Täydennyskoulutukset ja kuulustelut

Täydennyskoulutus on olennaisen tärkeää eläinlääkäreiden elinikäisen oppimisen tavoitteen kannalta. Eläinlääkäreillä on lakiin kirjattu velvollisuus pitää yllä ammattitaitoaan. Tiedekunta tarjoaa täydennyskoulutusta valmistuneille eläinlääkäreille.
Elintarvikehygieenikkokoulutus

Elintarvikehygieenikkokoulutuksen tavoitteena on lisätä ympäristöterveydenhuollon eri sektoreilla toimivien eläinlääkäreiden asiantuntemusta elintarvike- ja ympäristöhygieniassa, ympäristöterveysvalvonnassa ja -hallinnossa. Elintarvikehygieenikkokoulutuksen suorittaminen on vaatimuksena monissa ympäristöterveydenhuollon valvontaan liittyvissä viroissa. Koulutus on ammatillista jatkokoulutusta ja kuuluu osana ympäristöterveydenhuollon ja elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksiin.

Koulutusta voivat hakeutua suorittamaan henkilöt, joilla on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa. Osallistujien valinnassa etusijalla ovat eläinlääkärit, jotka ovat suorittaneet elintarvikehygieenikkokoulutuksen sisältyvän tarkastuseläinlääkäritentin ja ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelun. Lisäksi valintaan vaikuttaa koulutuksen liittyminen työtehtäviin.

Elintarvikehygieenikkotentti järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutustu elintarvikehygieenikkotentin kuulusteluvaatimuksiin:

Elintarvikehygieenikkotentin kuulusteluvaatimukset, kevät 2024

 

Ympäristöterveydenhuollon hallinto -kurssi

Elintarvikehygieenikkokoulutus alkaa joka toinen vuosi järjestettävällä ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssilla. Kurssiin sisältyy luentoihin perustuvia kirjallisia tehtäviä sekä kurssikirjallisuuteen pohjautuvia esseetehtäviä, jotka palautetaan kurssin jälkeen syksyn aikana. Seuraava Ympäristöterveydenhuollon hallinto -kurssi järjestetään syksyllä 2025.

Osallistujien valinnassa etusijalla ovat eläinlääkärit, jotka ovat suorittaneet elintarvikehygieenikkokoulutukseen sisältyvän tarkastuseläinlääkäritentin ja ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelun. Lisäksi valintaan vaikuttaa koulutuksen liittyminen työtehtäviin. Kurssi on eläinlääkäreille maksullinen. Kurssi kuuluu pakollisena sekä ympäristöterveydenhuollon että elintarviketuotannon hygienian erikoistumisalojen koulutuskokonaisuuksiin ja on kyseisiä koulutusohjelmia suorittaville maksuton.

Tulevat tenttiajankohdat:

Tentteihin voi ilmoittautua 1.7.2023 klo 8:00 alkaen. Ilmoittautuminen päättyy aina 10 päivää ennen kuulustelua.

Lisätietoja kuulustelusta saa vastuuopettajalta: Janne Lundén, janne.lunden(at)helsinki.fi.

HELSINGIN YLIOPISTO
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto
14.8.2023

ELINTARVIKEHYGIEENIKKOKOULUTUS

1. TAVOITE
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä ympäristöterveydenhuollon eri sektoreilla toimivien eläinlääkäreiden asiantuntemusta elintarvike- ja ympäristöhygieniassa, ympäristöterveysvalvonnassa ja -hallinnossa. Koulutus on ammatillista jatkokoulutusta ja kuuluu myös osana sekä ympäristöterveydenhuollon että elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksiin.

Elintarvikehygieenikkokoulutuksen voi suorittaa Suomessa laillistettu eläinlääkäri.

2. KOULUTUKSEN RAKENNE
Koulutus koostuu kahdesta harjoittelusta, teoreettisesta osasta ja kahdesta tentistä. Koulutuksen laajuus on 50 opintopistettä.

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
• Tarkastuseläinlääkäriharjoittelu 5 op
• Tarkastuseläinlääkäritentti 10 op
• Ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelu 5 op
• Ympäristöterveydenhuollon hallinto 20 op
• Elintarvikehygieenikkotentti 10 op

Tarkastuseläinlääkäriharjoittelu ja tarkastuseläinlääkäritentti 5+10 op

Neljän viikon täysipäiväinen harjoittelu tai työskentely tarkastuseläinlääkärin ohjauksessa. Kirjalliseen tenttiin voi osallistua tarkastuseläinlääkäriharjoittelun jälkeen. Harjoittelun ja tentin vaatimukset on kuvattu tarkemmin täydennyskoulutuksen verkkosivuilla.

Ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelu 5 op
Harjoittelun kesto on neljä työviikkoa ja suoritetaan vähintään yhden työviikon jaksoissa. Harjoittelu suoritetaan paikallisessa ympäristöterveydenhuollon valvontayksikössä hallinto- ja elintarvikevalvontaa hoitavan henkilön ohjauksessa. Harjoittelun tulee painottua elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan hallinto- ja valvontatehtäviin. Harjoitteluksi voidaan osin tai kokonaan hyväksilukea aikaisempi työkokemus ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön hallinto- ja elintarvikevalvontatehtävissä. Työkokemuksen hyväksilukemisesta päättää vastuuopettaja. Hyväksilukemista hakevan
opiskelijan on esitettävä työtodistus ja pystyttävä osoittamaan, että harjoittelulle asetetut tavoitteet on saavutettu. Opiskelija palauttaa harjoittelujaksosta harjoittelutodistuksen ja vapaamuotoisen kuvauksen harjoittelu- tai työjakson tehtävistä. Opintojakson vaatimukset on kuvattu tarkemmin täydennyskoulutuksen verkkosivuilla.

Ympäristöterveydenhuollon hallinto 20 op
Opintojakso järjestetään joka toinen syyslukukausi lähi- ja/tai etäopetuksena. Opintojakson ajankohdasta ilmoitetaan opintojaksoa edeltävänä keväänä Suomen eläinlääkärilehden toukokuun numerossa sekä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kotisivuilla. Opintojakso suoritetaan osallistumalla luennoille sekä laatimalla ennakko-, luento- ja esseetehtäviä. On suositeltavaa, että opiskelija on
suorittanut tarkastuseläinlääkäriharjoittelun, tarkastuseläinlääkäritentin ja ympäristöterveydenhuollon harjoittelun. Jos opintojakson suorittamisesta on yli kymmenen vuotta, opiskelija voi osoittaa
osaamisensa vastuuopettajan määrittelemällä tavalla. Opintojakson vaatimukset on kuvattu tarkemmin täydennyskoulutuksen verkkosivuilla.

Elintarvikehygieenikkotentti 10 op
Kirjallinen tentti järjestetään kahdesti vuodessa, touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa. Kirjallisuusvaatimukset päivitetään vuosittain täydennyskoulutuksen verkkosivuille. Ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelu tulee olla suoritettuna. Suositellaan, että opiskelija on suorittanut tarkastuseläinlääkäriharjoittelun, tarkastuseläinlääkäritentin ja ympäristöterveydenhuollon hallinto -opintojakson.

3. SUORITUSTEN VANHENEMINEN
Koulutuksen opintojaksot vanhenevat kymmenessä vuodessa. Jos opintojakson suorittamisesta on yli kymmenen vuotta, opiskelija voi osoittaa osaamisensa vastuuopettajan määrittelemällä tavalla. Suoritusten vanhenemista koskevat tarkemmat ohjeet on kuvattu täydennyskoulutuksen verkkosivuilla.

4. TODISTUS ELINTARVIKEHYGIEENIKKOKOULUTUKSEN SUORITTAMISESTA
Henkilön suoritettua koulutuksen sisältöön kuuluvat osiot, annetaan hänelle todistus elintarvikehygieenikkokoulutuksen suorittamisesta. Todistuksen antaa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta. Suoritettu kuulustelu ilmoitetaan myös Ruokavirastoon.

Tarkastuseläinlääkäritentti

Tarkastuseläinlääkäritentin tavoitteena on lisätä eläinlääkäreiden asiantuntemusta lihantarkastuksessa sekä muissa tarkastuseläinlääkärin tehtävissä.

Tarkastuseläinlääkäritentti muodostaa osan sekä ympäristöterveydenhuollon että elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksesta.

Tarkastuseläinlääkäritentin järjestää elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto.
 

Tarkastuseläinlääkärikuulusteluvaatimukset 2024

Tulevat kuulusteluajankohdat:

Kuulusteluihin voi ilmoittautua 1.7.2023 klo 8:00 alkaen. Ilmoittautuminen päättyy aina 10 päivää ennen kuulustelua.

Lisätietoja kuulustelusta saa koulutussuunnittelija Anu Kanervalta, anu.kanerva(at)helsinki.fi.

 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto 17.11.2019

TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIKUULUSTELU TAVOITE

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun tavoitteena on lisätä eläinlääkäreiden asiantuntemusta lihantarkastuksessa sekä muissa tarkastuseläinlääkärin tehtävissä.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS

Tarkastuseläinlääkärikuulustelu koostuu harjoittelusta ja tentistä.

