Samarbetsprojekt sprider kunskap om integration

Projektet Stig In! Astu Sisään! Come In! vill sprida bästa praxis om integration av flyktingar i Finland. Det treåriga samarbetsprojektet fokuserar speciellt på utsatta flyktinggrupper.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi och Folkhälsan Utbildning Ab och finansieras till största del av EU-fonden Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF.

Projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap och kompetensutveckling bland personal och frivilliga inom såväl den offentliga som den privata och tredje sektorn som arbetar med att hjälpa olika grupper av utsatta flyktingar.

– Vi kommer att fokusera på dem som har det extra svårt, bland annat på barn, kvinnor och äldre och på dem som är traumatiserade. Många kvinnor och äldre stannar lätt hemma och blir marginaliserade, säger Robert Runeberg som är kontaktchef vid Soc&kom och som ansvarar för innehållet i projektet.

Meningen är att samla finländsk och internationell forskning om flyktingars integration och inkludering för kommunerna att utnyttja och att sprida kunskap om verktyg och metoder inom integrationsarbete.

– Många kommuner har tagit emot flyktingar i flera år och arbetat fram bra metoder. Med projektet vill vi att alla ska kunna ta del av varandras kunskap, förklarar Runeberg.

Förutom de mest utsatta flyktinggrupperna, fokuserar projektet på aspekter som leder till segregation och marginalisering.

– Vi vill till exempel samla ihop information om varför det i en del städer uppstår segregation, medan det i andra städer inte gör det, säger Runeberg.

Ökat välmående

På sikt leder projektet till ökat psykiskt välmående bland flyktingar samt till möjligheter för målgruppen till ökad delaktighet i samhället, frivillig verksamhet och i arbetslivet. Samtidigt vill man förbättra nyanlända flyktingars möjlighet till att bli delaktiga, inkluderade och integrerade i Finland.

– Vi har mycket kunskap och forskning om integrationsfrågor vid Soc&kom, bland att vid forskningscentret Ceren, berättar Runeberg. Den ursprungliga tanken till projektet föddes just med tanke på att kunna utnyttja denna kunskap.

Under projektets gång kommer flera konferenser att ordnas runtom i Svenskfinland. En första konferens ordnas i slutet av maj för att kartlägga situationen och behovet i de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Konferensen kommer genom video att ordnas samtidigt på tre orter; Åbo, Vasa och Helsingfors.

Eftersom projektets språk är svenska kommer projektet att genomföras i de tvåspråkiga kommunerna, men syftet är att sprida kunskap i hela Finland. Den samlade kunskapen, erfarenheterna och praxis som genererats i projektet kommer att fortleva i en tvåspråkig webbportal som utvecklas som en del av projektet.

Kontakt och information:

Projektledning: Linda Ahlbäck, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Vasa: linda.ahlback(at)abo.fi tfn +358 50 383 3837

Huvudansvarig för projektets sakinnehåll: Robert Runeberg, Social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet: robert.runeberg(at)helsinki.fi tfn +358 50 588 3003

Nytt samarbetsprojekt kring integration

AMIF – Asyl-, migrations- och integrationsfonden som upprätthålls av EU och i Finland förvaltas av Inrikesministeriet, har beviljat finansiering till det treåriga projektet Stig In! Astu Sisään! Come In! Projektet inleddes den 1 februari i år och kommer att pågå till 31.1.2020.

Projektpartners är Centret för livslång lärande (CLL) vid Åbo Akademi, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Folkhälsan Utbildning Ab. CLL/ÅA är huvudkoordinator för projektet och Soc&kom har huvudansvaret rörande projektets innehåll.