Universitetsapoteket: Apoteks- och samfundsskatterna

Universitetsapoteket betalar apoteks- och samfundsskatt till finska staten på samma sätt som andra finländska apotek.

Apoteksskatten bestäms utifrån omsättningen och bestämmelser om skattens storlek finns i lagen om apoteksskatt. Den apoteksskatt som de finländska apoteken betalar är i genomsnitt sju procent. Universitetsapoteket betalar en apoteksskatt som är 11,2 procent av apotekets omsättning. Syftet med apoteksskatten är att säkerställa apotekstjänster i hela landet och utjämna inkomstskillnaderna mellan apoteken. Ytterligare information om apoteksskatten finns på Fimeas webbplats.

Samfundsskatten, dvs. samfundens inkomstskatt, är skatt som betalas i Finland på samfundets resultat. Sedan 2014 har skattesatsen varit 20 procent.

Fram till 2016 beviljade staten Helsingfors universitet en kompensation som motsvarade samfundsskatten och apoteksavgiften (nuförtiden apoteksskatt). Utöver Helsingfors universitet fick även Östra Finlands universitet en motsvarande ersättning för sin apoteksrörelse. Ersättningen till Helsingfors universitet har uppgått till sammanlagt ca 31 miljoner euro per år (apoteksavgiften och samfundsskatten sammanlagt). Apoteksavgiften används till att finansiera undervisningen och forskningen vid universitetet.

Frivillig ersättning till universiteten

Helsingfors universitet har årligen betalat en frivillig ersättning på basis av antalet recept till de finländska universitet och högskolor som verkar inom områden där Universitetsapoteket har försäljningsställen. Från och med 2016 betalas denna ersättning inte längre ut.