Studera samhällsvetenskaper på svenska i Helsingfors

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Sätten att kommunicera förändras. Det här föder nya utmaningar för samlevnad och välmående. I kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en fristående svenskspråkig enhet vid Finlands toppuniversitet Helsingfors universitet. I Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper utbildas politices kandidater. Utbildningen är treårig och både undervisnings- och examensspråket är svenska. Efter kandidatexamen har studenterna automatisk rätt att fortsätta i det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper som är ett samarbetsprogram mellan Soc&kom och Statsvetenskapliga fakulteten. Kandidatexamen ger också möjligheter att söka till andra magisterprogram.

Soc&kom ligger mitt i universitetets Centrumcampus i hjärtat av Helsingfors i närheten av Finlands modernaste vetenskaps- och studentbibliotek, universitetets motionsutrymmen och flera olika studentcaféer. Soc&kom erbjuder aktiverande och stimulerande lärmiljöer där studentens lärande är i fokus. Undervisningen sker ofta i små grupper, vilket ger möjlighet till mångsidiga arbetssätt och läraktiviteter samt mycket interaktion med såväl lärare som andra studenter, också i nätmiljöer.

Soc&kom erbjuder sina studerande goda chanser att öka sitt internationella kunnande och möjligheter att utveckla sin interkulturella kompetens, t.ex. genom engelskspråkiga kurser eller genom att åka på utbyte i Norden, övriga Europa eller till andra delar av världen.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. En politices kandidat från Soc&kom har goda kunskaper om:

  • samhällets dynamiska uppbyggnad – hur exempelvis maktförhållanden, medialisering, digitalisering, politiska och sociala processer, grupprelationer och ledarskap formar och förändrar det sociala samspelet och individens livsvillkor,
  • hur etnicitet och mångfald, språk-, välfärds- och genusrelaterade frågor på olika sätt påverkar dagens samhällen lokalt och globalt.

Du som studerat inom det samhällsvetenskapliga programmet vid Soc&kom har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet. Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård,  stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn. Om du t.ex. vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig. Se Studieinfo-portalen för närmare information om vilken typ av arbetsplatser politices kandidater och politices magistrar från Soc&kom fått.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom har två olika inriktningar som man kan söka till; ett bredare ansökningsmål med inriktning samhällsvetenskaper och ett ansökningsmål med inriktning socialt arbete. Nedan beskrivs inriktningarna kortfattat:

ANSÖKNINGSMÅLET SAMHÄLLSVETENSKAPER

Kandidatprogrammet är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder:

  • Journalistik och kommunikation
  • Socialpsykologi
  • Statskunskap med förvaltning
  • Sociologi
  • Rättsvetenskap

Valet av inriktning sker tidigast i slutet av ditt första studieår. Vid behov sker ett urval baserat på studieframgång under det första studieåret. Till studierna hör dessutom forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt egna intressen.

Slutförda studier inom kandidatprogrammet vid Soc&kom ger dig automatisk rätt att påbörja studier inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid HU. Du har möjlighet att efter avlagd kandidatexamen fortsätta med samma inriktning i magisterprogrammet för samhällsvetenskaper. Byten av inriktning är möjliga både inom kandidatprogrammet och vid övergången till magisterstudierna förutsatt att du har avlagt de studier som krävs för byte. Kandidatexamen ger dig också behörighet att söka till andra magisterprogram inom landet och utomlands. Om du i din kandidatexamen valt rättsvetenskap som din inriktning kan du genom att i din examen avlägga tillräckliga studier i ett annat av högskolans vetenskapsområden fortsätta i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Du kan också välja att söka till ett magisterprogram vid ett annat universitet, där rättsvetenskap erbjuds som en del av en samhällsvetenskaplig utbildning.

ANSÖKNINGSMÅLET SOCIALT ARBETE

Studieinriktningen socialt arbete inom kandidatprogrammet ger dig färdigheter som krävs för både klientcentrerat socialt arbete och för olika utvecklings-, forsknings- och ledarskapsuppgifter inom både den offentliga och privata sektorn. I studieinriktningen läser du alltid socialt arbete, socialpolitik och rättsvetenskap. Till studierna hör dessutom forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi och studieteknik. Du har också möjligheter att inkludera valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina egna intressen, till exempel från de vetenskapsområden som erbjuds inom kandidatsprogrammets bredare ansökningsmål (journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap, sociologi) i din examen.

Du som tar examen inom denna inriktning har automatisk rätt att påbörja studier i socialt arbete inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid HU. Kandidat- och magisterexamen i socialt arbete tillsammans ger dig socialarbetarbehörighet. Dessutom ger kandidatexamen goda möjligheter att söka till så väl andra magisterprogram vid HU, som vid andra universitet inom landet och utomlands.

 

Närmare information om Soc&koms två ansökningsmål hittar du på Studieinfo-portalen. Välkommen att söka till Soc&kom!