Jubelåret 2023

Helsingfors universitets akademiska traditioner har långa anor. Redan i fundationsbrevet 1640 förordnades att universitetet skulle anstifta promotioner, och den första promotionen var filosofiska fakultetens magisterpromotion 1643. Våren 2023 – 380 år senare – ordnas fakultetens hundrade promotion! För att uppmärksamma detta beslöt universitetet 2021 att året skulle firas som promotionens jubelår och en styrgrupp tillsattes under kanslers beskydd.
Budskap

Promotionens jubelår

lyfter fram universitetets identitet som landets äldsta universitet som verkar i huvudstaden. Dess kulturhistoriska och samhälleliga betydelse sträcker sig långt utanför dess egna väggar. Universitetet bidrar till Finlandsbilden som en internationellt intressant och sig själv förnyande lärdomsinstitution.

Projektet bygger på universitetets värderingar, och pekar särskilt på bildning, rötter, gemenskap och den levande traditionen. Vi arbetar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Målsättningar

Jubelåret strävar efter

att lyfta fram allmännare frågor om universitetstraditioner och universitetetens gemenskap.

Vi vill bidra till universitetssamfundets positiva självbild genom att stärka allas delaktighet i de unika och övergenerationella traditioner som universitetet förvaltar och utvecklar. Det här immateriella kulturarvet tillhör oss alla och vår målsättning är att alla ska känna sig inkluderade och välkomna.

Projektet skapar evenemang, program och produktioner som bidrar till att upprätthålla ett levande kulturarv och starka minnen.

Levande kulturarv - traditionen överlever

År 2023 är ett temaår för det levande kulturarvet. Det här året firas UNESCO:s konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet som antogs 2003. Finland undertecknade konventionen för tio år sedan och upprätthåller en förteckning över levande immateriellt kulturarv som upprätthålls här. Magisterspromotionen infördes på denna lista år 2017.

Läs mera här: https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/article/elavan-perinnon-teemavuosi-2023

Av tidens anda att döma kommer promotionstraditionen att fortsätta och vara stark också efter detta jubelår. Kommande generationer kan utnyttja den kunskap och det kunnande som genererats under jubelåret, och kan skapa sina egna nya traditioner!

Stöd de akademiska traditionerna – delta och påverka!

Här hittar Du jubelårets program  (med förbehåll för ändringar)

Donera medel till jubelårsprojektet (Aktuella kampanjer)