Rektor Johan Bärlunds tal vid inskriptionen 24.8.2020

Rektor Johan Bärlunds tal vid Svenska social- och kommunalhögskolans inskription den 24.8.2020.

Bästa studenter, lärare och annan personal vid Svenska social- och kommunalhögskolan! Dear exchange students! Mina damer och herrar!

Att stå och hålla detta inskriptionstal i en så gott som tom festsal på Soc&kom var något som jag under försommaren inte trodde skulle bli verklighet i och med att Coronaepidemin verkade avta i vårt land. Men sensommarens oroväckande ökning av antalet smittade har lett till att vi fortsättningsvis måste undvika alltför täta sociala kontakter. Det är därför med sorg i hjärtat som vi inom Soc&koms ledning fattade beslutet att hålla inskriptionen för första gången någonsin på distans. Tidigare har ju inte ens brinnande krig hindrat oss från att hålla en inskription med publik, vilket får oss att inse att tiderna nu är exceptionella. Det viktigaste är ändå att vi hindrar smittspridningen så gott vi kan, och därför sker inskriptionen denna gång på distans. Min innerliga förhoppning är att vi om ett år kan återgå till normala förhållanden i fråga om vår egen inskription, som ju följer en tradition allt sedan högskolan grundades 1943.

Trots att situationen är exceptionell till följd av coronavirusets härjningar i samhället står ett nytt läsår inför dörren. I år kommer Centrumcampus inte att sjuda av liv på samma sätt som tidigare år, även om Soc&kom tar emot ett rekordantal nya studenter. Enligt den statistik som jag har inleder 85 studenter sina studier i samhällsvetenskaper och 32 studenter i socialt arbete. Dessutom har vi tagit emot  3 personer via öppna universitetsleden till samhällsvetenskaper och ytterligare har vi  2 studenter som antagits förra året till det breda sökmålet, men som inleder sina studier först i höst. Jag vill varmt gratulera alla er nya studenter, till er studieplats här på Soc&kom. Soc&kom är ju en del av Finlands högst rankade universitet, Helsingfors universitet.

Att studera samhällsvetenskaper nu när det känns som om turbulensen i världen bara ökar, är säkert ett val som ni inte kommer att ångra. Det ökade intresset för samhällsvetenskaperna avspeglar sig även i att söktrycket till Soc&kom har ökat två år i rad. Därför kan ni känna er extra nöjda över er studieplats.

I also want to congratulate those of you who are exchange students here at the Swedish School of Social Science at the University of Helsinki. I hope you will find interesting courses at the university despite the difficult times due to the pandemic.

Läsåret kör igång med undervisningen enligt traditionsenlig tidtabell. Det är bara upplägget som kommer att bli något annat! Distansundervisning och andra digitala lösningar är denna höst det nya normala. För er nya studenter blir studiestarten annorlunda eftersom hela den nya årskullen inte samtidigt kan samlas här i festsalen till introduktionsvecka. Men vi ska ändå göra det bästa av situationen. Även om introduktionsveckans program till stora delar hålls på distans, ska tutorgrupperna kunna träffas normalt och ni ska ha möjligheter att träffa en del av era nya studiekamrater ansikte mot ansikte.

Den första hösten eller egentligen hela det första studieåret är på många sätt en viktig del av studietiden. Det tar sin tid att komma in i de nya rutiner som akademiska studier förutsätter. Under den första tiden av studierna knyts nya vänskapsband när studenter från olika orter och med olika bakgrund träffas kring studier och studentikos fritid. Det är inte ovanligt att ni under studierna får vänner för livet.

Vi här på universitetet vet alltså hur viktigt det första studieåret är för varje student. Därför kommer ni första årets studenter att ha något mer kontaktundervisning än de äldre studenterna, som får vara beredda på att det mesta i undervisningsväg går på distans.

För att ge de nya studenterna en så bra start i studierna som möjligt, har vi i höst även engagerat ett större antal lärare än förr som lärartutorer. Detta ska göra det möjligt för var och en ny studerande att trots massföreläsningarna som går på distans komma bättre i kontakt med åtminstone någon eller några av oss från lärarkåren. Själv har jag föresatt mig att träffa varje tutorgrupp utomhus, men i höst avhåller jag mig från att skaka hand med er alla nya studenter på det sätt som jag gjort under mina två tidigare terminsstarter som rektor.

En viktig strävan på Soc&kom har varit att alla studenter ska känna sig inkluderade i högskolans verksamhet. På högskolans webbplats anger vi: ”Soc&kom har som målsättning att alla i högskolan trivs och behandlas jämlikt och med respekt, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.”

