Doktorsavhandling vid statsvetenskapliga fakultetet

Doktorsavhandlingarna granskas i två faser, förhandsgranskningen och disputationen.
De­fi­ni­tion av och kri­te­ri­er för en dok­tors­av­hand­ling

En doktorsavhandling är antingen en vetenskaplig monografi baserad på självständig forskning eller en sammanläggningsavhandling som presenterar ny information. En sammanläggningsavhandling består av 3–5 vetenskapliga delpublikationer som behandlar samma problemkomplex samt ett sammandrag av dessa. Delpublikationer som godkänns till en sammanläggningsavhandling ska vara referentgranskade vetenskapliga artiklar. Därutöver kan man godkänna kapitel i redigerade referentgranskade böcker. Utöver delpublikationer som publicerats eller godkänts för publicering kan också sådana delpublikationer som ännu inte godkänts för publicering inkluderas i en doktorsavhandling. Delpublikationerna i en doktorsavhandling kan vara sampublikationer om disputandens självständiga andel i dem varit tillräcklig.

I doktorandprogrammet i ekonomi är det möjligt att göra den så kallade essäavhandling. En essähandling består av 3-5 oberoende kapitel (essäer) om samma problemkomplex och deras sammanfattning. Den är jämförbar i form och krav med en sammanläggningsavhandling, med skillnaden att kapitlen kanske ännu inte har publicerats eller accepterats för publicering i referentgranskade  publikationsserier. Essäer i en doktorsavhandling kan vara sampublikationer om disputandens självständiga andel i dem varit tillräcklig.

I bedömningen av doktorsavhandlingar används skalan underkänd-godkänd-med beröm godkänd. En godkänd doktorsavhandling ska uppfylla kriterierna nedan.

Avhandlingen ska

 • innehålla ny vetenskaplig kunskap
 • visa förmåga till kritiskt tänkande
 • visa grundlig förtrogenhet med vetenskapsområdet
 • visa att disputanden behärskar och kan tillämpa metoderna
 • vara vetenskapligt övertygande
 • innehålla underbyggda resultat
 • vara vetenskapligt ärlig och följa forskningsetiska normer.

Fakultetens specificeringar till kriterierna för sammanläggningsavhandlingar:

Mängden artiklar. Tre fullånga artiklar räcker till en avhandling om disputanden är huvudförfattare till alla tre (enda författare eller s.k. första författare). Om en del av artiklarna är kortare än vanligt, mestadels presenterar samma resultat eller om disputanden inte är huvudförfattaren, måste flera artiklar inkluderas i avhandlingen. Disputanden måste vara huvudförfattare i åtminstone en del av avhandlingens artiklar.

Förhållandet mellan publicerade och opublicerade artiklar. Doktorsavhandlingen måste innehålla åtminstone två artiklar som godkänts för publicering, och antalet icke-godkända artiklar får inte överskrida antalet godkända artiklar. De godkända artiklarna och bokkapitlen ska vara referentgranskade och publicerade i publikationer som är relevanta med tanke på forskningen. Icke-godkända artiklar (t.ex. conference proceedings) ska uppfylla de vanliga kraven på publicerade artiklar gällande längd, formatering och vetenskaplig kvalitet. De ska också vara skickade för bedömning till en publikation som är relevant för forskningen.

Sammandrag. Sammandragets längd överskrider vanligen inte 20 000 ord för en sammanläggningsavhandling. Om mängden artiklar i avhandlingen inte är tillräcklig, ska detta inte kompenseras genom att skriva ett längre sammandrag utan genom att lägga till en artikel till helheten.

Uppvisning av disputandens andel. För artiklar med flera författare ska författarens och de andra skribenternas andelar uppvisas i en utredning av disputanden och handledaren. Disputanden ansvarar för att de andra skribenterna har läst utredningen och godkänner den. Utredningen inkluderas i avhandlingens sammandrag.

