Smidigare samordning av lönearbete, företagande och socialskydd utreds vid Soc&kom

Statsrådets kansli har beviljat 100 000 euro för projektet ”Utkomst- och företagarrisker i samhället efter arbetslivets förändring” som ska utreda samordning av lönearbete, företagande och social trygghet.

Syftet med projektet är att ta fram information som stöder beslutsfattandet inför förnyandet av socialskyddssystemet i Finland.

– Gränsen mellan arbetstagare och arbetsgivare blir suddigare, till exempel då antalet frilansare och ensamföretagare ökar, säger Johannes Kananen, universitetslektor i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

– Socialskyddet bygger på en uppdelning av dessa två, men vi vill ta fram nya lösningar för socialskyddet när arbetslivet förändras.

Arbetsmarknaden polariseras och samma personer kan vara utsatta för utkomstrisker och företagarrisker. Projektet eftersträvar att identifiera det nuvarande systemets förändringsbehov i relation till arbetslivets förändringar.

– Vi vill utvärdera regeringens näringslivs- och innovationspolitik och sysselsättningspolitik tillsammans och se dem som en helhet. Till exempel ser vi på hur fördelningen av risker har förändrats. I den nuvarande sysselsättningspolitiken som följer ekonomivetenskapens rekommendationer har riskerna allt mer förflyttats från arbetsgivare till arbetstagare, till exempel i och med aktiveringsmodellen och planer på att göra det lättare att säga upp människor i små företag. Denna utveckling har ökat på ojämlikheten på arbetsmarknaden. Vi vill komma fram med mer meningsfulla sätt att dela på riskerna så att människor bättre kan förverkliga sina idéer och sig själv i samhället, säger Kananen.

Projektet kommer också att göra en internationell jämförelse mellan Storbritannien, Danmark och Sverige till den del som länderna har kombinerat lönearbete, företagande och socialskydd och utvärderar om dessa erfarenheter kan tillämpas i Finland. Målet är också att planera försök i Finland som kan göras för att hitta en balans i fördelningen av risker på arbetsmarknaden så att alla har bättre förutsättningar för att delta i ekonomin och samhället.

Forskningsprojektet leds av universitetslektor Johannes Kananen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och är ett konsortium mellan Helsingfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Oxford Research.

Kunskapen som forskningsprojektet producerar kommer att användas i statsrådets kanslis förberedande projekt TOIMI, som förbereder en helhetsreform av grundtryggheten i Finland. Reformens syfte är att höja sysselsättningsgraden, uppmuntra till arbete och företagande samt motarbeta och minska ojämlikhet.