- ja ympäristöhygienian kuulustelu Kuulustelu järjestetään kahdesti vuodessa, touko-/kesäkuussa ja joulukuussa. Kirjallisuusvaatimukset päivitetään vuosittain eläinlääketieteellisen tiedekunnan ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus sivulle. Kuulusteluun osallistuminen edellyttää, että kaikki muut elintarvikehygieenikkokuulustelu-kokonaisuuteen liittyvät osiot on suoritettu.

 

Harjoittelut (10 op)

1. Tarkastuseläinlääkärikuulustelun harjoittelu/työskentely teurastamolla

2. Ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelu/työskentely

OHJEITA HARJOITTELUUN

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun harjoittelu/työskentely teurastamolla Laillistettuna eläinlääkärinä suoritettava harjoittelu on yhden kuukauden (neljä työviikkoa) mittainen. Harjoittelun vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarkastuseläinlääkärikuulustelun ohjeistuksessa.

Ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelu

Harjoittelu on yhden kuukauden (neljä työviikkoa) mittainen ja se suoritetaan vähintään yhden työviikon jaksoissa. Poikkeustapauksissa voidaan sopia muista järjestelyistä. Harjoittelu voidaan suorittaa ympäristöterveydenhuollon valvontayksikössä hallinto- ja hygieniavalvontatehtäviä hoitavan henkilön ohjauksessa. Harjoittelijan työtehtävien tulee olla valvontaan ja hallintoon liittyviä.

Jos omaan työnkuvaan kuuluu ympäristöterveysvalvonnan tehtäviä vain tietty viikkotuntimäärä, harjoittelujakso pitenee ja sen pituudesta on tällöin sovittava erikseen. Päätoimisesti laboratorioeläinlääkärin tehtävissä toimivan tulisi harjoitella vähintään kahden viikon ajan ympäristöterveysvalvontatehtävissä. Harjoitteluksi voidaan hyväksyä myös palkallisena viransijaisena tehty työ, jos virkavelvollisuuksiin kuuluvat samat tehtävät kuin vakituisella viranhaltijalla.

Harjoittelu- tai työjakson tehtävistä tulee laatia vapaamuotoinen kuvaus.

SUORITUSTEN VANHENTUMINEN

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun suorittamisesta on annettu omat ohjeet. Koska elintarvikehygieenikkokuulustelu koostuu useasta osasta, eri osien suorittaminen on suositeltavaa suorittaa mahdollisimman yhtenäisenä koulutuspakettina. Suoritusten vanhenemista koskevat yleiset Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tenttikäytäntöjä koskevat vanhenemismääräykset.

TODISTUS ELINTARVIKEHYGIEENIKKOKUULUSTELUN SUORITTAMISESTA

Henkilön suoritettua koulutuksen sisältöön kuuluvat osiot, annetaan hänelle todistus elintarvikehygieenikkokuulustelun suorittamisesta. Todistuksen antaa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto. Suoritettu kuulustelu ilmoitetaan myös Ruokavirastoon.

Tarkastuseläinlääkärikuulustelu

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun tavoitteena on lisätä eläinlääkäreiden asiantuntemusta lihantarkastuksessa sekä muissa tarkastuseläinlääkärin tehtävissä.

Tarkastuseläinlääkärikuulustelu muodostaa osan sekä ympäristöterveydenhuollon että elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksesta.

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun järjestää elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto.
 

Tarkastuseläinlääkärikuulusteluvaatimukset 2023

Tulevat kuulusteluajankohdat:

Tuleviin kuulusteluihin voi ilmoittautua 1.7.2023 klo 8:00 alkaen. Ilmoittautuminen päättyy aina 10 päivää ennen kuulustelua.

Lisätietoja kuulustelusta saa koulutussuunnittelija Anu Kanervalta, anu.kanerva(at)helsinki.fi.

 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto 17.11.2019

TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIKUULUSTELU TAVOITE

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun tavoitteena on lisätä eläinlääkäreiden asiantuntemusta lihantarkastuksessa sekä muissa tarkastuseläinlääkärin tehtävissä.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS

Tarkastuseläinlääkärikuulustelu koostuu harjoittelusta ja tentistä.

Harjoittelu

Laillistettuna eläinlääkärinä suoritettu harjoittelu on suoritettava ennen tenttiä. Harjoittelu on yhden kuukauden (neljä työviikkoa) mittainen. Harjoittelu suoritetaan vähintään yhden työviikon jaksoissa. Poikkeustapauksissa voidaan erikseen sopia muista järjestelyistä.

Harjoittelun voi suorittaa palkattomana harjoittelijana tai hoitamalla tarkastuseläinlääkärin virkaa tai tehtävää teurastamossa, jossa toimii vähintään kaksi tarkastuseläinlääkäriä. Ainakin toisen tarkastuseläinlääkäreistä on suoritettava lihantarkastusta samanaikaisesti asianomaisen tarkastuseläinlääkärin virkaa hoitavan kanssa.