Två förhandsgranskare utnämns för doktorsavhandlingen. Förhandsgranskaren kan vara en professor, docent eller doktor med motsvarande vetenskapliga meriter och har erfarenhet av handledningen av en doktorsavhandling. Förhandsgranskarna kan inte stå i ett arbetsförhållande till doktorandens fakultet, och i regel inte heller till Helsingfors universitet.  Doktorsavhandlingens handledare kan inte vara förhandsgranskare. Närmare anvisningar om jäv finns i Instruktioner för studerande. Förhandsgranskarna föreslås med blanketten som finns i de ovannämnda anvisningarna, antingen av den ansvariga för avhandlingen eller den ansvariga för vetenskapsområdet om ingen ansvarig utsetts för disputanden.

Förhandsgranskarna har två månader på sig att ge sina utlåtanden efter att ha blivit kallade till att vara förhandsgranskare. Av utlåtandet ska framgå huruvida manuskriptet godkänns som sådant eller med små korrigeringar. Små men ovillkorliga ändringar som inte leder till att disputationstillståndet dras in kan föreslås i förhandsgranskningen bara av mycket vägande orsaker. I sådana fall godkänner och bekräftar handledaren skriftligt för fakultetsrådet att korrigeringarna är tillräckliga i samband med ansökan om disputationstillstånd.

Förhandsgranskaren kan även förutsätta att det görs korrigeringar i manuskriptet, som sedan godkänns av förhandsgranskaren innan hen rekommenderar att det godkänns. Efter att hen godkänt korrigeringarna ger förhandsgranskaren fakulteten sitt slutgiltiga utlåtande om manuskriptet. Disputandens utredning om korrigeringarna skickas till kännedom även till den andra förhandsgranskaren och bifogas till förhandsgranskarnas utlåtanden när disputationstillståndet beviljas. Förhandsgranskningen får i sådana fall ta högst sex månader. Inte heller i detta fall motsvarar förhandsgranskarens position handledarens.

Förhandsgranskaren kan också framföra att manuskriptet inte uppfyller kraven för en doktorsavhandling och att hen inte förespråkar att disputationstillståndet beviljas. Då förfaller förhandsgranskningen, och den kan påbörjas igen endast med handledarens och den ansvarigas godkännande.

Närmare anvisningar för förhandsgranskningsutlåtandet finns i anvisningarna för förhandsgranskare av doktorsavhandlingar.

Efter två förhandsgranskningsutlåtanden som förespråkar disputationstillstånd beviljar fakultetsrådet disputationstillståndet, varefter disputanden kan gå vidare med slutförandet och tryckandet av sitt arbete samt organisering av disputationen. Disputationen måste ordnas inom ett år efter att disputationstillståndet beviljats.

Disputanden får fakultetens officiella anvisningar efter att ha fått disputationstillståndet. Merparten av anvisningarna finns också i Instruktioner för studerande.

I samband med att fakultetsrådet beviljar disputationstillståndet utser rådet två opponenter med professors- eller docentkompetens eller motsvarande vetenskapliga meriter och har erfarenhet av handledningen av en doktorsavhandling. Opponenterna får inte vara anställda vid fakulteten, och i regel inte vid Helsingfors universitet. En förhandsgranskare kan vara opponent endast av motiverade orsaker. En motiverad orsak kan till exempel vara att det utgående från arbetets språk eller ämne, jävighetsfrågor eller antalet tillgängliga experter inte är rimligt att hitta andra opponentkandidater.  Doktorsavhandlingens handledare kan inte vara opponent.

Fakultetsrådet utser en kustos, som är en av fakultetens professorer eller biträdande professorer (associate professor på nivå 2 i tenure track) eller an docent som arbetar på fakulteten. Företrädesvis, kustosen är avhandlingens handledare.

Betygsnämnden består av kustos, opponenten (eller opponenterna) samt en eller två representanter för fakulteten. Representanterna föreslås av den ansvariga och ska vara professorer eller docenter som hör till Helsingfors universitets forsknings- och undervisningspersonal. Minst tre av betygsnämndens medlemmar ska vara röstberättigade, så om kustos är jävig behövs två representanter för fakulteten. Betygsnämnden får tillgång till doktorsavhandlingens förhandsgranskningsutlåtanden. Alla som deltar i bedömningen ska vara närvarande vid disputationen.

