Studier

Utbildningen bygger på den högklassiga forskning som bedrivs inom följande fem ämnesområden: exegetik (bibelforskning), kyrkohistoria, systematisk teologi, praktisk teologi, religionsvetenskap. Forskningen undersöker bl.a. den europeiska religiositetens rötter, möten mellan religioner, teologins och religionens inflytande på det moderna västerländska tänkandet.

Tyngdpunkter i forskning är också religionens roll i förhållande till individers och samhällens välfärd samt förändringar i religiositeten i Finland, Europa och globalt. Globala utmaningar som relationen mellan religion och natur, frågorna om internationell rättvisa, kulturell mångfalden och urbaniseringen samt digitaliseringen av religion har kommit fram i undervisning och forskning.

Om du har beviljats studierätt vid kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning kan du söka dig till magisterprogrammet i teologi och religionsforskning utan att delta i en separat antagning.

Varför kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning?

Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning syftar till att ge en bred expertis inom området religion.

Kunskaper och färdigheter inom vetenskapsområdet

Den studerande

 • Förstår hur forskningskunskap om teologi och religion produceras och hur den kunskapen skiljer sig från annat tänkande om religion
 • Kan identifiera centrala teologiska och religionsvetenskapliga begrepp, perspektiv och forskningsmetoder och kan utgående från dem formulera ändamålsenliga forskningsfrågor
 • Kan tillämpa några av vetenskapsgrenens forskningsverktyg för en analys av religioners individuella, kulturella och sociala uttrycksformer
 • Har fått färdigheter att möta människor, föra en dialog mellan åskådningar och arbeta för välfärd och hållbar utveckling

Allmänna kunskaper och färdigheter

Den studerande

 • Kan kommunicera muntligt och skriftligt på sitt modersmål, det andra inhemska språket och ett annat främmande språk, både med experter på fackområdet och med andra
 • Är kapabel att arbeta systematiskt, utnyttja respons från andra och genomföra gemensamma projekt
 • Kan skapa självständiga presentationer i enlighet med principerna för vetenskapligt skrivande
 • Kan inhämta, använda och bedöma för området relevant och forskningsbaserad information på ett ändamålsenligt sätt
 • Kan använda informationsteknik på ett mångsidigt sätt i syfte att söka och presentera information

Kunskaper och färdigheter som anknyter till expertidentiteten

Den studerande

 • Identifierar sin egen kompetens och kan bygga upp sin expertis
 • Kan ställa upp mål för sin egen utveckling och planera sina studier enligt målen
 • Har fått färdigheter att tillämpa sin expertis i olika arbetsuppgifter
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatprogrammet är treårigt och omfattningen är 180 studiepoäng (sp). Studierna ger de grundläggande kunskaper som behövs för expertis i religion, och studenten kan därefter själv fördjupa sin kompetens. Målet är att studenten fortsätter sina studier efter kandidatexamen och avlägger magisterexamen. I kandidatexamen är första årets studier desamma för alla studerande vid Teologiska fakulteten. Studenten stiftar bekantskap med utbildningsprogrammets ämnesområden, teorier och perspektiv och lär sig de grundläggande färdigheterna i informationssökning och kommunikation. Under andra och tredje studieåret lär sig studenterna diskutera och analysera teologiska och religionsvetenskapliga teman och fenomen i en större omfattning, och de får arbetslivsfärdigheter och verktyg att utveckla sin expertidentitet. Studiernas innehåll beror på om studenten väljer en studieinriktning att fördjupa sig i och på vilka kurser han eller hon väljer inom ramen för ämnesområdeskunskaperna och de tematiska studierna.

 

Undervisningsspråk

Det går att studera på både finska och svenska. Undervisning kan också ordnas på engelska.

Un­der­vis­ning­en

Utbildningen bygger på den högklassiga forskning som bedrivs inom följande fem ämnesområden:

 • Exegetik (bibelforskning)
 • Kyrkohistoria
 • Systematisk teologi
 • Praktisk teologi
 • Religionsvetenskap

Forskningen undersöker bl.a. den europeiska religiositetens rötter, möten mellan religioner, teologins och religionens inflytande på det moderna västerländska tänkandet. Tyngdpunkter i forskning är också religionens roll i förhållande till individers och samhällens välfärd samt förändringar i religiositeten i Finland, Europa och globalt. Globala utmaningar som relationen mellan religion och natur, frågorna om internationell rättvisa, kulturell mångfalden och urbaniseringen  samt digitaliseringen av religion har kommit fram i undervisning och forskning.

Läs mer om kursutbudet.

Lär­doms­prov

På vårterminen under det tredje studieåret deltar studenten i ett proseminarium och skriver ett examensarbete. Proseminarierna kan handla om ett visst tema eller ämnesområde. Proseminariet och kandidatavhandlingen utgör slutskedet av utbildningen, och studenten tillämpar de forskningsverktyg som programmet erbjuder och skriver en vetenskaplig avhandling.

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar.

Vill du fråga Helsingfors universitets studerande om studier eller studielivet? Chatta med våra studerande och få svar på många frågor!