Studier
Du kan avlägga rättsnotarieexamen och juris magisterexamen antingen i Helsingfors eller i Vasa.

Examina avläggs antingen på finska eller på svenska. Du kan avlägga rättsnotarieexamen även som en tvåspråkig examen. Till de valfria studierna hör många engelskspråkiga kurser.

Genom den gemensamma antagningen eller genom Öppna universitetets rutt får du rätt att avlägga både rättsnotarieexamen och juris magisterexamen. Du kan få rätt att avlägga juris magisterexamen direkt på basis av en rättsnotarieexamen avlagd annanstans i Finland eller en utomlands avlagd motsvarande juridisk examen.

I den gemensamma antagningen våren 2019 valdes 20 % av de nya studerandena direkt på basis av studentbetyget. Våren 2020 är andelen sökande som väljs på basis av betyget 40 %. (Oikeustieteet.fi)

I den lägre rättsnotarieexamen och i den högre juris magisterexamen avläggs studieavsnitt inom olika rättsområden. De obligatoriska rättsområdena man undervisar i vid fakulteten är indelade i sex tematiska helheter. Undervisningen ordnas så att de rättsområden man undervisar i under en tematisk helhet bildar en både innehållsmässigt och metodologiskt enhetlig och konsekvent helhet.

Varför magisterprogrammet i rättsvetenskap?

Efter examen från magisterprogrammet i rättsvetenskap har du

 • Fördjupad och mångsidig vetenskapsbaserad yrkeskompetens på de områden som motsvarar yrkesplanering, intresse och styrkor
 • Goda insikter i den komplexa kopplingen mellan rättsordning och samhälle
 • Goda färdigheter i forskning och informationssökning, som är viktiga både inom forskning och i andra arbetsuppgifter inom det juridiska området
 • Förmåga att arbeta med krävande och mångsidiga uppgifter som rättsexpert och i synnerhet förmåga att utnyttja forskningskunskap i en föränderlig, pluralistisk och global omvärld
 • Goda förutsättningar för arbete som expert, för att utveckla och påverka i samhället samt för samarbete med experter inom andra områden
 • Förmåga till djupgående juridisk argumentering och kritisk granskning av rättsordning och samhälle
 • Förmåga till juridiskt beslutsfattande, problemlösning och förmåga att tillämpa juridisk kunskap i praktiska situationer samt förmåga att kritiskt bedöma fakta och juridiskt material i samband med avgöranden
 • Förmåga att fortsätta utveckla och fördjupa sina kunskaper
 • Goda färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation och argumentation
 • Förmåga att arbeta smidigt i en digitaliserad omvärld
 • God förståelse av de etiska frågorna inom juridiken och förmåga att iaktta yrkesetiska och forskningsetiska principer
 • Bred förståelse av de yrkesfärdigheter och karriäralternativ som en magisterexamen i rättsvetenskap medför
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Juris magisterexamen (JM) är en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng och den målsatta tiden för avläggande av examen är två år.

1:a året (60 sp)

Allmänna studier (10 sp)

 • JM-ISP 0 sp
 • Språkstudier 5 sp
 • Juridiska metoder och forskningsfärdigheter 5 sp

Gemensamma studier för studieinriktningarna (5 sp, ett av studieavsnitten nedan ska genomföras)

 • Rätt och samhälle 5 sp
 • Rättskulturer och rättsjämförelse 5 sp
 • Rättslig konflikthantering och alternativ tvistlösning 5 sp
 • Critical Approaches to Legal Studies 5 sp

Arbetslivsperiod (5 sp)

 • Arbetspraktik, karriärplanering och professionellt nätverkande 5 sp

Valfria studier (40 sp)

I juris magisterexamen kan du inkludera valfria studier inom de tematiska helheter som du är intresserad av. De tematiska helheterna är ”Offentlig rätt”, ”Privaträtt I”, ”Privaträtt II”, ”Straff, process, förvaltning och miljö”, ”Ekonomi, samhälle och rätt” och ”Juridikens allmänna studier”. Som valfria studier erbjuder utbildningsprogrammet dessutom kurser i praktiska kunskaper samt rättsfallstävlingar.

I de valfria studierna kan du också inkludera prestationer från en annan fakultet vid Helsingfors universitet eller från ett annat finländskt eller utländskt universitet.