För röstberättigade medlemmar av betygsnämnden gäller samma jävsprinciper som för förhandsgranskare.

Den ansvariga föreslår medlemmar för betygsnämnden med en e-blankett (på finska eller på engelska).

 

Utlåtanden som används för bedömning av doktorsavhandlingen är opponentens utlåtande samt kustos rapport om disputationen och vitsordsförhandlingarna. I båda utlåtandena ska det framkomma ett vitsordsförslag i vilket även förhandsgranskarnas utlåtanden har beaktats. Bedömningen påverkas också av hur disputanden försvarat sin avhandling på den offentliga disputationen. Bedömningsblanketten som använts vid Statsvetenskapliga fakulteten tas ur bruk. Bedömningsutlåtandena ska skickas till den föredragande inom två veckor efter disputationen.

Doktorsavhandlingar ges i regel vitsordet godkänd. Om en doktorsavhandling är utomordentligt förtjänstfull och ambitiös enligt alla centrala kriterier kan den få vitsordet med beröm godkänd. Betygsnämnden rekommenderar vitsordet med beröm godkänd bara om nämnden enhälligt anser att doktorsavhandlingen hör till de 15 % av avhandlingarna inom forskningsområdet som uppfyller de högsta kvalitetskriterierna.

Fakultetsrådet godkänner och bedömer avhandlingen på skalan godkänd–med berömd godkänd enligt de kriterierna för en doktorsavhandling som räknas upp ovan.

Mer information om bedömning och tillhörande utlåtanden finns i anvisningarna för betygsnämnden.

Anvisningar för doktorander, förhandsgranskare och betygsnämndens medlemmar

Fakultetsrådet utnämner först förehandsgranskarna och efter två förhandsgranskningsutlåtanden som förespråkar disputationstillstånd, utnämner rådet betygsnämnden på förslag av den ansvariga personen. Fakultetens föredragande skickar ut en officiell kallelse till uppgiften samt anvisningar som anknyter till den.

 

Anvisningar för doktorander och handledare

Kontrollera med gott om tid hur den granskningsprocessen ser ut, och hur länge det ska ta. En bra helhetsbild får man på den artikeln Tidsplanering för doktorander.

Kontrollera med din handledare:

 • dina närvarouppgifter – som disputand ska du vara närvaroanmäld under hela disputationsprocessen, från förhandsgranskningen tillbedömningen av doktorsavhandlingen
 • dina studier: i general, alla studier måste vara redogöra och registrerad i studiehelheter.
 • fakultetsrådets mötesscheman i tid. Fakultetsrådets mötesdagar hittar du på fakultetens Flammasidor.
 • förhandsgranskare och jäv (se mer på Anvisningar för förhandsgranskare bredvid)

Om universitetets plagiatidentifieringssystem Ouriginal, en redogörelse för sampublikationer och krav på manuskriptet ser mer på Instruktioner för doktorander

 

För­hands­gransk­nings­ut­lå­tan­de

Med tanke på doktorsavhandlingars kvalitetssäkring har förhandsgranskarna stort ansvar för att för halvfärdiga arbeten inte ska komma vidare till disputationsmomentet. Det är förhandsgranskarnas uppgift att fastställa om doktorsavhandlingen håller tillräckligt hög nivå.

Förhandsgranskningsutlåtandet ska lämnas in inom två månader efter att fakultetsrådet har utsett förhandsgranskarna. Utlåtandets rekommenderade längd är 2–5 sidor och det ska skrivas på svenska, finska eller engelska beroende på doktorsavhandlingens språk. Förhandsgranskarna kan om de vill skriva ett gemensamt utlåtande.

Förhandsgranskaren ska i ett motiverat skriftligt utlåtande tydligt föreslå att disputationstillstånd beviljas eller vägras, alltså konstatera huruvida manuskriptet i sin nuvarande form eller efter små korrigeringar som godkänns av handledaren uppfyller minikraven för en doktorsavhandling.

