Studier

Är du intresserad av läkemedel, hälsa och välmående? Studierna i farmaci ger dig mångsidiga kunskaper och färdigheter inom läkemedelsbranschen.

Läkemedel kommer att användas och behövas också i framtiden, så branschen erbjuder utmärkta sysselsättningsmöjligheter.

Varför utbildningsprogrammet för provisorsexamen?

Kunskapsmål

Efter avlagd examen har du fördjupat dina kunskaper från farmaceutexamen och dessutom förvärvat följande kunskaper:

 • Du har en fördjupad insikt i farmacins breda vetenskapsområde och behärskar centrala fenomen, teorier och begrepp inom vetenskapsområdet.
 • Du behärskar grunderna i läkemedelsutveckling och förstår processen för läkemedelsutveckling och kan tillämpa dina kunskaper som expert på läkemedelsutveckling och läkemedelsbehandling.
 • Du har goda kunskaper om teori och metoder för forskningsarbete inom ditt specialiseringsområde.
 • Du kan leda en expertgemenskap genom att iaktta principer för expert- och personalledning och du har förutsättningar att utvecklas som chef.
 • Du behärskar företagsekonomins grundläggande begrepp och förstår företagsverksamhetens lagbundenheter speciellt inom läkemedelsbranschen.

Kompetensmål

Efter avlagd examen har du fördjupat dina kompetenser från farmaceutexamen och dessutom förvärvat följande kompetenser:

 • Du kan arbeta som expert, utbildare och utvecklare inom såväl läkemedelsindustrin som i mångprofessionella team inom hälso- och sjukvården i både nationella och internationella verksamhetsmiljöer.
 • Du behärskar ett forskningsinriktat arbetssätt och centrala forskningsmetoder. Du kan dra vetenskapliga slutsatser och skriva vetenskapliga texter.
 • Du har uppnått förutsättningarna för forskningsarbete inom ditt specialområde och de kompetenser som behövs för självständigt arbete i mångvetenskapliga forskningsgemenskaper.
 • Du har förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande, du kan tillämpa vetenskaplig kunskap i arbetet och har god argumentations- och problemlösningsförmåga.
 • Du förstår din expertroll och de möjligheter den ger internationellt i olika verksamhetsmiljöer.
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Farmaceut

Farmaceutexamen är en lägre högskoleexamen som omfattar 180 studiepoäng. Undervisningen i utbildningsprogrammet är ordnad så att examen kan avläggas på tre år som heltidsstudier. I programmet tillämpas en undervisningsplan som utgår från en temamodell, där studierna är grupperade i mångvetenskapliga helheter som ordnas i samarbete mellan olika ämnen. Målet med temamodellen är att integrera studierna i större helheter.

Farmaceutexamen innehåller följande grund- och ämnesstudier (tematiska helheter):

 • Tema 1: Vetenskapligt tänkande och yrkesmässig utveckling
 • Tema 2: Patienten och läkemedelsbehandling
 • Tema 3: Farmaceutiska naturvetenskaper
 • Valfria studier

Provisor

Provisorsexamen är en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng. Studierna bygger på farmaceutexamen och kan genomföras på två år som heltidsstudier. Utbildningsprogrammet innehåller ämnesstudier och fördjupade studier, inklusive magisteravhandlingen. För att kunna avlägga provisorsexamen måste du först ha avlagt farmaceutexamen.

 • Ämnesstudier i provisorsexamen 30 sp
 • Valfria studier 20 sp
 • Fördjupade studier 70 sp

I de fördjupade studierna fördjupar du dig i ett farmaceutiskt ämne och skriver din pro magisteravhandling om ett ämne som du väljer själv.

Undervisningsspråk

Undervisningen i detta utbildningsprogram ordnas på finska eller engelska. Enskilda studieavsnitt och arbete i små grupper erbjuds även på svenska. 

Utbildningsprogrammets undervisnings- och examensspråk är finska och svenska. Det betyder att du som student har rätt att genomföra studieprestationerna på vilket språk du vill, finska eller svenska, oberoende av undervisningsspråket. Du kan använda finska eller svenska när du håller föredrag, i grupparbeten, i skriftliga uppgifter och när du skriver tentamina. Du kan också få tentamensfrågor och andra uppgifter på det språk du vill, finska eller svenska. 

Undervisningen

Studierna i farmaci introducerar dig till läkemedlens och hjälpämnenas kemi, läkemedelstillverkning, biomedicinsk farmaci, läkemedelsbehandling och läkemedel i samhället.

Utbildningsprogrammet är planerat så att de teoretiska kurser, övningsarbeten i laboratorium och grupparbeten som ingår i studierna kan genomföras på tre år. Studierna innehåller utöver föreläsningar också arbete i laboratorium och i smågrupper samt många andra omväxlande undervisningsformer, till exempel självständiga arbeten och projekt. Farmaci är ett mycket brett område eftersom studierna innehåller grunderna i alla farmaceutiska ämnen vid fakulteten.

De teoretiska studierna omsätts i praktiken under två (avlönade) praktikperioder på tre månader i ett apotek eller sjukhusapotek. Den andra praktikperioden kan också genomföras utomlands. Under praktiken får du använda dina kunskaper och färdigheter i det verkliga livet och lösa problem, ge hälsorådgivning och betjäna kunder.

Du kan utöka dina kunskaper efter eget intresse genom att välja valfria kurser från din egen eller någon annan fakultet.

I utbildningsprogrammet för provisorsexamen breddar du dina tidigare kunskaper från farmaceutexamen om läkemedlens och hjälpämnenas kemi, läkemedelstillverkning, biomedicinsk farmaci, läkemedelsbehandling och läkemedel i samhället, och du introduceras i läkemedelsutvecklingens olika skeden. I de fördjupade studierna fördjupar du dina kunskaper på något av följande områden: farmaceutisk kemi, farmaceutisk biologi, biofarmaci, farmakologi, farmaceutisk teknologi, industriell farmaci eller socialfarmaci.

Lärdomsprov

Slutarbetet för farmaceutexamen är ett examensarbete som omfattar sex studiepoäng och genomförs i regel i slutet av studierna.

Examensarbetet behandlar ett ämne inom farmaci som studenten har blivit tilldelad eller valt själv. Slutarbetet är antingen en litteraturöversikt eller en mindre undersökning som genomförs självständigt eller i par.

Examensarbetena i farmaci presenteras årligen vid fakultetens gemensamma examenssymposium, där studerandena får öva sig i att hålla ett vetenskapligt föredrag och presentera sina forskningsresultat. Slutarbetet övar de studerande i att skriva vetenskapliga texter, motivera forskningsresultat samt ge och ta emot konstruktiv kritik. 

Som avslutning på studierna för provisorsexamen skriver du en pro gradu-avhandling som innehåller en litteraturöversikt och en experimentell forskningsdel, ett s.k. specialarbete. Specialarbetet består av planering av undersökningen, formulering av forskningsproblemet, val av metoder, insamling av material samt analys och rapportering. Den experimentella delen kan beroende på ämne bestå av laboratoriearbete i en forskningsgrupp eller en intervjuundersökning.

Efter att du skrivit din pro gradu-avhandling har du grundförutsättningar för självständigt forskningsarbete i forskningsgrupper. Du kan ta del av de nyaste forskningsrönen och arbeta som expert på farmaci.

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.