Skolkurator Johanna Öhman-Helle

Johanna Öhman-Helle studerade socialt arbete och socialpolitik på Soc&kom 1997–2002. Vad hände sen? Idag jobbar hon som ansvarig skolkurator för Esbo stads bildningstjänster.

Jag började på den s.k. S-linjen som linjen hette på den tiden, och valde först socialpsykologi som huvudämne men bytte efter praktiken till socialpolitik och socialt arbete. 

Vad gjorde du då du blev färdig?

Genast då jag blev färdig politices kandidat började jag jobba på Folkhälsan med ett projekt kring bland annat förebyggande arbete och skolsamarbete. Först jobbade jag på heltid och sedan på deltid när jag härtill jobbade som forskningsassistent på Stakes för att göra forskning inför min pro gradu-avhandling vid Statsvetenskapliga fakulteten. 

Exempel på jobb du haft

Jag fortsatte på Folkhälsan i sex år med olika projekt inom bland annat mobbningsförebyggande arbete och under den tiden blev jag även politices magister. Härtill har jag tidigare jobbat bland annat som skolkurator och med utbildningsplanering och fortbildning.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Som ansvarig skolkurator arbetar jag som skolkurator i grundskolan med både allmän och individuell elevvård. Skolkuratorn är skolans socialarbetare. Jag träffar elever för stödsamtal, samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal och med övriga samarbetspartners som till exempel barnskyddsmyndigheter, familjesocialt arbete, familjerådgivning samt olika vårdinstanser. Härtill jobbar jag en del administrativt med ärenden som berör elev- och studerandevården i staden. Jag har ett fint team med skolkuratorer inom svenska bildningstjänster. Jag är även med i olika arbetsgrupper inom och utanför staden samt prioriterar aktivt nätverkssamarbete på olika håll. 

Hur har studierna vid Soc&kom stött din karriär?

Mina studier på Soc&kom gav mig en bra grund i att jobba som socialarbetare, gedigen teoretisk och praktisk kunskap samt kännedom om lagstiftning. Nyfikenheten för forskning och att följa med vad som är aktuellt inom mitt område väcktes redan under åren på Soc&kom. Men mycket av den sakkunskap, jag besitter idag, som jag behöver i mitt dagliga jobb har jag nog lärt mig på vägen.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Yrkesmässigt så är det säkert det gedigna kontaktnätverket jag fick såväl inom som utanför Soc&kom. Svenskfinland är väldigt litet inom mitt område så det är lätt att samarbeta när man mötts redan under studietiden. Jag jobbade även några somrar inom studiebyrån med antagningen så var väldigt inne i Soc&koms verksamhet både som studerande och personal. Och om jag tänker privat så är det nog alla fina vänskapsband!

Bästa studieminnet från Soc&kom

Det är inte lätt att plocka ut ett minne. Det är så många otroligt fina minnen jag har från min tid på Soc&kom. Gemenskapen var så fin! Men för att nämna ett så är det nog StudOrg och all aktivitet inom studielivet och studentpolitiken som jag deltog i. Jag var aktivt med från första början. Jag satt två år i StudOrgs styrelse först som ansvarig för det studiesociala utskottet (som det hette på den tiden) och sedan som ordförande för StudOrg år 2000.

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?