Förhandsgranskaren kan i undantagsfall förutsätta att det görs sådana korrigeringar i manuskriptet som förhandsgranskaren godkänner före sitt utlåtande med förordande om godkännande. Efter att ha godkänt korrigeringarna ger förhandsgranskaren fakulteten sitt slutliga utlåtande om manuskriptet. Disputandens redogörelse för de korrigeringar som hen gjort meddelas även den andra förhandsgranskaren för kännedom och bifogas till förhandsgranskarnas utlåtanden när disputationstillstånd beviljas. I ett sådant fall får förhandsgranskningen sammantaget sträcka sig över högst sex månader. Inte heller då har förhandsgranskaren motsvarande ställning som handledaren.

Negativt utlåtande
Förhandsgranskaren ska föreslå att disputationstillstånd vägras om det är klart att arbetet inte är en enhetlig framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och baserar sig på egen självständig forskning i enlighet med fakultetsrådets definition. Det är skäl för förhandsgranskaren att överväga ett negativt utlåtande också om det finns andra allvarliga brister i arbetet, t.ex. om

 • den teoretiska referensramen är allvarligt bristfällig
 • forskningsmaterialet är tydligt för snävt för en doktorsavhandling
 • det finns allvarliga brister i förtrogenheten med områdets forskningslitteratur
 • arbetet annars är allvarligt halvfärdigt särskilt i ljuset av kriterierna ovan.

Däremot finns det inte nödvändigtvis hinder för ett positivt utlåtande om bristerna i avhandlingen kan åtgärdas genom lätt redigering, tilläggsmaterial som kan fås genom måttligt arbete eller genom större förtrogenhet med forskningslitteraturen som kan fås genom måttliga insatser.

Ett negativt utlåtande leder vanligen till att förhandsgranskningen förfaller. Efter att förhandsgranskningsprocessen har avbrutits kan disputanden på nytt begära förhandsgranskning när de ändringar som avses i de avstyrkande förhandsutlåtandena eller andra ändringar har gjorts och studentens ansvarsperson samt doktorsavhandlingens handledare förordar förhandsgranskning. I dessa fall kan fakulteten på förslag av ansvarspersonen antingen utse nya förhandsgranskare eller vid behov bekräfta samma förhandsgranskare.

Språkgranskning
Ett manuskript genomgår vanligen inte professionell språkgranskning ännu under förhandsgranskningsmomentet. Studenten ansvarar för att se till att doktorsavhandlingen efter förhandsgranskningen språkgranskas så att den blir publicerbar. Fakulteten stödjer språkgranskning av doktorsavhandlingar som skrivs på främmande språk, men vanligen språkgranskas först den slutliga versionen av manuskriptet. Förhandsgranskaren behöver alltså inte granska språket, men hen kan kommentera det särskilt med tanke på arbetets vetenskapliga värde, till exempel i fråga om felaktig användning av specialområdets terminologi, översättningsfel eller strukturella problem som gör texten svår att förstå.

Förhandsgranskarens arvode är 400 euro (från 1.8.2023). Fakulteten betalar arvodet efter att det utlåtandet om doktorsavhandlingen har kommit fram till fakultetens service för forskarstuderande. Ett undertecknat utlåtande skickas som e-postbilaga till fakultetens forskarstudieärenden, till adressen valt-postgrad@helsinki.fi

Disputanden har rätt att framföra sina anmärkningar om utlåtandena innan fakultetsrådet fattar beslut om beviljande av disputationstillstånd. Utlåtandet bifogas till mötesprotokollet för mötet där frågan om beviljande av disputationstillstånd behandlas. Därmed blir utlåtandet ett offentligt dokument.

För­hands­granska­ren och jäv

Under förhandsgranskningsprocessen fästs särskild vikt vid opartiskhet och transparens. Vid utnämnande av förhandsgranskare tillämpas allmänna principer för jäv samt preciseringar givna av Helsingfors universitets rektor. Förhandsgranskaren får inte ha ett sådant förhållande till disputanden eller någon annan part som kan orsaka tvivel om förhandsgranskarens opartiskhet. Förhandsgranskaren kan därför inte vara t.ex.:

 • en person som är medförfattare till en delpublikation som ingår i doktorsavhandlingen
 • en person som bedriver forskningssamarbete med disputanden eller har gjort det under arbetet med doktorsavhandlingen
 • en person som har haft ett nära forskningssamarbete med doktorsavhandlingens handledare under de tre senaste åren före granskningen av doktorsavhandlingen
 • en nära släkting till disputanden
 • disputandens eller handledarens närmaste chef eller nära medarbetare
 • en medlem i doktorsavhandlingens eventuella uppföljningsgrupp.

