Två akademiprojekt till Soc&kom

Finlands Akademi finansierar två forskningsprojekt vid Svenska social- och kommunalhögskolan med närmare en miljon euro. Finlands Akademi beslöt om akademiprojektbidrag inom kultur och samhälle den 13.6.2017.

Jan-Erik Lönnqvists projekt ”Hur blir vi den vi är? Stabilitet och förändring i personlighetsdrag och i personliga värderingar som en funktion av de sociala roller vi innehar och de interpersonella relationer som vi lever i och verkar i” beviljas 480 000 euro för perioden 1.9.2017–31.8.2021.

Lönnqvist undersöker hur inre och yttre faktorer – å ena sidan personlighetsdrag och personliga värderingar och å andra sidan de interpersonella relationer och sociala roller som utgör vår sociala omgivning – formar varandra över livscykeln.

Lönnqvist använder två longitudinella data som följer med människor och deras sociala omgivningar genom två tidsperioder som karakteriseras av stora livsförändringar. Det första projektet följer med barn från sju års ålder, då skolan börjat, tills de fyllt 16, då grundskolan tagit slut. Det andra projektet följer med första gångens föräldrar från första veckorna av graviditeten till att barnet är tre år gammal. I båda projekten har deltagarna beskrivits årligen utgående från flera olika perspektiv och med olika mätmetoder. Nästan alla livsförändringar involverar interpersonliga relationer, och Lönnqvist fokuserar på hur den sociala omgivningen (t.ex. ens skolkamrater, ens make) påverkar de förändringar som sker när människor navigerar genom stora livsförändringar.

Camilla Nordbergs projekt ”Att göra makt och medborgare – ’invandrarfamiljen’ som moralisk och social kategori inom välfärdsprofessionella byråkratier i omvandling” beviljas 480 000 euro för perioden 1.9.2017–31.8.2021.

Nordbergs kollaborativa etnografiska studie undersöker maktasymmetrier i möten mellan välfärdsprofessionella och den sociala kategorin ’invandrarfamiljen’ i huvudstadsregionen i Finland. Det mångprofessionella projektet ska analysera ett omfattande material för att klargöra hur maktasymmetrier påverkar medborgarskapande: deltagande observationer av institutionell praktik, intervjuer, offentliga diskurser och professionell litteratur producerad för och av socialarbetare.

Forskningsrådet för kultur och samhälle vid Finlands Akademi beviljade totalt 31 miljoner euro till 63 nya akademiprojekt.