Språkfärdighetsprov för sökande till Helsingfors universitet

Delprov – textförståelse

Delprovet består av uppgifter som utgår från texter av varierande längd och med olika teman, t.ex.

 • frågor som mäter förståelse
 • förklaringar av utvalda ord  
 • flervalsuppgifter.

Delprov – konstruktioner och ordförråd

Delprovet består av uppgifter som mäter hur väl den sökande behärskar konstruktioner och ordförråd. En uppgift kan t.ex. vara att

 • komplettera en text med ett givet ord i rätt form
 • ändra formen på en mening enligt anvisning
 • välja det lämpligaste alternativet av flera svarsalternativ för en given mening
 • fylla i ett ord som saknas i en mening.

Delprov – skrivande

Delprovet består av uppgifter som varierar till längd, typ och ämne, och som bedömer

 • ordförråd och konstruktioner
 • den språkliga uttrycksförmågans omfattning  
 • textens uppbyggnad och koherens
 • textens ändamålsenlighet.

Delprov – tal

Delprovet består av en parintervju, dvs. två sökande och en intervjuare som styr diskussionen. Inledningen till diskussionen kan vara en fråga, ett påstående, en bild, en bildserie eller en kort lyssningsuppgift. Utifrån intervjun bedöms

 • den språkliga uttrycksförmågans omfattning
 • flyt, koherens och felfrihet i talet
 • interaktionsförmåga.

Anvisningarna till uppgifterna ges på provspråket.

Tidigare prov eller testprov är inte tillgängliga.