Man strävar efter att utreda eventuellt jäv redan innan förhandsgranskarna utses. Om förhandsgranskaren trots allt efter att ha blivit utsedd är osäkerhet på sin jävighet ska hen kontakta fakultetens forskarstudieärenden så fort som möjligt.

Op­po­nen­ten

Opponenten har till uppgift att genomföra den sista vetenskapliga granskningen vid den offentliga disputationen och delta i bedömningen av doktorsavhandlingen som röstberättigad medlem av betygsnämnden. Opponenten ska vara professor eller docent, eller doktor med motsvarande vetenskapliga meriter. Opponenten eller opponenterna utses alltid bland personer utanför disputandens hemfakultet och kommer i regel inte från Helsingfors universitet. En förhandsgranskare kan vara opponent endast av motiverade skäl. Ett sådant motiverat skäl är t.ex. att andra potentiella opponenter inte är rimligt tillgängliga på grund av avhandlingens språk, ämne eller jäv. Doktorsavhandlingens handledare kan inte vara opponent.

När opponenten utses tillämpas samma principer om jäv som när förhandsgranskare utses. Man strävar efter att utreda eventuellt jäv redan innan opponenten utses. Om opponenten trots allt efter att ha blivit utsedd är osäkerhet på sin jävighet ska hen kontakta fakultetens forskarstudieärenden så fort som möjligt (valt-postgrad@helsinki.fi).

Kusto­sen

Kustosen är ordförande vid disputationen. Företrädesvis, kustosen är avhandlingens handledare. Fakultetsrådet utser till kustos någon av fakultetens professorer eller biträdande professorer på nivå 2 i karriärsystemet (tenure track) eller an docent som arbetar på fakulteten. Om kustosen är avhandlingens handledare,  då kan hen inte delta i att ge vitsordsförslaget. Om kustosen inte är jävig att delta i vitsordsförslaget kan hen vara fakultetens andra representant.

Kustosens plikt är att särskilt då opponenten är utländsk se till att opponenten får all den information hen behöver om disputationspraxis och bedömning av doktorsavhandlingar. Kustosen ansvarar för att förhandlingarna om doktorsavhandlingens vitsord har förts innan opponenten ger sitt utlåtande. Kustosen fungerar också som opponentens värd eller värdinna. Hen informerar och handleder vid behov opponenten i fråga om fakultetens praxis kring rese- och hotellreservationer (se Opponentens arvode och resekostnader).

Fa­kul­te­tens re­pre­sen­tan­ter

Fakultetsnämnden utser en eller två representanter till disputationens betygsnämnd. Representanterna ska vara professorer eller docenter vid Helsingfors universitet eller medlemmar av universitetets forsknings- och undervisningspersonal. Fakultetsrepresentanterna är röstberättigade medlemmar av betygsnämnden.

Om kustosen har varit handledare för doktorsavhandlingen och därför inte är röstberättigad medlem av betygsnämnden, utses två representanter för fakulteten för att försäkra att betygsnämnden alltid har minst tre röstberättigade medlemmar.

Dis­pu­ta­tions­ak­ten

Eftersom betygsnämnden ger vitsordsförslaget, som ska beakta avhandlingens vetenskapliga värde och disputandens förmåga att försvara sitt arbete under disputationsakten, ska alla medlemmar av betygsnämnden närvara under disputationsakten. Det är kustosens uppgift att se till att disputanden och medlemmarna i betygsnämnden (opponenten, kustosen, fakultetens representant/representanter) kommer överens om tidpunkten för disputationen så snart som möjligt efter att disputationstillståndet har fastställts. Disputanden bokar disputationssalen.

