Finlandssvenska forskarskolan 20 år

I två decennier har svenskspråkiga statsvetare från Helsingfors, Åbo och Vasa träffat varandra under sina doktorsstudier. Professor Jan Sundberg var med och drog igång verksamheten år 1997.

Finlandssvenska forskarskolan är ett samarbete för postgraduala studier mellan statskunskap och offentlig förvaltning vid Åbo Akademi i Åbo, statskunskap med masskommunikation vid Åbo Akademi i Vasa och allmän statslära vid Helsingfors universitet. Verksamheten är uppbyggd kring seminarier där doktorander presenterar papers och artiklar av olika format och innehåll för att få kommentarer från en bredare krets än vid den egna enheten.

– Diskussionerna under träffarna har varit rika och den sociala funktionen är viktig, berättar Jan Sundberg, professor i allmän statslära vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Trots att de flesta nuförtiden skriver sina avhandlingar på engelska är seminariespråket svenska. Det flesta doktorander som medverkar i forskarskolan från Helsingfors universitet har vid något skede varit anställda i projekt eller som lärare vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Samarbetet mellan universiteten fick sin början när Jan Sundberg, som studerat vid Åbo Akademi, Lauri Karvonen, numera pensionerad professor i Åbo, och Göran Djupsund, professor i Vasa, funderade att de borde göra något gemensamt. De tre professorerna hade blivit bekanta med varandra under studietiden. År 1997 körde de igång med forskarskolan och började ordna seminarier som roterar på olika orter. Från och med 2009 har statsvetare från Mittuniversitetet i Östersund och Sundsvall i Sverige deltagit i nätverket.

– Vi har hållit flera seminarier i Sverige, berättar Sundberg. Ibland har doktorander från Försvarshögskolan i Stockholm varit med.

Sundberg säger att samarbetet varit mycket givande och att det är ett bevis på att man kan göra saker med små resurser. Träffarna hjälper deltagarna att skapa och upprätthålla professionella nätverk och brukar locka cirka 20 deltagare. Totalt har 40 deltagare i nätverket doktorerat sedan starten för 20 år sedan.

– Man kunde göra liknande samarbeten inom andra ämnen också. Inom statskunskap har detta fungerat bra, säger Sundberg.

För Sundberg har forskarskolan bidragit med nya idéer och upplägg för hans egen undervisning och handledning samt goda kontakter till de andra universiteten. Han har bland annat flera gånger anlitats som sakkunnig till Åbo Akademi och Mittuniversitetet.

Den senaste träffen ordnades i slutet av maj 2017 på Svenska social- och kommunalhögskolan. I höst står Åbo på tur och då står jubileumsfirande på programmet. Höstens träff blir också den sista som Jan Sundberg deltar i, eftersom han går i pension vid årsskiftet.

– Jag tror forskarskolan överlevt tack vare sin lätta organisation. Jag anser att det varit en framgångssaga.