Elektroniskt bestyrkta bilagor
Du kan lämna in dina utbildningsdokument via internationella elektroniska verifieringstjänster eller utbildningsanstalters egna verifieringstjänster när du söker till kandidat- och magisterprogram i den gemensamma ansökan, engelskspråkiga kandidatprogram eller internationella magisterprogram.
Elektroniska tjänster för studieutdrag

Om din läroanstalt använder någon av nedan nämnda elektroniska tjänster för studieutdrag, kan du lämna in dina utbildningsdokument via den elektroniska tjänsten.  Dokument som lämnats in via en elektronisk tjänst för studieutdrag godkänns som officiellt bestyrkta och de uppfyller de landspecifika kraven.

Kontakta din egen läroanstalt om du behöver mera information om hur du använder den tjänst som används vid din läroanstalt.

När du lämnar in bilagor via en elektronisk tjänst för studieutdrag ska du välja Helsingfors universitet som mottagare eller använda någon av följande e-postadresser som kontaktuppgift:

Godkända tjänster:

Om din läroanstalt använder en tjänst som inte finns med i förteckningen ovan kan du kontakta oss per e-post (se adressena ovan), så utreder vi om vi kan godkänna dina dokument via tjänsten i fråga.  Observera att Helsingfors universitet förbehåller sig rättigheten att fatta det slutliga beslutet om godkännande av tjänsten.

Läroanstalternas egna verifieringstjänster

Vi godkänner elektroniska utbildningsdokument som kan verifieras med hjälp av den utfärdande läroanstaltens verifieringstjänst under följande förutsättningar:

  • Verifieringstjänsten finns på läroanstaltens webbplats ELLER det finns en länk på läroanstaltens webbplats till en extern verifieringstjänst.
  • Dokumentets hela innehåll måste kunna verifieras med hjälp av verifieringstjänsten, dvs. tjänsten måste visa exakt samma innehåll som dokumentet du lämnat in.
    • Om tjänsten endast verifierar delar av dokumentet, godkänner vi inte dokumentet som officiellt verifierat. Då måste du i stället lämna in en officiellt bestyrkt pappersversion av dokumentet.

Observera följande begränsningar:

  • Läroanstaltens e-post godkänns inte som en elektronisk verifieringstjänst.
  • Skannade utbildningsdokument som skickats av läroanstalten godkänns inte, om dokumentet inte kan verifieras via en elektronisk verifieringstjänst.
  • Vi godkänner inte verifieringstjänster som förutsätter att mottagaren betalar för verifieringen.

Kontakta din läroanstalt om du inte är säker på ifall läroanstalten har en egen verifieringstjänst.

Observera att vi inte kan garantera att vi godkänner verifieringstjänster på andra språk än engelska, finska och svenska. Om dokumentet som verifierats av verifieringstjänsten inte finns tillgängligt på finska, svenska eller engelska måste du också lämna in en officiell (auktoriserad) översättning av originaldokumentet.

Ladda upp dessa bilagor som PDF-filer i vårt ansökningssystem. Bilagor som skickas via e-post accepteras inte, om inte något annat anges i ansökningsanvisningarna.

  • Villkorligt antagna sökande: För att bevisa behörighet, du kan skicka ditt elektroniskt bestyrkt dokument via e-post till magisterbilagor@helsinki.fi om du blivit antagen till ett magisterprogram, eller till ansokan-bilagor@helsinki.fi om du blivit antagen till ett kandidatprogram.

Varje dokument ska vara en egen fil, du ska alltså inte sammanställa flera dokument i en gemensam fil. Om dokumentet har flera sidor ska du lämna in hela dokumentet i en enda fil och kontrollera att samtliga sidor finns med.

Helsingfors universitet förbehåller sig rätten att bedöma varje elektroniskt dokument och varje verifieringstjänst från fall till fall. Om vi inte kan verifiera de efterfrågade uppgifterna måste du lämna in dokumentet som en officiellt bestyrkt papperskopia i enlighet med de allmänna anvisningarna.