Studierätt och -tid

För att studera vid universitetet måste du ha studierätt. Studierätten kan vara antingen rätt att avlägga en examen, eller rätt att genomföra studier som inte leder till examen. Man måste alltid ansöka om att få studierätt.

I universitetslagen finns bestämmelser om studietiden när studierna leder till examen. 

 

Universitetslagen begränsar den tid under vilken examen ska avläggas. Lagen gäller studerande vars rätt att avlägga examen har börjat 1.8.2005 eller senare. Läs mer om studietid.

Begränsning av studietiden

Om du har fått ett brev där det framgår att tiden för att avlägga din kandidatexamen löper ut i slutet på denna termin bör du gå tillväga på följande sätt:

  • Om du utexamineras under detta läsår behöver du inte åtgärda saken alls.

  • Om dina studier fördröjts på grund av fullgörande av värnplikt, frivillig militärtjänst eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet ska du senast på utsatt datum (framgår i brevet) på Studentservicen  visa upp intyg över detta.

  • Om du inte får din kandidatexamen färdig detta läsår kan du ansöka om förlängd studietid på minst en termin och högst fyra terminer per gång.

Hur ansöker jag om förlängd studietid?

Fyll i ansökningsblanketten. Ur ansökan bör det framgå vilka studier och kurser som saknas i din examen samt när de kommer att avläggas inom ramen för den förlängda studietiden. Vid behov kan du redogöra för orsaken till att studierna fördröjts.

Lämna in blanketten i god tid före terminens slut. Förutsättningen för att ansökan ska bli godkänd är att den är noggrant ifylld och att tidtabellen är realistisk. En bristfälligt ifylld blankett skickas tillbaka för komplettering. Om du har frågor angående ditt huvudämne eller biämne kan du ta kontakt med lärarna i ämnet eller studentservicen innan du lämnar in din ansökan.

 

När universitetet övergår till nya utbildningsprogram ändras även bestämmelserna för studieprestationers giltighetstid (rektors beslut 23/2016).

Den viktigaste ändringen är att alla studier föråldras efter 10 år och kan efter det inte längre användas i en examen. Även sådana studier som hittills har haft obegränsad giltighetstid (t.ex. språk- och kommunikationsstudierna) kommer hädanefter att föråldras.

Datum för en studiehelhet blir det datum då den sista prestationen i helheten genomfördes. Helheten kan användas inom 10 år från helhetens prestationsdatum. Obs! Grundstudie- och ämnesstudiehelheterna i ett och samma ämne kan användas i examen 10 år efter det datum då ämnesstudierna genomfördes.

De nya bestämmelserna om studiernas giltighetstid kommer att gälla alla studenter som inleder sina studier 1.8.2017 eller senare. Bestämmelserna kommer även att gälla alla de studenter som har inlett sina studier före 1.8.2017 och som på eget initiativ övergår till de nya utbildningsprogrammen under övergångsperioden 1.8.2017–31.7.2020 eller överflyttas till de nya programmen 1.8.2020. Obs! De nya bestämmelserna kommer att gälla alla gamla studerande, även de som har inlett sina studier före 1.8.2005.

 

En studerande skall varje läsår anmäla sig antingen som närvarande eller frånvarande vid universitetet. En studerande som inte anmäler sig som närvarande eller frånvarande, förlorar sin studierätt enligt universitetsförordningen (115/1998) 14 §. En studerande som inte har anmält sig inom den utsatta tiden kan ansöka om återinskrivning hos högskolan.

Om du, då du försummat anmälan, vill anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande under samma läsår dvs. före den 31 juli påföljande år, räcker det med att du betalar återinskrivningsavgiften. Läs mer.

Du kan i samband med återinskrivningen anmäla dig som närvarande genom att betala studentkårsavgiften och skicka kvittot till kruununhaka-student@helsinki.fi.

Du kan avstå från din rätt att avlägga examen genom att skriftligen meddela om detta till din högskola. Läs mer

Studerande som har journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi eller statskunskap med förvaltning som studieinriktning kan efter avlagd kandidatexamen fortsätta med samma inriktning i magisterprogrammet. Det är även möjligt att anmäla sig till magisterprogrammets andra studieinriktningar (beslut om kriterier, kvot och anmälningstid görs skilt) och hittas i instruktioner för studerande.

En studerande som har Rättsvetenskap som studieinriktning ska avlägga 35 sp i ett annat av högskolans vetenskapsområden om hen vill fortsätta i magisterprogrammet.

Om du blivit färdig pol.kand. från Soc&kom och fortsätter dina studier på statsvetenskapliga fakulteten ska du skriva in dig med den här blanketten

Blankett för inskrivning till magisterstudier