Fristående studier

En person som inte är inskriven som examensstuderande vid ett finländskt universitet kan få en tidsbegränsad rätt att genomföra studier vid Statsvetenskapliga fakulteten. Studierna kallas fristående studier. Ansökningstiden infaller årligen i april.
Förändringar i vilka enheter som ansvarar för utbildningarna

Helsingfors universitets utbildningsprogramsreform har inneburit förändringar i vilka enheter som ansvarar för utbildningarna. Studierätt för fristående studier beviljas av de ansvariga enheterna. Observera alltså följande förändringar:

  • Studier i undervisningsämnet livsåskådningskunskap genomförs inte vid Statsvetenskapliga fakulteten, utan det är Humanistiska fakulteten som ansvarar för dem.
  • Det är inte möjligt att genomföra fristående studier i undervisningsämnet historia vid Statsvetenskapliga fakulteten.
  • Humanistiska fakulteten ansvarar för studieavsnitten i filosofi på grund- och ämnesstudienivå.
  • Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten ansvarar för studierna i statistisk, förutom Statsvetenskapliga fakultetens egen metodikundervisning.
Möjliga fristående studier

Bekanta dig med utbudet av valfria studiehelheter vid Statsvetenskapliga fakulteten i Instruktioner för studerande.

Rätt att genomföra fristående studier beviljas för hela studieavsnitt eller studiehelheter. Studierätt kan vanligtvis beviljas endast för sådana studier som inte ordnas vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet under läsåret efter ansökningstiden. 

I regel beviljas inte studierätt för att genomföra fördjupade studier.

När studierätt beviljas beaktas undervisningsresurserna och den sökandes tidigare studier samt den sökandes motiveringar. Rätten att genomföra fristående studier ger inte rätt att avlägga en examen. Studierätten begränsas till de studier som rätten beviljats för.

Om du ansöker om studierätt för att genomföra 60 sp studier i undervisningsämnet samhällslära, ska du på ansökningsblanketten också specificera för vilka valfria kurser utanför studiehelheterna du ansöker om studierätt, ifall du inte ansöker om studierätt för någon av de obligatoriska studiehelheterna på 25 sp.

Förkunskaper och färdigheter som behövs för att genomföra studierna

Du måste ha de förkunskaper och färdigheter som krävs för att genomföra studierna.

Förkunskapskraven för studieavsnitten finns definierade i examenskraven för ämnena (”tidigare studier”). Studierätt för fristående studier kan också beviljas för enskilda studieavsnitt om det inte krävs tidigare studier för att genomföra studieavsnittet eller om den sökande har genomfört de studier som krävs eller om den sökande sannolikt senast 31.8.2024 kan visa att hen genomfört de studier som krävs eller den sökande under samma ansökningsomgång ansöker om rätt att genomföra de studier som krävs.

Studiespråk

Undervisningen vid Statsvetenskapliga fakulteten ges i första hand på finska. En del studier arrangeras på svenska eller engelska. Studenten kan dock alltid välja om hen vill skriva prestationsrelaterade uppgifter på finska eller svenska.

Ansökan

Ansökningstiden börjar 1.4.2024 och slutar 15.4.2024 klockan 15.00. Blanketten stängs omedelbart när ansökningstiden går ut. Fyll i din ansökan i god tid!

Bilagorna till ansökan ska lämnas in nom ansökningstiden. Du kan skicka bilagorna

  • elektroniskt som bilagor till ansökan (spara som pdf/skanna som pdf).
  • i pappersversion till Studentservicen i Kronohagen Om du skickar dina bilagor per post eller lägger dem i brevlådan, märk kuvertet med ”Fristående studier”.

Bilagor till ansökan

De dokument som efterfrågas på ansökningsblanketten eller i anvisningarna för hur man fyller i blanketten ska bifogas ansökan. Handläggaren som behandlar ansökan kan också efterfråga dokument

Du behöver inte bifoga intyg på studier, examina eller studierätter vid Helsingfors universitet. Studier och examina kontrolleras direkt i Sisu.

När du levererar bilagorna, kontrollera att alla sidor finns med i studieprestationsutdraget och att också alla bilagor till examensbetyget (alla sidor) finns med, inte bara själva betyget.

Kopiorna behöver inte vara bestyrkta. Fakulteten ber dig uppvisa originaldokument om det uppstår behov för det. Om du uppger ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan en studierätt som beviljats dig dras tillbaka

Obs! Leverera endast de bilagor som efterfrågas. Till exempel motivationsbrev, utlåtande från arbetsgivaren, rekommendation av arbetsgivaren, arbetsintyg eller meritförteckning efterfrågas inte som bilaga. Sådana dokument beaktas inte över huvud taget när studierätt beviljas.

Beviljande av studierätt

Studierätt för fristående studier beviljas av fakultetens dekanus på förslag av utbildningsprogrammet/studieinriktningen.

Beslutet meddelas den sökande per e-post genast efter att det fattats, sannolikast under maj 2024. Om du byter e-postadress efter att ansökningstiden gått ut, meddela din nya adress till Studentservicen i Kronohagen.

Utbildningsprogrammets resurser samt antalet sökande till de olika studierna påverkar beviljandet av studierätt.

Det är möjligt att studierätt till fristående studier beviljas villkorligt eller att rätten beviljas endast för en del av de ansökta studierna. I det första fallet börjar studierätten gälla endast om de definierade villkoren uppfylls inom den utsatta tiden. I vanliga fall är villkoret ett kvitto på erlagd avgift för studierätten.

Sökande kan placeras på reservplats.

Studierättens omfattning, avgiftsbeläggning och bekräftande av studieplats

Den som genomför fristående studier har rätt att genomföra endast de studier som studierätten beviljats för. Den som genomför fristående studier är inte inskriven vid Helsingfors universitet som examensstuderande och har inte heller rätt att avlägga examen vid universitetet.

Studierätt för fristående studier som har beviljats för ett visst studieavsnitt (eller en studiehelhet) garanterar inte att det ordnas undervisning i form av kurser under den tid som studierätten gäller. Om ett studieavsnitt inte kan genomföras som kurs kan det vanligtvis genomföras med en litteraturtentamen eller essä. Informationen om undervisningen för höstterminen 2022 och för vårterminen 2023  publiceras sannolikt i juni.

Om studierätten gäller studier som den sökande behöver för ämneslärarbehörighet i samhällslära och den sökande har genomfört eller har rätt att genomföra pedagogiska studier för lärare vid ett universitet i Finland innan ansökningstiden gick ut, är studierätten avgiftsfri.

I annat fall är studierätten avgiftsbelagd. I enlighet med beslut av universitetets rektor kostar studierna 15 €/studiepoäng.

Om studierätten är avgiftsfri och inte villkorlig gäller den från och med 1.8.2024.

Om studierätten är avgiftsbelagd börjar den gälla när den sökande har visat att hen betalat studieavgiften, dock tidigast 1.8.2022. Du ska visa att du betalat studieavgiften senast 31.8.2024.

Studierätten upphör när du har genomfört de studier som rätten beviljades för, dock senast 31.7.2026.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter om ansökan och beviljande av studierätt för fristående studier ges av Studentservicen i Kronohagen.

Det saknas statistik över hur många som ansökt om och beviljats studierätt för fristående studier under tidigare år.