Harjoitteluteurastamoiksi soveltuvat Ruokaviraston hyväksymät teurastamot (teurastamot, joissa on Ruokaviraston palveluksessa oleva kokopäivätoiminen tarkastuseläinlääkäri). Vähintään yksi viikko harjoittelusta tulee suorittaa punaisen lihan teurastamossa. Harjoittelusta enintään kaksi viikkoa voi suorittaa poroteurastamossa. Harjoittelija sopii itse harjoittelupaikan ja -ajan.

Harjoittelusta toimitetaan vapaamuotoinen todistus elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolle ennen tenttiä sähköpostitse anu.kanerva@helsinki.fi tai postitse osoitteeseen: Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Anu Kanerva PL 66 00014 Helsingin yliopisto

Todistuskopio on riittävä, todistuksia ei palauteta.

Tentti

Tenttiin voi osallistua harjoittelun suorittamisen jälkeen. Tentti tulee suorittaa kolmen (3) vuoden sisällä harjoittelun aloittamisesta. Tentin kirjallisuusvaatimukset julkaistaan erikseen. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisesti 

Laajuus

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun laajuus on 15 op. Tarkastuseläinlääkärikuulustelu kuuluu osana sekä elintarvikehygieenikkokuulusteluun että ympäristöterveydenhuollon tai elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutukseen.

TODISTUS TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIKUULUSTELUN SUORITTAMISESTA

Hyväksytysti suoritetun harjoittelun ja tentin jälkeen Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto antaa todistuksen tarkastuseläinlääkärikuulustelun suorittamisesta. Suoritettu kuulustelu ilmoitetaan myös Ruokavirastoon.

Sä­tei­ly­suo­je­lu­kou­lu­tus

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan diagnostisen kuvantamisen yksikkö antaa koulutusta säteilylain (859/2018) 41 §:ssä määritellyn säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta varten eläinröntgentoiminnan osaamisalalla.

Kuulustelun alin hyväksyttävä suoritus on 60 % kokonaispistemäärästä (Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssilla hyväksytty/hylätty).  Kuulustelun tulokset annetaan viimeistään kuukauden kuluessa. Kuulustelun arvostelussa noudatetaan soveltuvilta osin Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevaa johtosääntöä.

Kysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kuulustelukieli on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Kuulustelutilaisuudessa on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Tentti perustuu luentoihin ja seuraavaan lähdekirjallisuuteen (eläinröntgentoimintaa koskevat osat)

Kaikki alla mainitut julkaisut (myös kirjat) on luettavissa STUKin www-sivuilla, www.stuk.fi.

  1. Säteilylaki Uuteen lakiin on koottu säädökset, jotka aikaisemmin annettiin ST-ohjeissa. ST-ohjeet ovat edelleen käyttökelpoisia ohjeistuksina.
  2. Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 
  3. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 
  4. Eläinröntgentutkimukset
  5. Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja (materiaalina on kirja Säteilyn terveysvaikutukset)

Kurssimaksu
Kurssimaksu 530 € + alv 24 % (sisältäen kuulustelun).

Todistus
Todistus kuulustelun hyväksytystä suorittamisesta toimitetaan kuulusteltavan antamaan osoitteeseen kurssin jälkeen, kun maksu kuulustelusta on suoritettu.

Kurssi järjestetään 11. - 12.1.2024
Kurssiin liittyy esitehtäviä, jotka lähetetään osallistujille viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia ja kuulustelu, joka suoritetaan kurssin päätteeksi.

Ilmoittautuminen  

Kurssille ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 4 viikkoa ennen kurssia opintoneuvojalle mieluiten sähköpostilla eeva.koskela@helsinki.fi tai osoitteella:Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto,  Opintotoimisto, PL 57, 00014 Helsingin yliopisto.

Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssin vastuuhenkilönä on Anu Lappalainen (anu.k.lappalainen@helsinki.fi).

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon joh­ta­mi­sen diplo­mioh­jel­ma

Ympäristöterveydenhuollon johtamisen diplomiohjelman on tarkoitettu pääasiassa eläinlääkäreille, jotka toimivat tai suunnittelevat toimivansa ympäristöterveydenhuollon johtotehtävissä. Diplomiohjelma koostuu ympäristöterveydenhuollon hallinnon sekä ympäristöterveydenhuollon johtamisen koulutuskokonaisuuksista.

Ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi on yhtenäinen, kolmen viikon mittainen kurssi, joka järjestetään joka toinen vuosi. Diplomiohjelman lisäksi ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi muodostaa osan elintarvikehygieenikkokuulustelusta.

Ympäristöterveydenhuollon johtamiskoulutus kestää noin vuoden. Koulutus koostuu yhteensä kymmenestä lähiopetuspäivästä, erilaisista jaksojen välisistä soveltamis- ja arviointitehtävistä sekä yhdestä laajemmasta kehittämistehtävästä. 

Ympäristöterveydenhuollon johtamisen diplomi myönnetään, kun kopiot kurssitodistuksista toimitetaan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolle. Todistusten saatteeksi liitetään vapaamuotoinen anomus.

Lisätietoja antaa diplomiohjelman tieteellinen johtaja, yliopistonlehtori ELT Mari Nevas.