Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för pro­gram­met

 

Of­fent­lig rätt

 

Pri­vaträtt I

 

Pri­vaträtt IIStraff, pro­cess, förvaltning, mil­jö

Eko­no­mi, sam­häl­le och rätt

 

Ju­ri­di­kens all­män­na stu­di­er