Tyvärr inser jag att coronapandemin och de undantagsförhållanden som den har orsakat inte främjar vår målsättning om inkludering, eftersom inkluderingen i sig förutsätter sociala sammanhang. I en situation där de sociala kontakterna har skurits ner till ett minimum blir det också svårare för oss alla att i praktiken visa att vi alla duger precis som vi är i högskolans verksamhet. Med stöd av enkäter gjorda under våren har vi blivit uppmärksammade på att en del av våra studenter har lidit av den sociala distanseringen, dvs. av de minskade sociala kontakterna inte bara i undervisningen utan även på fritiden, medan andra kanske till och med har njutit av att inte behöva bege sig på en föreläsning och utsätta sig för sociala kontakter. Samma mönster hittar vi säkert också bland de anställda. Först under senare år har man inom forskningen fått upp ögonen för den neurodiversitet som inte bara en del av våra studenter utan kanske också en del av oss lärare uppvisar och som ibland innebär olika slags behov till exempel i undervisningen eller över lag i sociala kontakter. Det är helt enkelt en stor rikedom att det finns en variation i individernas egenskaper även neurologiskt sett, men vi kunde säkert bli ännu bättre på att identifiera de särbehov som till exempel neurodiversiteten aktualiserar i undervisningen. Vi vill ju att alla som fått en studieplats vid högskolan ska uppleva sin studietid som en trygg och stimulerande tid av sitt liv. Tanken är ju att ni studenter under er studietid ska fostras till att tjäna fosterlandet och mänskligheten, såsom det uttrycks i 2 § i universitetslagen.      

Jag hoppas att ni studenter har förståelse för att vi lever i exceptionella tider på universitetet. Redan under våren upplevde många lärare en ökad arbetsbörda av att kurser på kort tid måste ändras om från traditionell undervisning i klass till distansundervisning. Att vi nu blir tvungna att göra detsamma med höstens undervisning klarnade ju egentligen först i maj och juni. Därför har många lärare fått sätta ned extra tid och energi på att modifiera sina kurser så att de ramar som coronaepidemin sätter beaktas. Jag vill passa på att både berömma och tacka lärarkåren för hur smidigt kurserna har kunnat anpassas till den nya verkligheten. Statistik från hela universitetet visar att antalet studiepoäng som avlades under de sju första månaderna 2020 överstiger antalet studiepoäng från samma tidsperiod 2019. Visserligen kan även det faktum att studiereformens övergångsperiod närmar sig sitt slut ha en inverkan på det ökade antalet studiepoäng, men mitt intryck är ändå att lärarkårens insatser i fråga om undervisningen på distans under våren har hjälpt studenterna i deras studier.

Det så kallade digisprånget under våren har varit imponerande på högskolan. Eftersom en del av lärarna inte hade undervisning under vårens sista period, har vi kolleger som först i höst tar sitt eget digisprång. För att underlätta övergången till digitala undervisningsformer på ett pedagogiskt motiverat sätt, har vi på högskolan anställt en digikoordinator för att ytterligare hjälpa lärarna i utvecklingen av undervisningen. Jag är säker på att denna satsning kommer att gynna kvaliteten på den digitala undervisningen framöver.

Ärade åhörare!

Det finns även anledning att reflektera kring hur coronapandemin har påverkat forskningen på högskolan. För ett knappt år sedan kom resultatet från den internationella utvärderingen av forskningen på universitetet. För Soc&koms del innebar resultatet ett belägg på att vi klarar oss lika bra på forskningens område som de övriga enheterna på Centrumcampus. Kvalitativt sett har vi inget att skämmas över och under de senaste åren har vi varje år kunnat se en ökning i antalet publikationer i databasen Tuhat. Om Soc&kom 2017 nådde ett rekord med 133 publikationer, så ökade antalet 2018 till 146 och 2019 till 154.

Mitt intryck är att distansarbetet har påverkat våra forskare olika. Trots att vi inte har laboratorier där forskning utförs, är det uppenbart att en del av våra forskare har förhindrats att samla in empiriskt material enligt de ursprungliga planerna. Ibland har intervjuer inte har kunnat utföras enligt forskningsplanen till följd av att det har varit svårt att träffa informanterna ansikte mot ansikte, kanske för att den intervjuade har hört till en riskgrupp. Den andra ytterligheten har varit att forskaren har upplevt sig ha mer tid för forskningen eller kanske snarare bättre skrivro när arbetet i övrigt skett på distans. Jag har stor förståelse för att skrivron kanske var svår att uppnå i familjer med skolbarn under den tid då skolbarnen åtnjöt distansundervisning hemma.