Harjoittelu

Laillistettuna eläinlääkärinä suoritettu harjoittelu on suoritettava ennen tenttiä. Harjoittelu on yhden kuukauden (neljä työviikkoa) mittainen. Harjoittelu suoritetaan vähintään yhden työviikon jaksoissa. Poikkeustapauksissa voidaan erikseen sopia muista järjestelyistä.

Harjoittelun voi suorittaa palkattomana harjoittelijana tai hoitamalla tarkastuseläinlääkärin virkaa tai tehtävää teurastamossa, jossa toimii vähintään kaksi tarkastuseläinlääkäriä. Ainakin toisen tarkastuseläinlääkäreistä on suoritettava lihantarkastusta samanaikaisesti asianomaisen tarkastuseläinlääkärin virkaa hoitavan kanssa.

Harjoitteluteurastamoiksi soveltuvat Ruokaviraston hyväksymät teurastamot (teurastamot, joissa on Ruokaviraston palveluksessa oleva kokopäivätoiminen tarkastuseläinlääkäri). Vähintään yksi viikko harjoittelusta tulee suorittaa punaisen lihan teurastamossa. Harjoittelusta enintään kaksi viikkoa voi suorittaa poroteurastamossa. Harjoittelija sopii itse harjoittelupaikan ja -ajan.

Harjoittelusta toimitetaan vapaamuotoinen todistus elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolle ennen tenttiä sähköpostitse anu.kanerva@helsinki.fi tai postitse osoitteeseen: Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Anu Kanerva PL 66 00014 Helsingin yliopisto

Todistuskopio on riittävä, todistuksia ei palauteta.

Tentti

Tenttiin voi osallistua harjoittelun suorittamisen jälkeen. Tentti tulee suorittaa kolmen (3) vuoden sisällä harjoittelun aloittamisesta. Tentin kirjallisuusvaatimukset julkaistaan erikseen. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisesti 

Laajuus

Tarkastuseläinlääkärikuulustelun laajuus on 15 op. Tarkastuseläinlääkärikuulustelu kuuluu osana sekä elintarvikehygieenikkokuulusteluun että ympäristöterveydenhuollon tai elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutukseen.

TODISTUS TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIKUULUSTELUN SUORITTAMISESTA

Hyväksytysti suoritetun harjoittelun ja tentin jälkeen Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto antaa todistuksen tarkastuseläinlääkärikuulustelun suorittamisesta. Suoritettu kuulustelu ilmoitetaan myös Ruokavirastoon.

Sä­tei­ly­suo­je­lu­kou­lu­tus

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan diagnostisen kuvantamisen yksikkö antaa koulutusta säteilylain (859/2018) 41 §:ssä määritellyn säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta varten eläinröntgentoiminnan osaamisalalla.

Kuulustelun alin hyväksyttävä suoritus on 60 % kokonaispistemäärästä (Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssilla hyväksytty/hylätty).  Kuulustelun tulokset annetaan viimeistään kuukauden kuluessa. Kuulustelun arvostelussa noudatetaan soveltuvilta osin Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevaa johtosääntöä.

Kysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kuulustelukieli on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Kuulustelutilaisuudessa on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Tentti perustuu luentoihin ja seuraavaan lähdekirjallisuuteen (eläinröntgentoimintaa koskevat osat)

Kaikki alla mainitut julkaisut (myös kirjat) on luettavissa STUKin www-sivuilla, www.stuk.fi.

  1. Säteilylaki Uuteen lakiin on koottu säädökset, jotka aikaisemmin annettiin ST-ohjeissa. ST-ohjeet ovat edelleen käyttökelpoisia ohjeistuksina.
  2. Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä 
  3. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 
  4. Eläinröntgentutkimukset
  5. Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja (materiaalina on kirja Säteilyn terveysvaikutukset)

Kurssimaksu
Kurssimaksu 530 € + alv 24 % (sisältäen kuulustelun).

Todistus
Todistus kuulustelun hyväksytystä suorittamisesta toimitetaan kuulusteltavan antamaan osoitteeseen kurssin jälkeen, kun maksu kuulustelusta on suoritettu.

Kurssi järjestetään 11. - 12.1.2024 (KURSSI TÄYNNÄ!)
Kurssiin liittyy esitehtäviä, jotka lähetetään osallistujille viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia ja kuulustelu, joka suoritetaan kurssin päätteeksi.

Ilmoittautuminen  

Kurssille ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 4 viikkoa ennen kurssia opintoneuvojalle mieluiten sähköpostilla eeva.koskela@helsinki.fi tai osoitteella:Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto,  Opintotoimisto, PL 57, 00014 Helsingin yliopisto.

Säteilysuojelu eläinröntgentoiminnassa -kurssin vastuuhenkilönä on Anu Lappalainen (anu.k.lappalainen@helsinki.fi).