Soc&koms rektorat värnar om gemenskapen – grunden för kreativitet och toppkvalitet

I augusti tillträdde Johan Bärlund som ny rektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet för perioden 2018-2022. Prorektorerna Anna Henning-Lindblom och Helena Blomberg-Kroll tillträdde i början av året.

Johan Bärlund – ledning, beslut, sporrande och omsorg

JD Johan Bärlund kom till Soc&kom i början av augusti från juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet där han innehar professuren i nordisk rätt.

– Jag har varit över 30 år på juridiska fakulteten och Soc&kom har under åren blivit en bekant och kär enhet på centrumcampus, säger Bärlund som har ett genuint intresse för att arbeta även med administrativa uppdrag.

Som rektor vill Bärlund både sporra personalen och ha omsorg om den så att alla trivs. Han vill också värna om den goda Soc&kom-andan och fortsätta arbetet med att upprätthålla en gemenskapskänsla.

– Jag vill också hitta goda incentiv för att sporra personalen till toppresultat både inom forskningen och inom undervisningen. En god stämning bidrar till att medarbetarna publicerar högklassig forskning och kvalitativt utvecklar undervisningen.

Soc&kom är den största svenskspråkiga enheten vid Helsingfors universitet. Bärlund har alltid brunnit för det svensk- och tvåspråkiga vid universitetet. Som rektor för Soc&kom ser han att han har bättre möjligheter att arbeta för det svenska.

Bärlund har i sina tidigare uppdrag vid universitetet skapat breda nätverk och har bland annat länge varit medlem i svenska verksamhetsnämnden vid universitetet.

– Jag upplever som rektor att en av mina viktigaste uppgifter är att få alla inom universitetssamfundet att förstå Soc&koms position som den tolfte fakulteten vid universitetet, säger Bärlund.

Gällande internationalisering tittar Bärlund i första hand västerut och vill förbättra högskolans synlighet i Norden.

– Eftersom vi har undervisning enbart på svenska och engelska har vi förutsättningar att vara ett attraktivt alternativ också för nordiska studenter.

Inom Svenskfinland efterlyser Bärlund ett ökat samarbete på det samhällsvetenskapliga området.

– Den moderna tekniken kunde möjliggöra intressanta gemensamma föreläsningar inom samhällsvetenskaperna i Svenskfinland.

Anna Henning-Lindblom - undervisningsfrågor

– Jag vill se till att allt undervisningsrelaterat fungerar på bästa sätt med tanke på studenternas lärande och personalens välmående, säger universitetslektor i socialpsykologi, PD Anna Henning-Lindblom, prorektor med ansvar för undervisningsfrågor.

– Just nu är det aktuellt att utvärdera utbildningsreformen och de nya utbildningsprogrammen. Då har vi möjlighet att påbörja planeringsarbetet för nästa programperiod 2020-2023 på ett bra sätt.

Henning-Lindblom är också ledare för Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper. Som prorektor ansvarar hon dock för hela utbildningshelheten som också omfattar det gemensamma svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten.

– Efter att i flera år ha jobbat inom ett av Soc&koms vetenskapsområden, socialpsykologin, har det varit intressant att fundera på större helheter och samarbeten mellan Soc&koms olika vetenskapsområden och att försöka hitta synergier dem emellan – även om utbildningsreformen varit en intensiv process.

Henning-Lindblom vill jobba för att Soc&koms utbildningsprogram blir den ledande svenskspråkiga samhällsvetenskapliga utbildningen i Finland.

– Med tanke på den strama tidtabellen vi hade för att utforma vårt kandidatprogram kan vi vara mycket stolta över vad vi åstadkommit. Nu utvärderar vi och utvecklar vår utbildning. Vi har en bred och unik palett av studieinriktningar och genom nya spännande samarbetsformer mellan våra vetenskapsområden har vi mycket att ge som är väsentligt för dagens samhälle.

Helena Blomberg-Kroll - forskningsfrågor

– Efter turbulenta tider ser jag det som min mission att hålla forskningens ställning och utvecklingsmöjligheter ständigt på agendan, säger professor i socialt arbete och socialpolitik, PD Helena Blomberg-Kroll, prorektor med ansvar för forskningsfrågor.

Det händer mycket inom forskningsfältet både inom och utom universitetet. Enligt Blomberg-Kroll gäller det att följa med utvecklingen och se till att Soc&kom är med i sammanhang som är ändamålsenliga för högskolan. Det är viktigt att delta och synas i olika profileringssatsningar.

– Men vi måste också komma ihåg vårt nationella uppdrag med svenskspråkig undervisning och forskning, och detta gäller också publicering av forskningsresultat. Vi har många kompetenta forskare och alla ska känna att de har möjlighet att bedriva forskning oberoende av om de har extern finansiering eller inte. Forskningsmöjligheten ska vara inbyggd i varje anställning.

En god arbetsmiljö är den bästa grunden för kreativitet och nya tankar. Det tyder alla undersökningar på.

– Därför är det viktigt att vi jobbar för ett gott arbetsklimat där det finns tid att koncentrera sig och att fundera på innovativa nyskapande forskningsidéer. Med en god anda samt stöd och mentorskap från varandra skapar vi en miljö där folk vill jobba och bidra både till sin egen utveckling och forskningsmeriter samt till högskolans profilering.

Blomberg-Kroll gläder sig åt det gemensamma magisterprogrammet med statsvetenskapliga fakulteten och att Soc&koms handledning av doktorander har jämställts med statsvetenskapliga fakultetens handledning.

– Det betyder mycket för forskningen vid högskolan och vi har fina möjligheter att rekrytera studenter i olika faser i forskningsprojekt och kan arbeta för den akademiska återväxten på svenska.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är en samhällsvetenskaplig, svenskspråkig enhet med en nordisk och internationell profil och ett mångvetenskapligt förhållningssätt såväl i utbildning som i forskning. Högskolan utgör en viktig del av tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet.

Soc&kom erbjuder svenskspråkig utbildning inom samhällsvetenskaper i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper och i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Utbildningsprogrammen erbjuder studieinriktningarna sociologi, socialpsykologi, statsvetenskap med förvaltning, journalistik och kommunikation, rättsvetenskaper samt socialt arbete och socialpolitik.

Forskningsprofilen vid högskolan förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer och kommunikation till innovativa och mångvetenskapliga ansatser.