Glädjande nog verkar det ändå som om antalet registrerade publikationer år 2020 på Tuhat inte skiljer sig nämnvärt från tidigare år. Min förhoppning är därför att forskningen på högskolan på längre sikt inte blir lidande av coronaepidemin. Forskningen är till sin natur ofta sådan att det behövs en längre tid för hela forskningsprocessen, dvs. från idéstadiet till den färdiga forskningsrapporten eller med andra ord publikationen. Jag hoppas att alla forskare vid högskolan vinnlägger sig om att publicera sig i regelbunden takt. Hela universitetets inkomster påverkas nog av våra publikationer, även om vår öronmärkta finansiering inte direkt påverkas av dem.

Under senhösten 2019 fick vi det glädjande beskedet att Soc&koms öronmärkta finansiering är säkrad, dvs. den finansiering som från undervisnings- och kulturministeriet kommer öronmärkt för Soc&koms så kallade riksomfattande uppgifter. Denna finansiering kommer under åren 2021–2024  att ligga på en nivå på nästan 2,8 miljoner euro. I september 2019 hade vi fått ett anbud på 2,2 miljoner öronmärkt finansiering för Soc&kom, vilket mottogs med bestörtning. Efter omfattande lobbning med politiker från åtminstone fyra politiska partier, lyckades vi på universitetet övertyga undervisnings- och kulturministeriet att den nivå finansieringen haft vid ingången av innevarande fyraårsperiod, dvs. 2 775 000 euro år 2017 fortsättningsvis ska utgöra den grundläggande finansieringen för Soc&kom. Visserligen har denna öronmärkta finansiering år 2020 stigit till 2 817 300 euro, men nivån från och med 2021 är ändå i samma storleksordning nu jämfört med det första anbudet på 2,2 miljoner euro.

För ett år sedan lyfte jag fram det faktum att den öronmärkta finansieringen från ministeriet uttryckligen gäller utbildningen på kandidatnivå. Efter 2016 har Soc&kom inte fått någon ekonomisk kompensation för sina insatser i magister- och doktorandutbildningen. På uppmaning av universitetets rektor har förhandlingar förts direkt med ledningen för statsvetenskapliga fakulteten, som ju nu får hela det ekonomiska resultat som Soc&koms lärare och forskare är med om att producera på magister- och doktorandnivån. Än så länge har förhandlingarna inte lett till resultat, men jag är övertygad om att Soc&kom inom en snar framtid får gehör för sin önskan om en rättmätig kompensation för våra insatser i utbildningen av magistrar och doktorer. För 2021 har styrelsen för Soc&kom tänkt sig en kompensation på 100 000 euro.

När det gäller fundraisingen finns det anledning att märka att staten igen erbjuder motfinansiering för de privata donationer som universiteten får mellan 15.6.2020 och 30.6.2022. Därför ska vi på Soc&kom framöver öka våra ansträngningar att få privata donationer för till exempel nya professurer. Vi har redan samlat in 1,2 miljoner euro för en delad professur i ekonomi med statsvetenskapliga fakulteten. Planer finns även på att samla in pengar för en andra professur i socialt arbete, ett område där Soc&kom ju har riksansvar. Att nu statsmakten igen erbjuder motfinansiering är ett utmärkt incentiv för att få donatorerna att intressera sig för att stöda Soc&kom. Med en summa på 3,4 miljoner euro kan en permanent professur inrättas. 

Bästa vänner, dear friends!

Trots den exceptionella tid vi lever i hoppas jag att vi alla får ett lyckosamt läsår. Det förutsätter att vi alla tar säkerhetsföreskrifterna på allvar. Har vi de minsta symptomen på en luftvägsinfektion eller känner vi oss annars sjuka, stannar vi hemma och kommer inte till högskolan. När vi kommer till högskolan kommer vi ihåg både handhygienen och tillräckligt långt avstånd till de andra i byggnaden. Ansiktsmask bär vi, om vi inte kan hålla tillräckligt avstånd till varann. På detta sätt skapar vi en så trygg miljö som möjligt för oss alla på högskolan. 

Despite the exceptional time we live in, I hope we all have a successful academic year. This presupposes that we all take the safety regulations seriously. If we have the slightest symptoms of a respiratory infection or if we otherwise feel ill, we stay at home and do not come to the university. If we come to the university, we remember both hand hygiene and enough distance to the others in our building. We wear facemasks if we cannot keep enough distance from each other. In this way, we create as safe an environment as possible for all of us at the university.

Med denna förmaning avslutar jag mitt inskriptionstal. Jag önskar er alla ett inspirerande, framgångsrikt och framför allt tryggt nytt akademiskt läsår! I wish you all an inspiring, successful and above all safe new academic year!