Dataskyddsmeddelande

Dataskyddsmeddelande om forskningsprojekt DigiTala.

Kort webbadress: helsinki.fi/sv/digitala/dataskydd

Personuppgifter används som material i forskningsstudien DigiTala som finansieras av Finlands Akademi (2019–2023) och Svenska folkskolans vänner r.f. (2015-2017). Syftet med denna dataskyddsbeskrivning är att informera om vilka personuppgifter som behandlas och har behandlats, varifrån uppgifterna fås och hur de kommer att användas. I slutet av dataskyddsbeskrivningen redogörs närmare för den registrerades rättigheter.

Det är frivilligt att delta i forskningsstudien och att lämna personuppgifter. Det blir inga negativa påföljder för dig, om du inte deltar eller om du avbryter ditt deltagande. Ditt deltagande i forskningsstudien påverkar inte andra bedömningar av språkfärdighet (t.ex. ditt kursvitsord, YKI provresultat).

1. Den personuppgiftsansvarige för forskningsstudien

Helsingfors universitet, PB 3 (Fabiansgatan 33), 00014 Helsingfors universitet

Jyväskylä universitet, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Aalto-universitetet sr, PB 11000 (Otsvängen 1B), 00076 AALTO

2. Kontaktperson och ansvarig forskare

Kontaktperson i ärenden som gäller forskningsstudien/ansvarig forskare:

 • Namn: Raili Hildén
 • Fakultet/avdelning/enhet: Helsingfors universitet/Pedagogiska fakulteten
 • Adress: PB 9 (Brobergsterrassen 3A), 000014 Helsingfors universitet
 • Telefon: +358504482514
 • E-postadress: raili.hilden@helsinki.fi

3. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Helsingfors universitets dataskyddsombud kan kontaktas på e-postadressen tietosuoja@helsinki.fi, Jyväskylä universitets dataskyddsombud på e-postadressen tietosuoja@jyu.fi och Aalto-universitetets dataskyddsombud på e-postadressen tietosuojavastaava@aalto.fi

4. Beskrivning av forskningsprojektet och ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Inom projektet DigiTala utvecklas en applikation för bedömning av språkfärdighet som utnyttjar automatisk taligenkänning (automatic speech recognition, ASR). Syftet är att utreda hur muntliga språkfärdigheter i andra och främmande språk kan bedömas i stora och viktiga språktest som studentexamen. Applikationen gör det också möjligt för studerande att öva uttal och tal på egen hand.

De första versionerna av applikationen är avsedda för finländska gymnasiestuderande som studerar svenska eller finska som andra inhemska språk. Material samlas inte enbart från gymnasiestuderande utan också från personer som deltar i allmänna språkexamens (YKI) prov i finska eller svenska. Material samlas också från lärare och utvärderare som lyssnar på studerandenas talprov och utvärderar deras prestationer.

I DigiTala projektet arbetar forskare från Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Jyväskylä universitet. Helsingfors universitet ansvarar för det pedagogiska innehållet i applikationen och för samarbetet mellan skolor och samarbetspartner. Aalto-universitetet ansvarar för utvecklandet av taligenkänning och automatisk feedback. Dessutom ansvarar Aalto-universitetet för förvaring av forskningsmaterialet. Jyväskylä universitet ansvarar för analysen av talproven och utbildningen av utvärderare.

5. Uppgifter som ingår i forskningsmaterialet

A) Material som samlas från gymnasier under projektets andra fas (2019-2023):

 • Studerandenas namn, födelsedatum, skola, kontaktuppgifter, tillstånd
 • Studerandenas inspelningar (tal, eventuellt också video med ansikten)
 • Studerandenas provresultat (svar, poäng, vitsord)
 • Studerandenas bakgrundsinformation (t.ex. hur många kurser de har genomfört, eventuellt frågor om språklig bakgrund, språkstudier, muntlig språkfärdighet, kön, modersmål)
 • Studerandenas självbedömning av den egna språkförmågan/provprestationen
 • Studerandenas åsikter om det muntliga prov som de gjort (enkät, intervju)
 • Taligenkänningssystemets bedömning av studerandens prestation (automatisk bedömning)
 • Lärarnas namn och kontaktuppgifter
 • Lärarnas bakgrundsinformation (t.ex. kön, ålder, modersmål, språkkunskaper, frågor om undervisningsmetoder)
 • Lärarnas bedömningar av provprestationer
 • Lärarnas uppfattningar och åsikter om verktyget som utvecklas (enkät, intervju)

B) Material som samlas från utvärderarna under projektets andra fas (2019-2023):

 • Utvärderarnas namn och kontaktuppgifter, tillstånd
 • Utvärderarnas bakgrundsinformation (t.ex. modersmål, språkkunskaper, erfarenhet)
 • Utvärderarnas bedömningar av studerandenas prestationer (enskilda provfrågor, helhetsvärdering)
 • Utvärderarnas feedback på verktyget som utvecklas (enkät, intervju)

C) Material som samlas från deltagare och intervjuare av YKI-proven (proven i finska och svenska) under projektets andra fas (2019-2023):

 • Deltagarnas namn, födelsedatum, tillstånd
 • Deltagarnas provprestationer (muntliga och skriftiga) och vitsord
 • Deltagarnas bakgrundsinformation (modersmål, kön, ålder)
 • Intervjuarnas namn, tillstånd och inspelningar (audio / video)

D) Material som samlas från ytterligare samarbetspartner under projektets andra fas (2019-2023):

 • Feedback på och kommentarer om verktyget av provmakarna som skapar uppgifter för språkproven i studentexamen
 • Feedback på och kommentarer om verktyget av Utbildningsstyrelsen

E) Material som har samlats under projektets första fas (2015-2017): innehåller gymnasiestuderandenas svar på ett muntligt prov i svenska. Studerandena svarade på provuppgifterna på dator som spelade in svaren. Experter utvärderade och/eller transkriberade en del av provsvaren.

F) Material som samlas från vuxna under projektets andra fas (2019-2023):

 • Deltagarnas kontaktuppgifter och tillstånd
 • Deltagarnas bakgrundsinformation (modersmål, kön, ålder, andra språkkunskaper)
 • Deltagarnas åsikter om det muntliga prov som de gjort (enkät)
 • Deltagarnas provprestationer (muntliga)

6. Källor som personuppgifter samlas in från

Under projektets andra fas planerar och utvecklar vi prov som mäter muntliga färdigheter i finska och svenska. I provet svarar studerandena på provuppgifterna på dator. Vi samlar studerandenas talprov i språkprovet (provsvaren). Därtill besvarar studerandena en enkät som kartlägger deras bakgrundsinformation, deras åsikter om provet samt självbedömning av den egna språkförmågan. Vi kommer att intervjua några studerande för att få feedback och utvecklingsförslag på applikationen.

Dessutom använder vi YKI-deltagarnas provsvar samt bedömningar av deltagarnas provprestationer i forskningsstudien. Efter examensdagen ska Jyväskylä universitet skicka ut en enkät till YKI-deltagarna för att begära tillstånd att överföra prestationer och bakgrundsinformation. Jyväskylä universitet begär också YKI-intervjuarnas tillstånd att använda inspelningar där de medverkar i.

Material samlas in inte enbart från studerande och YKI-deltagare utan också från lärare och utvärderare, som lyssnar på och utvärderar studerandenas och YKI-deltagarnas talprov. Både lärarna och utvärderarna besvarar en bakgrundsenkät. En del av dem kommer att intervjuas för att samla in feedback och utvecklingsförslag. Därtill samlar vi in feedback och kommentarer till utvecklingsarbetet från provmakare som skapar språkproven i studentexamen och från Utbildningsstyrelsen.

Vi vill jämföra gymnasiestuderandenas resultat i det muntliga provet med deras resultat i studentexamen. Vi begär tillstånd för det. Uppgifter om informanternas resultat i studentexamen begärs från Studentexamensnämnden.

På grund av pandemin COVID-19 samlas en del material på distans. Vi använder Zoom-videokonferensverktyget av Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet. På Zoom går all video- och audiotrafik inom Norden. Videokonferenserna sparas inte på någon molntjänst utan på forskarens dator.

Under projektets första fas (2015-2017) samlades talmaterial från gymnasiestuderande som avlade ett muntligt prov i svenska på dator. Därefter utvärderades och transkriberades talproven.

7. Känsliga personuppgifter

I forskningsstudien behandlas inga sådana särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9 i dataskyddsförordningen (dvs. känsliga personuppgifter).

Provuppgifterna samt frågorna i enkäter och intervjuer planeras så att de inte framkallar känsliga personuppgifter (såsom etniskt ursprung, politiska åsikter eller uppgifter om hälsa).

8. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas på följande grund enligt artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen: en uppgift av allmänt intresse, vetenskaplig forskning.

9. Mottagarna som ska ta del av uppgifterna

Mottagare som är kända när dataskyddsmeddelandet upprättas:

 • Projektforskarna (allt material)
 • Tjänstleverantörer angående datainsamling:
 • Videokonferensverktyget Zoom av Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet Funet Miitti (distansförbindelser, intervjuer, responssamtal, utbildningar)
 • Enkätverktyget Webropol av Jyväskylä universitet (för YKI-prov) och Aalto-universitetet (tillstånd- och bakgrundsinformationsenkät)
 • Studentexamensnämndens ämnessektioner (de talprov som publiceras som exempel)
 • Språklärarförbundet i Finland (de talprov som publiceras som exempel)
 • Fortbildning för lärare (de talprov som publiceras som exempel)
 • Lärare som deltar i studien (talprov)
 • Utvärderare som har rekryterats av projektet (talprov)
 • Transkriberare som har rekryterats av projektet (talprov, intervjumaterial)
 • Efter projektet lagras materialet i Språkbanken i Finland från deltagare som har gett sitt tillstånd för detta ändamål (förutom namn, födelsedatum, skoluppgifter och kontaktuppgifter)
 • Forskningsprojektets samarbetspartner i Östra Finlands universitet (Joensuu, Finland)

10. Överföring av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 

Inga personuppgifter kommer att överföras till mottagarna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiserat beslutsfattande

Inom ramen för forskningsstudien förekommer inget automatiserat beslutsfattande som i betydande grad påverkar forskningspersonerna.

12. Skydd av personuppgifter

Personuppgifterna i forskningsmaterialet behandlas och lagras skyddade så att endast personerna som behöver uppgifterna har åtkomst till dem. Registret som består av personuppgifter på deltagarna sparas separat från de insamlade talproven och utvärderingarna (i olika system).

Uppgifter som behandlas i IT-system skyddas på följande sätt: användarnamn och lösenord, registrering/loggning av användningen, passerkontroll, kryptering

Manuellt material (t.ex. i pappersform eller i en annan fysisk form) skyddas på följande sätt: I ett låst skåp dit endast ansvariga forskarna vid Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet (Raili Hildén och Mikko Kuronen) har tillträde.

Behandling av direkta identifieringsuppgifter: Direkta identifieringsuppgifter raderas under analysfasen och lagras separat från det forskningsmaterial som ska analyseras. I projektet hänvisas till studerandenas talprov med hjälp av forskningsidentifierare i stället för namn.

13. Varaktigheten av behandlingen av personuppgifter

Lagring av forskningsmaterial som innehåller personuppgifter främjar god vetenskaplig praxis. I vetenskaplig forskning lagras forskningsmaterialet därför att forskningsresultat kan verifieras efteråt och insamlade data kan användas i fortsättningen, i andra forskningsstudier.

Material som har samlats under projektets andra fas (2019-2023) behandlas fem år efter projektet för att slutföra forskningsrelaterade publikationer.

Pseudonymiserade data som har samlats under projektets första fas (2015-2017) lagras för 15 år av Aalto universitetet.

14. Behandling av personuppgifter efter avslutad forskningsstudie

Forskningsmaterialet kommer att förstöras från de lagringsmedier som används av projektforskarna fem år efter att projektet avslutats (2019–2023) för att slutföra forskningsrelaterade publikationer.

Forskningsmaterialet lagras för senare, förenlig vetenskaplig forskning i enlighet med dataskyddsförordningens krav: utan direkta identifieringsuppgifter, dock med talprov och forskningsidentifierare inkluderade.

Lagringen av forskningsmaterialet grundar sig på artikel 5.1 b och e i dataskyddsförordningen.

Innan ny forskningsanvändning ska Språkbanken i Finland försäkra sig om att den nya användningen är förenlig med materialets ursprungliga användningsändamål i enlighet med förordningens krav. Ett nytt dataskyddsmeddelande om den nya forskningsanvändningen av forskningsmaterialet ska inte skickas ut till de registrerade, eftersom den personuppgiftsansvarige inte längre kan identifiera de registrerade i materialet utan oproportionell ansträngning.

Var materialet lagras och hur länge: Språkbanken i Finland, permanent. Namn och alla andra identifierare som hänvisar direkt till deltagaren kommer att tas bort från materialet som lagras i Språkbanken, men i teorin är det fortfarande möjligt att identifiera deltagarna på rösten. Materialet kommer att lagras i Språkbanken med högsta möjliga skyddsnivå (RESTRICTED). Tillgång till Restricted-material ges endast för personligt forskningsändamål som kan beviljas på basis av ansökan.

15. Den registrerades rättigheter samt undantag från rättigheterna

Kontaktperson i ärenden som rör forskningspersonernas rättigheter är den person som uppges under punkt 1 i detta meddelande.

Den registrerades rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt

 • att få tillgång till uppgifterna
 • att få uppgifterna rättade
 • att få uppgifterna raderade och att bli bortglömd
 • att begränsa behandlingen av uppgifterna
 • till dataportabilitet
 • att göra invändningar mot behandlingen av uppgifterna
 • att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande.

Den registrerade kan dock inte utöva alla rättigheter i alla situationer. Exempelvis grunden för behandlingen av personuppgifter inverkar på situationen.

Detaljerad information om den registrerades rättigheter i olika situationer finns på dataombudsmannens webbplats: https://tietosuoja.fi/sv/vilka-rattigheter-har-den-registrerade-i-olika-situationer.

Tillämpning av rättigheterna

Om behandlingen av personuppgifter i forskningsstudien inte kräver att den registrerade identifieras och om den personuppgiftsansvarige inte är i stånd att identifiera den registrerade, ska rätten att kontrollera uppgifterna, rätten till rättelse, rätten till radering, rätten till begränsning av behandling, anmälningsskyldigheten eller rätten till dataportabilitet inte tillämpas, om inte den registrerade tillhandahåller ytterligare information som gör identifieringen möjlig (artikel 11 i dataskyddsförordningen).

Undantag från rättigheterna

Dataskyddsförordningen och Finlands dataskyddslag möjliggör undantag från vissa av de registrerades rättigheter när personuppgifter behandlas i samband med vetenskaplig forskning och utövandet av rättigheterna skulle göra det omöjligt eller avsevärt försvåra uppfyllandet av ändamålen med behandlingen.

Behovet att göra undantag från den registrerades rättigheter bedöms alltid från fall till fall.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till dataombudsmannens byrå om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning. Kontaktuppgifter:

 • Dataombudsmannens byrå
 • Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån., 00520 Helsingfors
 • Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
 • Växel: 029 56 66700
 • Fax: 029 56 66735
 • E-post: tietosuoja(at)om.fi

20.11.2020