Brett urval ämnen lockade till Soc&kom

Hur väljer man studieplats då man som abiturient är intresserad av statsvetenskap, historia, ekonomi och juridik? Lucas Hasselblatt valde det som intresserade honom mest. Nu studerar Hasselblatt tredje året vid kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

I gymnasiet gillade Lucas Hasselblatt mest historia och samhällslära. Han visste ändå att han hellre vill jobba inom samhällsvetenskaper, vilket gjorde studievalet lite lättare för honom. Efter det introducerande första året på Soc&kom, som innehåller ett brett urval av kurser i Soc&koms olika vetenskapsområden, valde Hasselblatt att inrikta sig på statskunskap med förvaltning.

Möjligheten att kunna bekanta sig närmare med de olika vetenskapsområdena innan det slutliga valet av studieinriktning var ytterligare ett skäl för Hasselblatt att välja Soc&kom. Alla bekantar sig med de sex vetenskapsområdena vid Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper under det första studieåret. 

– Man får lite tilläggstid att fundera på vad man vill av livet. Det lönar sig att läsa om de olika ämnena och fundera noga på vad man själv är intresserad av, säger Hasselblatt.

Hittills har Hasselblatt varit nöjd med studierna. Som en drömmande pragmatiker vet han att han valt rätt. Efter sin examen hoppas han på att jobba med något relativt konkret som tangerar beslutsfattande eller internationellt samarbete.

– Arbete inom FN eller EU eller vid något beslutsfattande organ skulle vara jättetufft. Kanske ändå inte som de största personerna där. Sådant ansvar är jag inte färdig för, åtminstone inte ännu.

Stu­di­er i sam­hälls­ve­ten­ska­per öpp­nar ögo­nen

Ännu har Hasselblatt inte träffat på andra inom Soc&kom med exakt samma drömmar. För vissa är det ganska oklart vad de vill. Det tycker inte Hasselblatt är så allvarligt.

– Studietiden är just den tiden som man utvecklas och kan ändra sina åsikter och drömmar och så, säger han.

Hasselblatts bästa tips för att få en rolig studietid är att vara en aktiv studerande bara man har möjligheten till det. Han tipsar även om att ta vara på fördelarna som det för med sig att Soc&kom är en del av Helsingfors universitet.

– Att Soc&kom är en del av Helsingfors universitet är en jättestor styrka. Om man kommer in på Soc&kom ska man nog använda sig av bredden vid universitetet. Man ska bekanta sig med hela universitetet så bra man kan, det finns otroliga möjligheter inom föreningar och man kan välja kurser från andra fakulteter. Redan det att man kommer hit öppnar ögonen lite. Om man sedan tar ett steg till så öppnar det säkert ännu mer, säger Hasselblatt.

Läs mer om studierna vid Soc&kom och sök om en studieplats i gemensam ansökan 16–30.3.2022.

Studera samhällsvetenskaper på svenska i Helsingfors

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom har två sökmål.

  • Ett bredare sökmål med studieinriktningarna journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi samt rättsvetenskap.
  • Sökmålet socialt arbete med studieinriktningen socialt arbete.

I det bredare sökmålet är grundstudierna gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar sig studenten på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder.

Bekanta dig med kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Läs också:

Studierna hjälper att se hur samhället hänger ihop 
Läs om tre Soc&kommares erfarenheter av fördelarna med att studera på ett brett program där man kan bekanta sig med olika vetenskapsområden under det första introducerande studieåret.

Alumnberättelser
Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.