Forskningsprofil

Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet forskar i sociala och samhälleliga fenomen och problem i en värld i förändring med perspektiv på deras globala, europeiska, nationella och lokala dimensioner. Fakulteten är både i metodhänseende och tematiskt Finlands mest mångsidiga och internationellt mest framgångsrika forskningsenhet inom det samhällsvetenskapliga området.
Forskningens fokusområden
Ojämlikhet, rättvisa och säkerhet

Rättvisa och upplevelsen av rättvisa är centrala förutsättningar för välmående. Den globala ojämlikheten börjar allt mera också bli ett säkerhetshot. Utöver sådana teman forskar fakulteten exempelvis i etnisk diskriminering och ojämlikheten i hälsa och levnadsvillkor.

Tiedekunta koordinoi monitieteellistä Helsinki Inequality Initiative (INEQ) hanketta. Hankkeen tarkoituksena on tuoda yhteen tutkijoita seitsemästä Helsingin yliopiston tiedekunnasta, joiden tutkimus pyrkii laajentamaan ymmärrystämme eriarvoisuuden syistä ja seurauksista.

Demokratins möjligheter och hot

Demokratin, hur den sätts i verket och hoten mot den undersöks vid fakulteten på många olika nivåer från det lokala till det globala. Ett särskilt forskningsobjekt är den nordiska välfärdsmodellen, dess historia och framtid. Modellen väcker allt större internationellt intresse.

Psyke, förståelse och delaktighet

Hur människor ska komma överens med varandra hör till mänsklighetens ödesfrågor. Svar på frågan söker man genom att studera såväl interaktion som de associationer och identiteter som uppstår i interaktionen. Delaktighet och vad som hindrar delaktighet undersöks också inom många vetenskapsområden vid fakulteten.

Samhällelig kunskap och sakkunskap

Forskningen är i allt högre grad mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig. Förhållandet mellan vetenskapliga fakta och beslutsfattande är ett aktuellt diskussionsämne.

Initiativet för främjande av forskning inom social- och hälsovård

Avsikten med initiativet för främjande av forskning inom social- och hälsovård är att finna nya verksamhetssätt som fungerar nerifrån och upp och som baserar sig på konkret verksamhet i syfte att främja multidisciplinär grundforskning. Med initiativet eftersträvas dessutom att

  • föra samman behoven av stöd bland social- och hälsovårdsforskarna vid Helsingfors universitet, styrkorna i forskningen som bedrivs vid universitetet och de forskningsobjekt som är viktiga med tanke på stärkandet av utbildningen inom social- och hälsovård
  • stödja forskningssamarbete över disciplin- och campusgränser, planering av multidisciplinära forskningsprojekt och ansökningar om finansiering samt kontinuerlig kontakt med forskningsfinansiärer
  • främja samarbete mellan forskare, forskningsobjekt och dem som drar nytta av kunskapen för att identifiera nya forskningsmöjligheter och sätt att nyttiggöra forskningskunskapen.

 

Läs mera om deras webbsida. Sidan är på engelska.