Geopiste - vetenskapsklassen för geografi och geovetenskaper

Vetenskapsklassen för geografi och geovetenskaper är till för att informera och intressera unga till fritidsaktiviteter och fortsatta studier inom dessa intressanta, aktuella och mångsidiga ämnesområden. Geopiste stöder skolundervisningen i geografi bland annat genom att dela läromaterial, att ordna lärorika aktiviteter samt genom forskning och utveckling av undervisningsmetoder.
Geopistes stöd till skolundervisningen samt fritidsaktiviteter

Genom att erbjuda olika aktiver för studerande och elever vill vi informera om geografins och geovetenskapernas roll angående mångfacetterade globala och lokala frågor. Detta gör vi bland annat genom att poängtera det för ämnesområdet karaktäristiska systemtänkande. Att förstå hur saker hänger ihop med varandra är centralt för att förstå, förhindra, behandla samt för att öka motståndskraften inför fenomen så som klimatförändringen, vattenbrist, jordbävningar, segregation och politiska oroligheter. Utöver detta kan geografin hjälpa oss att på ett djupare och känslomässigt plan inse hur vi är bundna till vår geografi och till de som vi delar den med. I bästa fall kan denna insikt leda till omvårdnad som sträcker sig utöver den mänskliga tillvaron, något vi desperat behöver i dagens värld. Vikten i att betona ungas egna geografiska förhållanden understryks även i gymnasiets läroplan samt i läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Genom ett starkt samarbete med avdelningen för geovetenskaper och geografi, vill vi erbjuda både intressanta, aktuella och mångsidiga aktiviteter och material som ger något extra till den vanliga skolundervisningen. Se vårt utbud av aktiviteter nedan och låt oss tillsammans utforska och förundras av världen!

Vårt utbud av studiebesök ger ett smakprov på geografins och geovetenskapernas mångsidighet samt betydelse för att lösa nutidens stora och komplexa frågor. Vi erbjuder fyra temahelheter: 1) Förekomsten av jordbävningar och deras spatiala inverkan 2) Ändringar i markanvändningen samt vattenbrist vid Taitabergen i Kenya 3) Mer-än-mänskliga relationer i en föränderlig värld och 4) Mer än betong: stadsgeografins metoder och forskning. Du kan läsa mer om dessa helheter på Geopistes finskspråkiga sidor.

Målet med studiebesöken är att inspirera eleverna genom intressanta aktiviteter, att vidga deras kunskap om temaområdet och visa hur geografiskt tänkande och kunnande kan tillämpas i praktiken. Utöver temahelheten (75 min) berättar vi även gärna om geografi och geovetenskaper som vetenskapsområden (15 min) och om studiemöjligheterna vid Helsingfors universitet samt om vad man kan fortsätta med i arbetslivet efter en klarlagd examen (15min). På vår campus-rundtur (10–20 min) får studerandena bekanta sig med de tre byggnaderna på Gumtäkt campus: Exactum, Physicum och Chemicum. Förhandsmaterialen för studiebesöken finns tyvärr inte på svenska, men själva temahelheterna, presentationerna om studielivet och vetenskapsområdena samt rundturen av Gumtäkt campus går på svenska.

Den huvudsakliga målgruppen för studiebesöken är gymnasieklasser, men vi välkomnar även grupper från årskurs 7–9. Studiebesöken är gratis. Märk att du kan också besöka våra andra vetenskapsklasser!

Att boka ett besök:

Börja förbereda ditt studiebesök i god tid. Bokningen måste göras minst två veckor före besöket. Bekanta dig först med vetenskapsklassernas gemensamma instruktioner och vårt programutbud. Tänk ut målet för ert besök och inkludera sedan de program som passar er bäst. För själva bokningen används reservationskalendern, där man antingen kan välja att besöka oss på distans eller här i Gumtäkt. Se till att ni reserverat tillräckligt med tid för ert studiebesök, den ungefärliga längden för de olika aktiviteterna hittar du i beskrivningen ovan. För besök på Gumtäkt campus rekommenderar vi att ni reserverar 20 minuter extra tid.

I och med att alla våra handledare är finskspråkiga kan vi för tillfället endast lova att materialen som används under studiebesöken är på svenska. Om besöket bestäms i god tid kan vi dock möjligen hitta en person som kan dra besöket helt och hållet på svenska (kontakta oss då via geopiste@helsinki.fi).

I vår materialbank hittar du läromedel som har utvecklats av forskare, universitetslärare och studerande till exempel i samband med forskning, som kursarbeten eller som en del av magistersavhandlingen. Vi har även material på svenska! 

Till vår verksamhet hör även utlåning av olika redskap som kan användas för fältarbete och inom undervisningen. Till våra redskap hör exempelvis borrar för markprov, IR-termometrar, vind- och ljudmätare samt en vattenanalysator. Kolla in alla våra redskap samt policyn för utlåningen på vetenskapsklassernas sida för utlåning av redskap:

Utöver verksamheten som anknyter till den formella vetenskapsfostran deltar Geopiste även i ordnande av olika fritidsaktiviteter.

År 2022 är vi med och ordna tvärvetenskapliga sommarläger får barn i årskurserna 4–6. Mer information om dessa läger samt det virtuella lägret från 2021 hittar du på lägersidorna.

Lägren ordnas tyvärr endast på finska.

Läge och kontaktuppgifter

Vetenskapsklassen för geografi och geovetenskaper är belägen på Gumtäkt campus i byggnaden Physicum (Gustaf Hällströms gata 2, Helsingfors).

Kontakta oss via e-post (geopiste[a]helsinki.fi) eller vanlig post (Geopiste, PL 64, 00014, Helsingfors universitet).