Efter att ha hört såväl disputanden som opponenten och fakultetens representanter bestämmer kustosen vilket språk disputationen ska hållas på. Disputationen ska hållas på svenska eller finska eller på det språk som avhandlingen är skriven på. Disputanden och opponenten kan använda olika språk vid disputationen, om man kommer överens om detta.

Kustosen öppnar disputationen, varefter disputanden presenterar sitt ämne (lectio praecursoria). Därefter presenterar opponenten sitt egna allmänna utlåtande om doktorsavhandlingens vetenskapliga betydelse. Efter utlåtandet börjar den egentliga granskningen då opponenten går igenom avhandlingen. All kritik som man vill framföra om doktorsavhandlingen måste framföras vid disputationen. Disputanden besvarar opponentens frågor och försvarar sin studie. När opponenten har slutfört granskningen meddelar hen detta och presenterar sitt slutliga utlåtande och föreslår (vanligen) att doktorsavhandlingen ska godkännas av fakulteten. Efter det kan andra närvarande framföra sina kommentarer. Ytterligare information om disputationens förlopp finns på universitetets webbplats.

Be­döm­nings­an­vis­ning

Kontrollera om doktorsavhandlingens definition och kriterier (sidan ovanför)

Vitsordsförslaget

Doktorsavhandlingar bedöms enligt skalan underkänd, godkänd, med beröm godkänd. Bedömningsutlåtandena om doktorsavhandlingen är opponentens utlåtande samt kustosens rapport från disputationen och förhandlingen om vitsordet och bedömningsblanketten som betygsnämnden fyller in. Ett vitsordsförslag ska framkomma ur de båda utlåtandena och även förhandsgranskarnas utlåtanden ska ha beaktats. Bedömningen påverkas också av disputandens förmåga att försvara sin avhandling under den offentliga disputationsakten.

I regel godkänns doktorsavhandlingar med vitsordet godkänd. Vitsordet "med beröm godkänd” kan ges till en doktorsavhandling som till sin kvalitet anses ingå i den främsta 15 procenten bland doktorsavhandlingar. Om doktorsavhandlingen är särskilt meriterad och ambitiös i ljuset av de centrala utvärderingskriterierna kan detta vitsord ges. Bedömningen sker utgående från de kriterier som nämnts ovan (se Doktorsavhandlingens definition).

Opponentens utlåtande

Opponenten ger ett skriftligt utlåtande om doktorsavhandlingen till fakulteten (rekommenderad längd 2–5 sidor) och levererar det till fakultetens forskarstudieärenden inom två veckor efter disputationen. Utlåtandet kan skrivas på svenska, finska eller engelska. Om doktoranden är utlänning ska utlåtandena skrivas på engelska. 

Utlåtandet ska innehålla en grundlig bedömning av doktorsavhandlingens vetenskapliga betydelse i förhållande till fakultetens doktorsavhandlingens kriterier samt disputandens förmåga att försvara avhandlingen mot opponentens kritik under disputationen. För att hjälpa disputanden förstå grund av ett förslaget vitsord, Opponent beskriver både styrkor och svagheter upptäckt i doktorsavhandlingen. Opponenten får ändå inte framföra ny kritik i sitt utlåtande, utan endast sådan kritik som disputanden har haft tillfälle att bemöta vid disputationen.

Opponenten bedömer i sitt utlåtande disputandens förmåga att producera ny vetenskaplig kunskap i sin doktorsavhandling. Av utlåtandet ska det också tydligt framgå att arbetet uppfyller kriterierna för en doktorsavhandling. Efter att ha förhandlat med de övriga röstberättigade medlemmarna av betygsnämnden ger opponenten sitt vitsordsförslag för doktorsavhandlingen i utlåtandet.  

Ett undertecknat skannat utlåtande skickas som e-postbilaga till fakultetens forskarstudieärenden, till adressen valt-postgrad@helsinki.fi.

