Intresset för att studera vid Soc&kom fortsätter öka

Söktrycket för att studera vid Svenska social- och kommunalhögskolan var högt i vårens gemensamma ansökan som avslutades den 1 april. Antalet ansökningar ökade till alla sökmål som Soc&kom hade i ansökan.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har två sökmål: ett brett samhällsvetenskapligt sökmål samt sökmålet socialt arbete.

Till sökmålet samhällsvetenskaper gjordes 468 ansökningar. Det är en ökning med drygt 20 procent jämfört med fjolåret då 387 sökte. För det här sökmålet finns 80 nybörjarplatser.

– Vi hade en fantastisk uppgång för programmets del i fjol så jag var lite rädd för att vi inte lyckas hålla oss kvar på den nivån. Men att vi inte bara lyckades hålla nivån utan dessutom ytterligare gick upp med 20 procent är helt fantastiskt, säger Soc&koms rektor Johan Bärlund.

Sökmålet socialt arbete fick 128 ansökningar, jämfört med 117 i fjol, och här var ökningen drygt 9 procent. För det här sökmålet finns 30 nybörjarplatser.

– Jag är mycket glad att vi såg en ökning även här. I och med att vi har ett lagstiftat riksansvar för den behörighetsgivande svenskspråkiga socialarbetarutbildningen är det väldigt viktigt att vi har ett tillräckligt söktryck.

Intresset för att studera på Soc&kom har ökat betydligt de senaste åren. Jämfört med situationen för bara ett par år sedan har ansökningarna till det breda sökmålet närapå fördubblats.

– Jag tror det å ena sidan förklaras av att vi har ett utbildningsprogram som studenterna tycker om och att det avspeglar sig i resultatet. Och å andra sidan tror jag att samhällsrelaterade frågor blivit av allt större intresse för dagens ungdom, säger Bärlund.

Ansökningarna till magisterprogrammet i samhällsvetenskaper ökade också. I år sökte 41 till programmet, jämfört med 23 i fjol. Här är det på plats att notera att Soc&kom-studenter som genomgått kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har automatisk rätt att fortsätta sina studier i magisterprogrammet och behöver inte söka in. Därmed ingår de inte heller i statistiken över sökande.

– När det gäller magisterprogrammet är det helt förståeligt att det tagit sin tid att slå igenom. Men nu när våra egna studenter i allt högre utsträckning studerar där så sprider sig budskapet om att det är en bra utbildning.

Det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper är ett samarbete mellan Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten och det lanserades 2017.

Se också: Antagningsstatistik för vårens gemensamma ansökan.