Rekommendationen är att studentutbyte genomförs under det 4:e studieåret.

2:a året (60 sp)

Fördjupade studier (60 sp)

 • HowULearn-enkät HUL3 0 sp
 • Projektseminarium 10 sp
 • Projekttentamen 10 sp
 • Skriftliga arbeten som stöder avhandlingen 5 sp
 • Valfria studier 5 sp
 • Avhandling inom de fördjupade studierna 30 sp

Prestationssätten är exempelvis föreläsningskurser, problembaserad smågruppundervisning, essäer, tentamina, seminarieundervisning och uppsatser. Fakulteten har utvecklat undervisningen på basis av respons från studerande och pedagogisk forskning, och de flesta prestationssätten förutsätter att både läraren och den studerande är aktiv, närvarande och att de förbinder sig att medverka i studierna. En del studier kan genomföras i form av studier vid Öppna universitetet eller studier under studentutbyte. Utgående från dina intressen kan du genomföra valfria studier och fördjupa ditt kunnande och din yrkeskunskap inom de rättsområden som du är intresserad av.

Du lär dig bedriva vetenskaplig forskning när du skriver din juris magisteravhandling. En av styrkorna vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är teoretisk forskning, således utvecklar du även en djup förståelse av rätten och samhället under studietiden.

Inom utbildningsprogrammet för juris magister sker ingen egentlig specialisering, dvs. de studerande väljer inget specifikt rättsområde som de blir behöriga inom. De som har avlagt juris magisterexamen är behöriga att arbeta i juristyrken. Juris magisterexamen är en tjänsteexamen som enligt lag är ett behörighetsvillkor för många tjänster inom rättsförvaltningen och inom den övriga förvaltningen.

Du kan avlägga juris magisterxamen antingen i Helsingfors eller i Vasa. Examen avläggs antingen på finska eller på svenska. I de valfria studierna ingår många engelskspråkiga kurser.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i det här utbildningsprogrammet är i huvudsak finska, men en del studieavsnitt i programmet erbjuds på svenska.

Programmets formella undervisnings- och examensspråk är både finska och svenska. Det innebär att du har rätt att avlägga dina studieprestationer i programmet på valfritt språk, finska eller svenska, oberoende av vilket språk undervisningen ges på. Du kan använda finska eller svenska i dina anföranden, grupparbeten, skriftliga uppgifter och tentamina. Du kan få tentamensuppgifter och andra uppgifter som hör till studierna på det språk du väljer, finska eller svenska. Handledning och andra stödtjänster på universitetet erbjuds på finska och svenska.

En väsentlig del av studiematerialet och en del kurser kan erbjudas på engelska.

Vid enheten i Vasa ges det undervisning både på finska och på svenska, ungefär lika mycket på båda språken. Undervisningen genomförs tvåspråkigt så att man inte ordnar parallell undervisning för språkgrupperna. Man utgår från att alla kan följa undervisningen och läsa undervisningsmaterial på bägge språken.

Un­der­vis­ning­en

I magisterexamen kan du inkludera valfria ämnesstudier inom de tematiska helheterna som du är intresserad av. De tematiska helheterna är offentlig rätt, civilrätt I, civilrätt II, brott, process, förvaltning, miljö och rätt, ekonomi & samhälle samt allmän rättslära.

Till de fördjupade studierna hör projektseminariet, projekttentamen, skriftliga arbeten som stöder arbetet med avhandlingen, valfria studier och pro gradu – avhandlingen.

Studierna genomförs som föreläsningar, undervisning i små grupper, litteraturtentamina, på seminarier och i form av skriftliga arbeten.

Fakulteten har utvecklat undervisningen på basis av studentrespons och pedagogisk forskning, och de flesta prestationssätten förutsätter aktivitet, engagemang och närvaro både från lärarens och från studentens sida. Vissa delar av studierna kan genomföras inom den öppna universitetsutbildningen eller ingå i studier utomlands som utbytesstudent.

Läs mera om tematiska helheterna på Utbildningsprogrammet för rättsnotarie -webbsidor.
Kursutbudet inom magisterprogrammet i rättsvetenskap

Lär­doms­prov
Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Stu­dent­för­e­ning­ar:
Pykälä ry.
Codex r.f.
Justus ry./r.f.

Internationalisering
Samarbete med andra aktörer