Fonetik

Inom DigiTala fokuserar projektmedlemmarna vid Jyväskylä universitet på fonetiska analyser av L2-tal samt kartläggning av viktiga uttalsdrag för muntlig förmåga.

Vi studerar uttal med hjälp av akustiska och auditiva metoder. Vi studerar både segmentella och prosodiska drag i L2-uttal i svenska samt jämför uttalsdrag med de färdighetsnivåer som talarna har bedömts vara på. I de uttalsdrag som vi undersöker ingår bl.a. taltempo, intonation, rytm, betoning, kvantitet och individuella ljud.

Forskning i centrala uttalsdrag vid bedömningen av muntlig förmåga är av stor vikt både för språkundervisning och för bedömning av språkfärdighet. Uttal är ju en central del av muntlig förmåga. Olika uttalsdrag påverkar bl.a. talets begriplighet och upplevelse av främmande accent, som båda kan påverka hur väl talaren lyckas framföra sitt budskap. Därför är uttalsinlärning ett relevant inlärningsmål vid L2-undervisningen.

Forskare i denna projektgrupp är Mikko Kuronen, Ari Huhta, Heini Kallio och Maria Kautonen.