Kustosens rapport om disputationsakten

Kustosen ska ge en skriftlig redogörelse till fakultetsrådet. Av redogörelsen ska framgå disputandens namn, doktorsavhandlingens titel, disputationens tidpunkt ochplats, aktens längd och uppskattat deltagarantal samt en beskrivning av disputationens förlopp, disputandens försvar och eventuella avvikande meningar som framkommit under akten (s.k. utomstående opponenter). Redogörelsen ska också redogöra för disputationsaktens språk.

Vitsordet förhandlas fram av betygsnämnden, som består av kustosen, opponenten och fakultetens representant(er). För att hjälpa disputanden förstå grund av ett förslaget vitsord, kustosen beskriver både styrkor och svagheter som betygsnämnden har upptäckt i doktorsavhandlingen.

Om kustosen har varit handledare för arbetet deltar hen inte i förhandlingen om vitsordet på annat sätt än som teknisk ordförande. Om kustosen inte är handledare eller annars jävig är hen röstberättigad medlem av betygsnämnden och kan delta i förhandlingen om vitsordet. Detta ska nämnas i kustosens utlåtande. Dessutom ska kustosens rapport innehålla betygsnämndens förslag till doktorsavhandlingens vitsord. Om betygsnämnden inte når samförstånd om vilket vitsord som ska föreslås antecknar kustosen motiveringarna till de föreslagna vitsorden i rapporten. Motiveringar krävs också om vitsordsförslaget är "med beröm godkänd" eller "underkänd”.

Bedömningsblanketten och instruktionerna på finska eller på engelska

en översättning till svenska är på kommande

 

Bedömningen av doktorsavhandlingen i fakultetsrådet

Fakultetsrådet beslutar om godkännande och bedömning av doktorsavhandlingen efter att kustosens rapport och opponentens utlåtande har lämnats in till fakultetens forskarstudieärenden. De båda utlåtandena skickas också till disputanden, som har rätt att bemöta handlingarna. Eventuella bemötanden delas ut till fakultetsrådet tillsammans med betygsnämndens handlingar. Handlingarna bifogas till fakultetsrådets protokoll och är efter det offentliga. En student som är missnöjda med fakultetsrådets beslut kan begära omprövning hos examensnämnden för studieprestationer.

Op­po­nen­tens ar­vo­de och re­se­kost­na­der

Opponentens arvode är 500 euro (från 1.8.2023). Fakulteten betalar arvodet efter att det undertecknade utlåtandet om doktorsavhandlingen har kommit fram till fakultetens service för forskarstuderande. För att arvodet ska kunna betalas måste opponenten ha lämnat in arvodesblanketten till fakulteten samtidigt som hen gav utlåtandet eller efter det.

Fakulteten ersätter opponentens resekostnader samt inkvartering och dagtraktamente för högst tre dagar. Villkoret är att resan har gjorts så förmånligt som möjligt (flyg i förmånligaste klass, hotell ca 150 euro/natt). Fakulteten ersätter rimliga kostnader för lunch eller middag för kustosen som är värd eller värdinna. Likaså ersätter fakulteten lätt lunch/kaffe för betygsnämndens medlemmar efter disputationsakten.

Det är rekommenderats att opponentens resor och logi bokas av universitetets allmänna förvaltning.

Opponenten fyller i en reseblankett i god tid före den planerade resan och meddela resdagarna och andra uppgifter som behövs för bokningarna. Kustos meddelas till allmänna förvaltningen per e-post (admin-citycentre@helsinki.fi) att bokningen är planerat tillsammans. Skriv gärna som rubrik för meddelandet ”Statsvetenskapliga fakulteten/opponentens resa” och informera resultatenhet och wbs-nummer H700 / wbs 7700100.

Opponentens reseräkningsblankett skickas både till opponenten själv och till kustosen. Blanketten ska lämnas in undertecknad av opponenten tillsammans med de skannade kvittona till fakultetens service för forskarstuderande (valt-postgrad@helsinki.fi) eller direkt till hy-laskut@helsinki.fi. Fakturor för resan sakgranskas av ekonomiförvaltningen och skickas sedan elektroniskt i universitetets bokföringsprogram SAP för att attesteras.

Om fakulteten har bokat flyg och inkvarteringar och inga andra resekostnader tillkommer behöver man inte göra en reseräkning.