Konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson

Niklas Wilhelmsson studerade statskunskap med offentlig rätt och sociologi som biämnen vid Soc&kom 1996-1999. Vad hände sen? I dag jobbar han som konsultativ tjänsteman vid Justitieministeriet.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Jag började jobba vid Esbo stads förvaltningsämbete genast efter att jag blev utexaminerad från Soc&kom. Jag gjorde mina magisterstudier vid statsvetenskapliga fakulteten och blev utexaminerad som magister 2003. Jag fortsatte med doktorandstudier och blev politices licentiat 2009.

Exempel på jobb du har haft

Jag har tidigare jobbat som amanuens, forskare och tf. lektor på Soc&kom. Jag har nu jobbat med olika uppgifter på Justitieministeriet i tio år.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Jag jobbar som konsultativ tjänsteman på enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid Justitieministeriet. Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter ansvarar för att främja förutsättningarna för medborgarinflytande, sköter de uppgifter som ankommer på Justitieministeriet enligt vallagen, partilagen och språklagen och de uppgifter som hänför sig till planering, genomförande och uppföljning av politiken för grundläggande rättigheter samt sörjer för samernas kulturella autonomi och samordningen av samefrågor.

Jag ansvarar för enhetens demokratiteam och beredningen av statsrådets demokratipolitik. I arbetet ingår att delta i beredningen av politikprogram, förvaltningsreformer och lagstiftning gällande val och medborgardeltagande. Totalrevideringen av kommunallagen och landskapsreformen är två saker som på sista tiden har krävt en stor arbetsinsats.  Arbetsuppgifterna inbegriper även internationellt samarbete i demokrati- och förvaltningsfrågor och jag har i dessa ärenden haft möjligheten att besöka många intressanta och exotiska platser.  

I mitt jobb träffar jag många intressanta människor och har en möjlighet att arbeta med och påverka dagsaktuella samhällsfrågor. Justitieministeriet är en dynamisk arbetsmiljö med goda arbetsförmåner.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Studier som inkluderar en kombination av statskunskap, förvaltningsvetenskaper och juridik ger bra förutsättningar att arbeta med krävande uppgifter inom den offentliga förvaltningen.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Studierna har gett en bred allmänbildning, ett vetenskapligt sätt att tänka och förmågan att hantera stora och komplexa helheter.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

De bästa minnena kommer från studentlivet och festerna som StudOrg ordnade samt den allmänt varma och hemtrevliga atmosfären vid Soc&kom.

Vad hände sen? Alumner berättar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?