Studier

Magisterprogrammet bedriver högklassig akademisk forskning och undervisning i historiska, begreppsliga och kulturella frågor som gäller religion och teologi.

Vid magisterprogrammet undersöker man religioners individuella, kulturella och sociala betydelse genom historien och i dag. Forskningsbaserad djupgående kunskap hjälper oss förstå betydande europeiska och globala förändringar, såsom mångkultur, extrema religiösa fenomen, relationer mellan religioner, värdepluralism och välfärdens framtid.

Varför magisterprogrammet i teologi och religionsforskning?

Magisterprogrammet utbildar specialister i religion, världsåskådningar och värderingar.

Kunskaper och färdigheter inom vetenskapsområdet

 • Studenten har djupgående kunskaper i minst ett av magisterprogrammets ämnesområden och dess centrala teorier, begrepp och forskningsmetoder och kan tillämpa dem i praktiken.  
 • Studenten fördjupar sina färdigheter i vetenskapligt skrivande och kan producera genomarbetad vetenskaplig text.
 • Studenten har kunskap om och kan kritiskt analysera fenomen som undersöks inom ämnesområdet.  
 • Studenten förstår och kan kritiskt bedöma problem som anknyter till ämnesområdet och till beröringspunkterna med andra områden och kan lösa dem på ett kreativt sätt i föränderliga situationer.    
 • Studenten har förmåga att bemöta människor på ett respektfullt sätt. 

Allmänna kunskaper och färdigheter   

 • Studenten kan analysera och bedöma frågor som gäller åskådningar, värderingar och etik, och kan söka och ta fram lösningar i samarbete med olika aktörer.
 • Studenten har goda förutsättningar både för självständigt expertarbete och för yrkesövergripande samarbete.   
 • Studenten har förmåga att planera, styra och leda arbetet i grupper och samfund på området.    
 • Studenten behärskar den informations- och kommunikationsteknik som ämnesområdet förutsätter och kan tillämpa den på ett ändamålsenligt sätt.  
 • Studenten har god förmåga att kommunicera med olika målgrupper och samarbetspartner i Finland och internationellt i frågor som gäller området.   

Kunskaper och färdigheter som anknyter till expertidentiteten   

 • Studenten har anammat sin akademiska expertroll och det etiska ansvar som hör till den.  
 • Studenten kan bedöma sin egen kompetens och utveckla den på ett målmedvetet sätt.
Un­der­vis­ning­en

Magisterprogrammet bedriver högklassig akademisk forskning och undervisning i historiska, begreppsliga och kulturella frågor som gäller religion och teologi. Vid magisterprogrammet undersöker man religioners individuella, kulturella och sociala betydelse genom historien och i dag. Forskningsbaserad djupgående kunskap hjälper oss förstå betydande europeiska och globala förändringar, såsom mångkultur, extrema religiösa fenomen, relationer mellan religioner, värdepluralism och välfärdens framtid.

Magisterprogrammet har två inriktningsalternativ:

 1. Inriktningen för teologisk yrkesverksamhet
 2. Inriktningen för religionspedagogik och fostran

Den som väljer studieinriktningen för teologisk yrkesverksamhet avlägger magisterexamen i teologi, som tillsammans med kandidatexamen i teologi ger behörighet för en tjänst som präst/lektor i den evangelisk-lutherska kyrkan. Inriktningen för religionspedagogik och fostran ger färdigheter att arbeta som ämneslärare i religion. Kandidat- och magisterexamen i teologi ger tillsammans behörighet att arbeta som lärare i evangelisk-luthersk religion och i ett annat undervisningsämne.

Studenten väljer ett ämnesområde och fördjupar sig i det under sina magisterstudier. Det finns 12 ämnesområden:

 • Nya testamentets exegetik 
 • Gamla testamentets exegetik 
 • Allmän kyrkohistoria 
 • Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria 
 • Dogmatik 
 • Ekumenik 
 • Teologisk etik och socialetik 
 • Religionsfilosofi 
 • Praktisk teologi 
 • Kyrkosociologi 
 • Religionspedagogik 
 • Religionsvetenskap

Läs mer om kursutbudet.

Undervisningsspråk

Det går att studera på både finska och svenska. 

Lär­doms­prov

För teologie magisterexamen skriver studenten en avhandling vars omfattning är 30 sp. Avhandlingen ska visa att författaren är förtrogen med vetenskapligt tänkande, behärskar nödvändiga forskningsmetoder, har god kännedom om avhandlingens ämnesområde samt förmåga till vetenskaplig kommunikation. I arbetet med avhandlingen får studenten tillfälle att utforska och fördjupa sig i ett ämne som intresserar honom eller henne.

Fortsatta studiemöjligheter

Med en teologie magisterexamen kan du söka dig till doktorsutbildning i teologi vid Helsingfors universitet eller vid andra internationella toppuniversitet. På fakultetens webbplats hittar du information om kraven och hur man ansöker.

Läs mer om doktorandprogrammen på Helsingfors universitets sidor om doktorsutbildningen.

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar.