Ansökningstiden till den första tvåspråkiga specialiseringsutbildningen för socialarbetare börjar

Den nya tvåspråkiga specialiseringsutbildningen är inom socialt arbete med barn, unga och familjer och ansökningstiden pågår 24.8–24.9.2018.

– Detta är den första specialiseringsutbildningen inom socialt arbete som går att avlägga på svenska, säger Stina Sjöblom, universitetslärare i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Till utbildningen antas 24 studerande. Helsingfors universitet antar högst 12 studerande i den svenskspråkiga kvoten och Åbo universitet antar högst 12 studerande i en finskspråkig kvot. Den svenskspråkiga undervisningen ges av Svenska social- och kommunalhögskolan och av statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

– Detta är en enastående chans för den som vill förstärka sin expertis på ett mångsidigt sätt. Specialiseringsutbildningen ger fördjupad akademisk kunskap och färdighet. Utöver det får deltagarna en bred och mångsidig bild av specialiseringsområdet genom växelverkan och utbytet med varandra, säger Sjöblom.

– För arbetsplatser inom specialiseringsområdet är utbildningen ett tillfälle att erbjuda socialarbetare möjligheten till utveckling i arbetet och att förverkliga ett forsknings- eller utvecklingsprojekt som är relevant.

Behovet av expertis inom specialiseringsområdet barn, unga och familjer är uppenbart. Att förstärka specialkunskapen inom socialt arbete är viktigt speciellt nu när social- och hälsovården genomgår stora omstruktureringar och integreras allt mer. Tvåspråkig specialiseringsutbildning för socialarbetare är ett sätt för de enskilda socialarbetarna men också för arbetsplatserna att förstärka kompetensen.

Nyttan av att gå en specialiseringsutbildning för socialarbetare är stor, säger Stina Sjöblom som själv gått en sådan.

 – För mig själv gav det ett lyft att vid sidan om arbetet få möjligheten att fortsätta studera, men med speciell fokus på teorier, metoder och reflektioner relevanta inom det egna specialiseringsområdet. Utöver den teoretiska och branschnära kunskapen ökade utbildningen mitt sociala kapital genom alla nya kontakter med kolleger från olika delar av Finland och mycket varierande arbetsplatser och -förhållanden.

Att specialiseringsutbildningen nu är tvåspråkig betyder att en del av undervisningen är på svenska. En förutsättning för att kunna delta är att man förstår och kan delta i undervisning på finska och svenska.

Specialiseringsutbildning inom social arbete med barn, unga och familjer

Specialiseringsutbildningen (70 sp.) är riktad till socialarbetare som har ett intresse av att förstärka och fördjupa sitt kunnande inom sitt eget arbetsfält. Utbildningen kan genomföras på drygt två år vid sidan av arbetet.

Utbildningen börjar i början av år 2019 och den elektroniska ansökningen pågår 24.8–24.9.2018. Mer information om utbildningens målsättningar och innehåll, antagningskriterier och själva ansökningen finns på SOSNET:s sidor:
Ansökning till specialiseringsutbildning inom socialt arbete med barn, unga och familjer
Ansökningsblankett

Mer information

Förfrågningar riktas i första hand till:
Planerare Sanna Lähteinen
fornamn.efternamn@ulapland.fi

Information på svenska:
Universitetslärare Stina Sjöblom
fornamn.efternamn@helsinki.fi